Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-06-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Vlefshmëria e metodave të provës mjedisore
English
Withdrawn 
2019-08-29 
25 
26 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i prezantimit të një ideje të re - Pjesa 7: Vlerësimi për menaxhimin e prezantimit të një ideje të re
English
Published 
2019-08-29 
22 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e zinxhirit të furnizimit (SCS) - Udhëzues i mirë praktikë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
English
Published 
2019-08-29 
37 
32 € 
PDF
Blej
Siguria shoqërore dhe qytetare - Udhëzim për sigurinë e materialeve të rrezikshme (CBRNE) në objektet e kujdesit shëndetësor
English
Published 
2019-08-29 
55 
38 € 
PDF
Blej
Moduli kriptografik për veprimet e identifikimit me CSP me krijim pojeje rezervë -Profili mbrojtës -CMCSOB PP
English
Published 
2019-08-29 
41 
34 € 
PDF
Blej
Moduli kriptografik për profilin mbrojtës të shërbimit CSP për gjenerimin e çelësave CMCKG -PP
English
Published 
2019-08-29 
73 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to - Interpretime lidhur me standardet evropiane të serisë EN 60335
English
Withdrawn 
2014-06-02 
19 
23 € 
PDF
Blej
Prova pa shkatërrim -Interpretimi i EN ISO/IEC 17024 për zbatimin e çertifikimit të personelit NDT
English
Withdrawn 
2016-06-16 
23 
25 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i risisë – Pjesa 1: Sistemi i menaxhimit të risisë
English
Withdrawn 
2016-06-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i risisë - Pjesa 5: Menaxhimi i bashkëpunimit
English
Withdrawn 
2016-06-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i risisë – Pjesa 6: Menaxhimi i krijimtarisë
English
Withdrawn 
2016-06-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Gjurmueshmëria e pajisjeve mjekësore duke përdorur identifikimin unik të pajisjes (UDI)
English
Withdrawn 
2013-11-11 
21 
25 € 
PDF
Blej
Hetimi dhe testimi gjeoteknik -Metodat e marrjes së mostrës dhe matjet piezometrike -Pjesa 3 : Vlerësimi i konformitetit të ndërmarrjes dhe të personelit nga një palë e tretë
English
Published 
2014-06-02 
46 
36 € 
PDF
Blej
Udhëzim për trajtimin e të dhënave statistikore të provave
English
Published 
2013-11-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Udhëzues mbi kontrollin e prodhimit në uzina për markëtimin CE (Vërtetimin e Konformitetit 2+) të llaçrave për muraturë
English
Published 
2013-11-11 
37 
32 € 
PDF
Blej
Produktet e ndërtimit -Trajtimi i akustikës në specifikimet teknike të produktitBuilding products -Treatment of acoustics in product technical specifications
English
Published 
2013-11-11 
93 
48 € 
PDF
Blej
Shërbime shëndetësore -Sistemet e menaxhimit të cilësisë -Udhëzues për përdorimin e EN ISO 9004 : 2000 në shërbimet shëndetësore për përmirësimin e performancës
English
Withdrawn 
2013-11-11 
42 
34 € 
PDF
Blej
Mirëmbajtja -Kualifikimi i personelit të mirëmbajtjes
English
Published 
2014-06-02 
53 
38 € 
PDF
Blej
Shfrytëzimi i tabelave të kontrollit në prodhimin e betonit
English
Withdrawn 
2016-06-16 
59 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve - Pjesa 4: Interpretimet në lidhje me familjen e standardeve EN 115
340 gjetur, faqja1 nga17 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1