Republika e kosovës
Ministria e tregtisë dhe industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Muhamet Rudari, Drejtor i Drejtoratit për Standardizim, Integrim dhe Promovim, u pensionua nga...
Muhamet Rudari, Drejtor i Drejtoratit për Standardizim, Integrim dhe Promovim, u pensionua nga SHC i Kosovës këtë vit, në moshën që përcakton Ligji. Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS), me pensionimin e Muhametit, është varfëruar për një punëtorë administrativ të kujdesshëm, dhe një Udhëheqës me energji akoma të pashpenzuara (siç ndodh në moshë të tillë) duke lënë vetëm përshtypje të mira te kolegët  dhe administrata me të cilën kaloi vitet e para pensionimit.
  
16 May 2017

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-01-05 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot termoçift minerale të izoluara dhe termoçiftet
English
Published 
2013-12-11 
47 
36 € 
PDF
Blej
Cilësia e ajrit të mjedisit -Matja e bioaerosoleve -Pjesa 1 : Përcaktimi i mykut duke përdorur sistemet e filtrave të mostrës dhe analizat e kulturës bazë
English
Published 
2014-07-14 
312 
74 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Gjerësi e linjës hekurudhore -Pjesa 2 : Gjerësia e mjetit hekurudhor
Albanian
Published 
2016-01-21 
 
0 € 
PDF
Alumini dhe lidhje të aluminit - Produkt i tërhequr - Pjesa 3: Kërkesa specifike për përdorime mekanike (duke përjashtuar saldimin)
English
Published 
2016-06-16 
15 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa - Mbështetëse dhe mbajtëse për rrjetin e tubacioneve - Kërkesat për rezistencën

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar