Republika e kosovës
Ministria e tregtisë dhe industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-07-22 
86 
48 € 
PDF
Blej
Makineri për tekstil -Kërkesat e sigurisë -Pjesa 1 : Kërkesat e zakonshme
English
Published 
2012-09-05 
46 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pozicionimi i mbrojtësve në lidhje me shpejtësinë e afrimit të pjesëve të trupit të njeriut
Albanian
Published 
2016-08-16 
9 € 
PDF
Blej
Dru - Përcaktimi I rezistencës në përkulje dinamike
English
Published 
2008-11-26 
73 
45 € 
PDF
Blej
Pajisjet për matjen e energjisë elektrike -Shkëmbimi i të dhënave për leximin e kompjuterëve, kontrollit të tarifave dhe të pagesave -Pjesa 21 : Shkëmbimi i të dhënave drejtpërdrejt në lokal
English
Published 
2016-07-13 
29 
28 € 
PDF
Blej
Karakterizimi i mbeturinave – Ekstraktimi (shpëlarja) – Testi i përshtatshmërisë për ekstraktimin nga materialet mbeturinë dhe llumrat me kokërriza - Pjesa 1: Prova me një stad të vetëm me raportin lëng – lëndë e ngurtë 2 l/kg dhe për përmasa të grimcave

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar