Republika e kosovës
Ministria e tregtisë dhe industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Agjencia kosovare për standardizim (AKS), përveç aktiviteteve administrative të përditshme në...
Agjencia kosovare për standardizim (AKS), përveç aktiviteteve administrative të përditshme në miratim të standardeve, ka filluar të përkujdeset edhe për implementimin e tyre. Forma më e mirë e implementimit të standardeve është trajnimi i bizneseve për përdorimin e tyre.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2012-11-09 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pluhurat metalike -Përcaktimi i densitetit të dukshëm -Pjesa1 : Metoda me hinkë (ISO 3932 -1 : 2008)
Albanian
Published 
2012-08-21 
0 € 
PDF
Blej
Pllaka fibre -Përcaktimi klasifikimi dhe simbolet
English
Published 
2010-02-11 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Pjesa 6 : Mbrojtja prej kontrollit të burimit të ndezjes "b"
English
Published 
2015-11-16 
0 € 
PDF
Blej
Bombola gazi – Kapakёt (kapuçët) mbrojtës tё valvolave dhe mbrojtёset e valvolave - Projektimi, ndërtimi dhe provat
English
Published 
2010-08-10 
13 € 
PDF
Blej
Tekstilet -Provat per qendrueshmerine e ngjyres : Pjesa D01 : Qendrueshmeria e ngjyres ne pastrimin e thate

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar