Republika e kosovës
Ministria e tregtisë dhe industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Dita Botërore e Standardeve
Dita Botërore e Standardeve
  
16 May 2017

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-06-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Ajri i mjedisit - Përcaktimi i përqëndrimit në masë i ozonit - Metoda Chemiluminiscience.
English
Published 
2009-03-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Xhami në ndërtim -Xhami silikat kalciumi e natrium i përforcuar kimikisht -Pjesa 2 : Vlerësimi i konformitetit/ standardi i produktit
English
Published 
2009-03-30 
46 
36 € 
PDF
Blej
Specifikim për elementë murature -Pjesa 2 : Elementë murature silikato -gëlqeror (tulla silikate)
English
Published 
2016-06-16 
13 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike - Përcaktimi i përmbajtjes së lagështise në termoplastet me matjen e kullimit
English
Published 
2014-01-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhje bakri -Përcaktimi i përmbajtjes së kallajit -Pjesa 2 : Metoda spektrofotometrike

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar