Republika e kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

STANDARDIZIMI I DOMOSDOSHËM NË ARRITJEN E OBJEKTIVAVE TË MSA
STANDARDIZIMI I DOMOSDOSHËM NË ARRITJEN E OBJEKTIVAVE TË MSA

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-02-11 
80 
45 € 
PDF
Blej
Akustikat e ndërtesave – Vlerësimi i performancës akustike në ndërtesa nga performanca e elementëve – Pjesa 5: Nivelet zanore që shkaktohen nga pajisjet e shërbimit.
English
Published 
2016-01-05 
17 
22 € 
PDF
Blej
ajisje mbrojtëse diellore e kombinuar me qelq – Llogaritja e transmetimit të dritës dhe diellit – Pjesa 1: Metoda e thjeshtë
English
Published 
2018-02-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Analizat kimike të materialeve ferrozë -Përcaktimi i fosforit në çeliqet dhe gizat -Metoda spektrofotometrike
English
Published 
2015-11-16 
0 € 
PDF
Blej
Pajisje elektrike mjekësore - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për sigurinë bazë dhe performancën e nevojshme
English
Published 
2013-12-11 
44 
34 € 
PDF
Blej
Cilësia e ajrit -Matja e shkarkimeve nga burimet stacionare -Zbatimi i EN ISO/IEC 17025 : 2005 në matjet periodike

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar