Republika e kosovës
Ministria e tregtisë dhe industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Javën që lamë pas (17-19.08.2016) në hotel Sirius, u organizua trajnim me standardin 17021, në të...
Javën që lamë pas (17-19.08.2016) në hotel Sirius, u organizua trajnim me standardin 17021, në të cilin morën pjesë përfaqësues biznesesh, anëtarë të KPS dhe KT-ve të AKS-së. Trajnimin e mbuloi projekti i Qarkullimit të lirë të mallrave, ndërsa lektor ishte eksperti ukrainas Valerij Krasiuk.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2009-10-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Makineritë e punimeve mierare nëntokësore -makineritë e lëvizëshme të nxjerrjes në sipërfaqe Kërkesat e sigurisë për sistemet gërmuese ngarkuese dhe pluguese
English
Published 
2009-12-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet gjimnastikore -Kërkesat e përgjithshme të sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2010-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për guret natyral -Percaktimi I rezistencës ndaj vjetrimit nga mjegulla e kripes
English
Published 
2015-06-24 
37 
32 € 
PDF
Blej
Rrjeta komunikimi industrial-Profilet-Pjesa 5-14: Instalimi i bus-eve të terrenit-Profilet e instalimit për CPF 14
English
Published 
2014-07-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kërkesa sigurie për instalimet e teleferikut të projektuar për mbajtjen e njerëzve -Kërkesa të përgjithshme -Pjesa 2 : Kërkesa shtesë për kabllot ajrore 2 kabllore të prapësueshme pa frena të kabinës mbajtëse

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar