Republika e kosovës
Ministria e tregtisë dhe industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Dita Botërore e Standardeve
Dita Botërore e Standardeve
  
16 May 2017

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2012-11-09 
13 € 
PDF
Blej
Materiale metaloqeramike, me përjashtim të metaleve të rënda -Përgatitja e mostrave për analiza kimike për përcaktimin e përmbajtjes së karbonit (ISO 7625 : 2006)
English
Published 
2009-12-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisja e fushës së lojës -Pajisja e basketbollit -Funksioni dhe kërkesat e sigurisë, metodat e provave
English
Published 
2007-08-15 
11 
17 € 
PDF
Blej
Shfrytëzimi i automjeteve që punojnë me gaz natyral të ngjeshur
English
Published 
2014-09-08 
15 € 
PDF
Blej
Pllaka qeramike -Pjesa 5 : Percaktimi i rezistences ne goditje duke matur koeficientin e rikthimit
English
Published 
2007-10-08 
12 
17 € 
PDF
Blej
Përformanca termike e ndërtesave -Koeficienti i humbjes së transmetimit të nxehtësisë -Metoda e llogaritjes

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar