Republika e kosovës
Ministria e tregtisë dhe industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Miratohen pesë eurocode në Komitetin Teknik të Eurokodeve për Strukturat
Miratohen pesë eurocode në Komitetin Teknik të Eurokodeve për Strukturat

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2008-09-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Prova për matjen e përshtatshmërisë së agjentëve ngjitës strukturalë për përdorim mbi sipërfaqe prej betoni
Albanian
Published 
2016-07-20 
0 € 
PDF
Blej
Trajtimi i proçesit të përpunimit antimikrobik ndaj produkteve të kujdesit për shëndetin- Pjesa 4: Teknologjitë e vendeve të pastrimit (ISO 13408-4:2005)
English
Published 
2009-10-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e vinçave -Kërkesat për shëndetin dhe sigurinë -Pjesa 2 : pajisjet kufizuese dhe treguese
English
Published 
2016-06-16 
 
0 € 
PDF
Pajisjet për ngjitje në mal - Pykat - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2010-09-10 
33 
31 € 
PDF
Blej
Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri -Pjesa 3 -10 : Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuar vertikalisht -Aparati

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar