Republika e kosovës
Ministria e tregtisë dhe industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë, me datën 08.12.2016 ka mbajtur takim të rregullt...
Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë, me datën 08.12.2016 ka mbajtur takim të rregullt pune.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-01-14 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte gjysmë -të përfunduara për farkëtim -Tolerancat në përmasat formën dhe masën
English
Published 
2013-12-04 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pishinat -Pjesa 2 : Kërkesat e sigurisë për shërbimin
English
Published 
2016-01-05 
23 
25 € 
PDF
Blej
Akustika - Përcaktimi i performancave të izolimit të tingullit të pjesëve të mbyllura - Pjesa 2: Matjet në vendpërdorim (për qëllime pranimi dhe verifikimi)
English
Published 
2013-05-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 5 : Kërkesat për mborjtëset e këmbeve
English
Published 
2013-11-12 
11 
17 € 
PDF
Blej
Këpucë -Metodat e provës për mbërthyesit me rrëshqitje -Rezistenca e goditjes (ISO 10717 : 2010)

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar