Republika e kosovës
Ministria e tregtisë dhe industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materialet izoluese dhe veshjet me mbulese mbrojtese te kabllove elektrike -Metodat e zakonshme te provave -Pjesa 1 -2 : Zbatimi i pergjithshem -Metodat e vjetrimit termik
English
Published 
2013-09-13 
15 € 
PDF
Blej
Telat dhe produktet e telëzuara prej çeliku -Veshjet metalike jo -feroze te telave prej çeliku -Pjesa 6 : Veshjet e baktit, të bronzit ose të tunxhit
English
Published 
2012-02-02 
20 
23 € 
PDF
Blej
Akullore me bazë qumështi dhe akullore të përziera -Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës -Metodë gravimetrike (Metodë referimi) (ISO 7328 : 2008)
English
Published 
2012-09-07 
112 
51 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral Llogaritja e trashësisë (spesorit) të tubave të furrit në uzinat e përpunimit të naftës
English
Published 
2013-05-07 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kufizimi i ekspozimit të njeriut ndaj fushave elektromagnetike të pajisjeve që punojnë në diapazonin e frekuencave 0 Hz deri 300 GHz, që përdoren në Mbikqyrjen e Pajisjeve Elektronike (EAS), në Identifikimin e Frekuencave të Radios (RFID) dhe në aplikime të ngjashme me to

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar