Republika e kosovës
Ministria e tregtisë dhe industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Agjencia kosovare për standardizim (AKS), përveç aktiviteteve administrative të përditshme në...
Agjencia kosovare për standardizim (AKS), përveç aktiviteteve administrative të përditshme në miratim të standardeve, ka filluar të përkujdeset edhe për implementimin e tyre. Forma më e mirë e implementimit të standardeve është trajnimi i bizneseve për përdorimin e tyre.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2009-04-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Metodat e matjes se konsumit te energjise te frigorifereve te shtepise te aparateve te mbajtjes fresket te ushqimeve, te ngriresave te ushqimeve dhe kombinimet e tyre, qe punojne me rryme elektrike, se bashku me karakteristikat shoqeruese
English
Published 
2009-10-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Stacionet e mbushjes së benzinës -Pjesa 2 : Kërkesat e sigurimit teknik për ndërtimin dhe efektshmerinë e kasave të sigurisë që perdoren në pompat e matjes dhe distributora
English
Published 
2008-09-29 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metodat e provës -Përcaktimi i rezistencës ndaj karbonatimit
English
Published 
2015-11-16 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sisteme injeksioni me gjëpërë për përdorim mjekësor - Kërkesa dhe metoda testuese- Pjesa 3: Kontenitorë të përgatitur (ISO 11608-3:2012)
English
Published 
2014-09-08 
46 
36 € 
PDF
Blej
Zbatim i zgjeruar i rezultateve të provave të rezistencës nga zjarri -Pjesa -8 : Trarët

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar