Republika e kosovës
Ministria e tregtisë dhe industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

LIGJI I RI PËR STANDARDIZIM NR. 06/L-019
LIGJI I RI PËR STANDARDIZIM NR. 06/L-019

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-06-16 
40 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe te nxehtësisë - Pjesa 8: Amortizatorët e kontrollit të tymit
English
Published 
2014-05-20 
13 € 
PDF
Blej
Cilësia e tokës -Përcaktimi i fosforit -Përcaktimi spektrometrik i fosforit të tretshëm në tretësirën e karbonatit të acid
English
Published 
2013-11-12 
12 
17 € 
PDF
Blej
Lëkurë -Provat fizike dhe mekanike -Përcaktimi i depërtueshmërisë së avujve të ujit (ISO 14268 : 2012)
English
Published 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë Pjesa 4 -8 : Pajisjet ndihmëse të kaldajave -Impiantet e largimit të pluhurave
English
Published 
2015-06-22 
56 
38 € 
PDF
Blej
Cilësia e ajrit të mjedisit – Metoda standarde për matjen e Pb, Cd, As dhe Ni në fraksionin PM10 të grimcave në suspensin.

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar