Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Mblidhet Komiteti Teknik, KT-4 i AKS “ KT. për Transport dhe Shërbime Postare”.
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-4 i AKS “ KT. për Transport dhe Shërbime Postare”.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2012-07-31 
25 
26 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Traseja-Shinë-Pjesa 3: Kontrolli i shinave
English
Published 
2010-08-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Cilësia e ujit -Përcaktimi i kromit (VI) -Metoda duke përdorur analiza në rrjedhje (FIA dhe AQF) dhe detektimin spektrometrik (ISO 23913 : 2006)
English
Published 
2015-05-12 
24 
26 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë -Pjesa 3: Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për pajisjet e klasit A
English
Published 
2017-05-12 
17 
22 € 
PDF
Blej
Auditet e energjisë - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme
English
Published 
2014-01-14 
13 € 
PDF
Blej
Seksionet l dhe H prej çeliku konstruksionesh -Tolerancat në formën dhe përmasat

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar