Republika e kosovës
Ministria e tregtisë dhe industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 03/L-144 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë, me datën 08.12.2016 ka mbajtur takim të rregullt...
Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë, me datën 08.12.2016 ka mbajtur takim të rregullt pune.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-06-24 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët-Pjesa 7-4: Pajisjet ndihmëse-Blloqe terminali PCB për përcjellës bakri
English
Published 
2008-02-14 
60 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet elektrike të makinerive -Pjesa 11 : Kërkesat për pajisjet e tensionit të lartë, të cilat funksionojnë me tensione më të larta se 1000 V rrymë alternative ose 1500 V rrymë e vazhduar, por qe nuk kalojnë 36 KV
English
Published 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Çimento alumokalcike -Përbërja, specifikimet dhe kriteri I konformitetit
English
Published 
2015-11-16 
20 
23 € 
PDF
Blej
Shiringat sterile hipodermike për një përdorim - Pjesa 4: Shiringa me veti parandaluese për ripërdorim (ISO 7886-4:2006)
English
Published 
2014-05-20 
13 € 
PDF
Blej
Cilësia e tokës -Trajtimi paraprak i mostrave me tharje me ngrirje për analizën e mëtejshme

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar