Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-9

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-9 » Programi i Punës i KT-9
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-9
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 1390:2020
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i veprimit eliminues kundër larvave Hylotrupes Bajulus (Linnaeus) -Metoda laboratorike
Wood preservatives - Determination of the eradicant action against Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larvae - Laboratory method
KT-9
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 14081-2:2018/prA1
Struktura druri - Klasifikimi sipas rezistencës së lëndës drusore për ndërtim me seksion drejtkëndor - Pjesa 2: Klasifikimi me makineri; kërkesat shtesë për tipet e provave
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for type testing
KT-9
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
prEN 14081-3
Strukturat e drurit - Klasifikimi sipas rezistencës së lëndës drusore për ndërtim me prerje të tërthortë - Pjesa 3: Klasifikimi në bazë të shkallës së përpunimit; në makinë; kriteret shtesë për kontrollin e prodhimit në fabrikë
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control
KT-9
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 16890:2017/FprA1
Mobilje për fëmijë - Dyshekë për krevate për fëmijë dhe krevate portativë - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
Children''s furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods
KT-9
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 17333-1:2020
Karakterizimi i shkumes me nje komponent - Pjesa 1: Karakteristikat e rendimentit të shkumës
Characterisation of one component foam - Part 1: Foam yield characteristics
KT-9
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 17333-2:2020/AC:2020
Karakterizimi i shkumës me një komponent - Pjesa 2: Karakteristikat e zgjerimit
Characterisation of one component foam - Part 2: Expansion characteristics
KT-9
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 17333-2:2020
Karakterizimi i shkumës me një komponent - Pjesa 2: Karakteristikat e zgjerimit
Characterisation of one component foam - Part 2: Expansion characteristics
KT-9
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 17333-3:2020
Karakterizimi i shkumës me nje komponent - Pjesa 3: Aplikimi
Characterisation of one component foam - Part 3: Application
KT-9
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 17333-4:2020
Karakterizimi i shkumës me një komponent - Pjesa 4: Fortësia mekanike
Characterisation of one component foam - Part 4: Mechanical strength
KT-9
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 17333-5:2020
Karakterizimi i shkumës me një komponent - Pjesa 5: Izolimi
Characterisation of one component foam - Part 5: Insulation
KT-9
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 235:2020
Veshje muri - Fjalori dhe simbolet
Wallcoverings - Vocabulary and symbols
KT-9
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 384:2016+A1:2018/prA2
Struktura druri - Përcaktimi i vlerave karakteristike të vetive mekanike dhe të masës vëllimore
Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical properties and density
KT-9
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 73:2020
Konservantet e Drurit -Vjetersimi i pershpejtuar i drurit te trajuar para proves biologjike -Procedura e vjetrimit avullues
Durability of wood and wood-based products - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - Evaporative ageing procedure
KT-9
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 84:2020
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri - Vjetrimi i përshpejtuar i drurit të trajtuar përpara testeve biologjike - Metoda e pastrimit me ane te shpëlarjes
Durability of wood and wood-based products - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - Leaching procedure

14 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1