Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-9

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-9 » Programi i Punës i KT-9
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-9
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-18
EN 12404:2020
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Vlerësimi i efektivitetit të solucioneve këpurdhëvrasëse për të parandaluar rritjen në dru të Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Metoda laboratorike
Durability of wood and wood-based products - Assessment of the effectiveness of masonry fungicide to prevent growth into wood of Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Laboratory method
KT-9
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-18
EN 131-4:2020
Shkallë - Pjesa 4: Shkallë teke ose të shumëfishta të lidhura me mentesha.
Ladders - Part 4: Single or multiple hinge-joint ladders
KT-9
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-18
EN 13150:2020
Tavolina pune për laboratoret e institucioneve arsimore – Përmasat, kërkesat e sigurisë dhe qëndrueshmërisë si dhe metodat e provave
Workbenches for laboratories in educational institutions - Dimensions, safety and durability requirements and test methods
KT-9
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-18
EN 14059:2002
Llampat dekorative me vaj - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
Decorative oil lamps - Safety requirements and test methods
KT-9
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-18
EN 14128:2020
Qëndrushmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Kriteret e përformancës për produktet për përdorim kurativ ndaj organizmave që atakojnë drurin siç përcaktohett nëpërmjet testeve biologjoke
Durability of wood and wood-based products - Efficacy criteria for curative wood preservatives as determined by biological tests
KT-9
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-18
EN 1534:2020
Shtrimi i dyshemeve me dru dha parket -Përcaktimi i rezistencës ndaj dhëmbëzimit (Brinell) -Metodat e provës
Wood flooring and parquet - Determination of resistance to indentation - Test method
KT-9
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-18
EN 15570:2008
Aksesorët metalik për mobiljet - Fortësia dhe jetëgjatësia e menteshave dhe komponentët e tyre - Menteshat rrotulluese mbi boshtin vertikal
Hardware for furniture - Strength and durability of hinges and their components - Hinges pivoting on a vertical axis
KT-9
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-18
EN 1728:2012/AC:2013
Mobilje - Ndenjëset - Metodat e provës për përcaktimin e qëndrueshmërisë dhe fortësisë
Furniture - Seating - Test methods for the determination of strength and durability
KT-9
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-18
EN 1728:2012
Mobilje - Ndenjëset - Metodat e provave për përcaktimin e fortësisë dhe qëndrueshmërisë
Furniture - Seating - Test methods for the determination of strength and durability
KT-9
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-18
prEN 1729-2 rev
Mobilje - Karrige dhe tabela për institucionet arsimore - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test methods
KT-9
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-18
EN 1730:2012
Mobilje - Tavolinat - Metodat e provës për përcaktimin e qëndrueshmërisë;fortësisë dhe jetëgjatësisë
Furniture - Tables - Test methods for the determination of stability, strength and durability

11 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1