Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-8

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-8 » Programi i Punës i KT-8
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-8
2023-05-19
2023-05-19
2023-07-19
prEN 125
Pajisjet e mbikqyrjes së flakës për pajisjet që djegin gaz - Pajisjet termoelektrike të mbikqyrjes së flakës
Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermoelectric flame supervision devices
KT-8
2023-05-19
2023-05-19
2023-07-19
EN 12977-3:2018
Sisteme me ngrohje djellore dhe përbërësit e tyre - Sistemet e ndërtuar me porosi - Pjesa 3: Metodat e provës së performances për rezervuarët e ruajtes së ujit për sistemet e ngrohësve diellorë
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores
KT-8
2023-05-19
2023-05-19
2023-07-19
EN 14382:2019
Valvola sigurie të gazit për presione hyrëse deri në 100 bar
Gas safety shut-off devices for inlet pressure up to 10 MPa (100 bar)
KT-8
2023-05-19
2023-05-19
2023-07-19
prEN 1643
Pajisjet e sigurisë dhe kontrollit për djegësit me gaz dhe të pajisjeve që përdorin gaz – Sistemet e provimit të valvolave për ventilat mbyllës automatikë
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - Valve proving systems for automatic shut-off valves
KT-8
2023-05-19
2023-05-19
2023-07-19
EN 17082:2019
Ngrohës ajri për përdorim shtëpiak dhe jo shtëpiak me konveksion të detyruar me gaz të djegshëm për ngrohjen e hapësirave që nuk tejkalojnë një input neto të nxehtësisë prej 300 kW
Domestic and non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW
KT-8
2023-05-19
2023-05-19
2023-07-19
EN 17175:2019
Ngrohës me shirita rrezatues dhe sisteme tubash rrezatues të varur me shumë ndezës për përdorim jo shtëpiak duke përdorur lëndë djegëse të gazta - Siguria dhe efiçensa e energjisë
Gas-fired overhead radiant strip heaters and multi-burner continuous radiant tube heater systems for non-domestic use - Safety and energy efficiency
KT-8
2023-05-19
2023-05-19
2023-07-19
EN 26704:1991
Klasifikimi i sifonëve automatikë të avullit
Automatic steam traps - Classification (ISO 6704:1982)
KT-8
2023-05-19
2023-05-19
2023-07-19
EN 26948:1991
Specifikimi për prodhimin dhe provat e të dhënave dalluese të sifonëve automatikë të avullit
Automatic steam traps - Production and performance characteristic tests (ISO 6948:1981)
KT-8
2023-05-19
2023-05-19
2023-07-19
EN 27841:1991
Metodat për përcaktimin e humbjes së avullit të sifonëve automatikë të avullit
Automatic steam traps - Determination of steam loss - Test methods (ISO 7841:1988)
KT-8
2023-05-19
2023-05-19
2023-07-19
prEN 298 rev
Sistemet e komandimit të djegësave automatikë të gazit për djegësat e gazit dhe pajisjet që djegin gaz me ose pa ventilator
Automatic burner control systems for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels
KT-8
2023-05-19
2023-05-19
2023-07-19
EN 416:2019
Ngrohës me tuba rrezatues të varur dhe sisteme tubash rrezatues me djegës me gaz për përdorim jo shtëpiak - Siguria dhe efiçensa e energjisë
Gas-fired overhead radiant tube heaters and radiant tube heater systems for non-domestic use - Safety and energy efficiency
KT-8
2023-05-19
2023-05-19
2023-07-19
prEN 88-1
Rregullatorët e presionit dhe pajisjet shoqëruese të sigurisë për pajisjet e gazit - Pjesa 1: Regullatorët e presionit për presione në hyrje deri dhe përfshirë 50 kPa
Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances - Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 50 kPa

12 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1