Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-5

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-5 » Programi i Punës i KT-5
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 50085-1:2005/A1:2013
Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 1: General requirements
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 50085-1:2005
Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 1: General requirements
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 50130-4:2011
Sistemet e alarmit - Pjesa 4: Përputhshmëria elektromagnetike - Standardi i familjes së produktit: Kërkesat e imunitetit për komponentët e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrësi, vjedhja, CCTV, për kontrollin e hyrjes dhe sistemet sociale të alarmit
Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder, hold up, CCTV, access control and social alarm systems
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 50214:2006
Kabllot fleksibël të veshur me polivinil kloridi të sheshtë
Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 50370-1:2005
Përputhshmëria elektromagnetike - Standardi i familjes së produktit për veglat e makinerisë - Pjesa 1: Emetimi
Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for machine tools - Part 1: Emission
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 50370-2:2003
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) - Standarde të familjes së produkteve për veglat e makinerive - Pjesa 2: Imuniteti
Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for machine tools - Part 2: Immunity
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 50520-2020+A1-2021; EN 50520:2009
Pllaka mbuluese dhe shirita mbulues për paralajmërimin e vendndodhjes dhe mbrojtjes të kabllove të mbuluar ose të tubave të mbuluar në instalimet nëntokësore
Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 50520:2020
Pllaka mbuluese dhe shirita mbulues për paralajmërimin e vendndodhjes dhe mbrojtjes të kabllove të mbuluar ose të tubave të mbuluar në instalimet nëntokësore
Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 50620:2017/A1:2019
Kabllo elektrike - Kabllo për karrikimin e automjeteve elektrike
Electric cables - Charging cables for electric vehicles
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 50620:2017
Kabllo elektrike - Kabllo për karrikimin e automjeteve elektrike
Electric cables - Charging cables for electric vehicles
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 55035:2017/A11:2020
Pajtueshmëria elektromagnetike për pajisjet multimediale - Kërkesat për imunitetin
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
EN 55035:2017
Marrësa dhe pajisje shoqëruese të transmetimeve televizive dhe radio Karakteristika të imunitetit -Kufij dhe metoda te matjes
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
HD 361 S4:2020
Sistemi për përcaktimin e kabllove
System for cable designation
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
HD 603 S1:1994/A1:1997
Kabllot e shpërndarjes me tension të vlerësuar 0,6/1 kV
Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
HD 603 S1:1994/A2:2003
Kabllot e shpërndarjes me tension të vlerësuar 0,6/1 kV
Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
HD 603 S1:1994/A3:2007
Kabllot e shpërndarjes me tension të vlerësuar 0,6/1 kV
Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV
KT-5
2023-05-18
2023-05-18
2023-07-18
HD 603 S1:1994
Kabllot e shpërndarjes me tension të vlerësuar 0,6/1 kV
Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV

17 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1