Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-4

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-4 » Programi i Punës i KT-4
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
EN 12082:2017/prA1
Zbatime në hekurudhë - Kutitë e kushinetave të akseve - Prova e performancës
Railway applications - Axleboxes - Performance testing
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
EN 13262:2020
Zbatime në hekurudhë-Set rrotash dhe karkasat-Rrotat-Kërkesat për produktet
Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Product requirements
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
EN 13715:2020
Zbatime në hekurudhë-Set rrotash dhe karkasat-Rrotat-Profil i shkallëzuar
Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Tread profile
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
FprEN 13749
Zbatime në hekurudhë -Set rrotash dhe karkasat -Metodat e specifikimit të kërkesave strukturore për kornizat e karkasave
Railway applications - Wheelsets and bogies - Method of specifying the structural requirements of bogie frames
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
EN 14067-4:2013+A1:2018
Zbatime në hekurudhë - Aerodinamikat - Pjesa 4: Kërkesat dhe procedurat e provës për aerodinamikat në trase të hapur
Railway applications - Aerodynamics - Part 4: Requirements and test procedures for aerodynamics on open track
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
EN 14067-5-2021+AC-2023; prEN 14067-5
Zbatime në hekurudhë-Aerodinamikat-Pjesa 5: Kërkesat dhe procedurat e provës për aerodinamikat në tunele
Railway applications - Aerodynamics - Part 5: Requirements and assessment procedures for aerodynamics in tunnels
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
EN 14067-5-2021; prEN 14067-5
Zbatime në hekurudhë-Aerodinamikat-Pjesa 5: Kërkesat dhe procedurat e provës për aerodinamikat në tunele
Railway applications - Aerodynamics - Part 5: Requirements and test procedures for aerodynamics in tunnels
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
EN 14067-6:2018/prA1:2020
Zbatime në hekurudhë - Aerodinamika - Pjesa 6: Kërkesat dhe procedurat e provës për vlerësimin e erës përballë
Railway applications - Aerodynamics - Part 6: Requirements and test procedures for cross wind assessment
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
EN 14198:2016+A1:2018/FprA2
Zbatime në hekurudhë - Frenimi - Kërkesat për sistemin e frenimit të trenave të tërhequr nga lokomotiva
Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of trains hauled by locomotives
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
prEN 14363 rev
Zbatime në hekurudhë - Testimi dhe simulimi për vlerësimin e karakteristikave lëvizëse të mjeteve hekurudhore - Testet statike dhe ato në lëvizje
Railway applications - Testing and Simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Running Behaviour and stationary tests
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
EN 14601:2005+A1:2010/prA2
Zbatime në hekurudhë - Valvola me fund të drejtë dhe këndor për tub freni dhe tub i rezervuarit kryesor
Railway applications - Straight and angled end cocks for brake pipe and main reservoir pipe
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
EN 14752:2019/prA1
Zbatime në hekurudhë - Sistemet hyrëse anësore të njerëzve për vagonët
Railway applications - Bodyside entrance systems for rolling stock
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
prEN 15020 rev
Zbatime në hekurudhë-Bashkues shpëtimi-Kërkesat e performancës, gjeometria specifike e ndërfaqes dhe metodat e provës
Railway applications - Rescue coupler - Performance requirements, specific interface geometry and test methods
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
EN 15273-2:2013+A1:2016
Zbatime në hekurudhë - Përmasat e linjës hekurudhore - Pjesa 2: Konfigurimi i mjetit hekurudhor
Railway applications - Gauges - Part 2: Rolling stock gauge
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
prEN 15302 rev
Zbatime në hekurudhë-Metoda per përcaktimin e konicitetit ekuivalent
Railway Applications - Wheel-rail contact geometry parameters - Definitions and Methods for evaluation
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
prEN 15528 rev
Zbatime në hekurudhë-Kategoritë e linjës për menaxhimin e ndërfaqes ndërmjet kufijve të ngarkesës të automjeteve dhe infrastrukturës
Railway applications - Line categories for managing the interface between load limits of vehicles and infrastructure
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
prEN 15551 rev
Zbatime në hekurudhë - Vagonat hekurudhorë - Amortizatorët
Railway applications - Railway rolling stock - Buffers
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
prEN 15566
Zbatime në hekurudhë-Vagonat hekurudhore-Mekanizmi lidhës (bashkues) i vagonave
Railway applications - Railway Rolling stock - Draw gear and screw coupling
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
EN 15595:2018/prAC
Zbatime në hekurudhë - Frenimi - Mbrojtja nga rrëshqitja e rrotës
Railway applications - Braking - Wheel slide protection
KT-4
2023-05-30
2023-05-30
2023-07-31
EN 15624:2021
Zbatime në hekurudhë-Frenim-Pajisje kalimi nga ngarkuar-bosh
Railway applications - Braking - Empty-loaded changeover devices

52 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1