Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-20

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-20 » Programi i Punës i KT-20
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-07-15
EN 14804:2005
Ofruesit e vizitave studimore për mësimin e gjuhës - Kërkesa
Language study tour providers - Requirements
KT-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-07-15
EN 16582-1:2015/A1:2021; EN 16582-1:2015/prA1
Pishina të brendshme - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme duke përfshirë sigurinë dhe metodat e provës
Domestic swimming pools - Part 1: General requirements including safety and test methods
KT-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-07-15
EN 16582-2:2015
Pishina të brendshme - Pjesa 2: Kërkesat specifike duke përfshirë sigurinë dhe metodat e provës për pishinat në ambient të jashtëm
Domestic swimming pools - Part 2: Specific requirements including safety and test methods for inground pools
KT-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-07-15
EN 16582-3:2015
Pishina të brendshme - Pjesa 3: Kërkesat specifike duke përfshirë sigurinë dhe metodat e provës për pishinat mbi sipërfaqe të tokës
Domestic swimming pools - Part 3: Specific requirements including safety and test methods for aboveground pools
KT-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-07-15
EN 16713-1:2016
Pishina të brendshme - Sistemet e ujit - Pjesa 1: Sistemet e filtrimit - Kërkesat dhe metodat e provës
Domestic swimming pools - Water systems - Part 1: Filtration systems - Requirements and test methods
KT-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-07-15
EN 16713-2:2016
Pishina të brendshme - Sistemet e ujit - Pjesa 2: Sistemet e qarkullimit - Kërkesat dhe metodat e provës
Domestic swimming pools - Water systems - Part 2: Circulation systems - Requirements and test methods
KT-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-07-15
EN 16713-3:2016
Pishina të brendshme - Sistemet e ujit - Pjesa 3: Trajtimi i ujit - Kërkesat
Domestic swimming pools - Water systems - Part 3: Water treatment - Requirements
KT-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-07-15
EN 16927:2017
Pishina të vogla - Kërkesa specifike duke përfshirë sigurinë dhe metodat e proves për pishinat e vogla
Mini-pools - Specific requirements including safety and test methods for mini-pools
KT-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-07-15
EN 17125:2018
Pishina të mbyllura të ngrohta (SPA) Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
Domestic spas/whirlpool spas/hot tubs - Safety requirements and test methods
KT-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-07-15
EN 17645:2022; prEN 17645
Pishinat e brendshme - Efiçenca e performancës mjedisore - Vlerësimi i performancës, metodologjia dhe klasifikimi i përdorimit të pishinave të jashtme dhe pajisjeve të tyre
Domestic swimming pools - Environmental performance efficiency - Performance evaluation, methodology, and classification of the use of outdoor pools and their equipment
KT-20
2024-05-27
2024-05-27
2024-05-27
ISO 18513:2021; SSH EN ISO 18513:2021; EN ISO 18513:2021
Shërbime turistike - Hotelet dhe tipet e tjera të akomodimit turistik - Terminologjia
Tourism services - Hotels and other types of tourism accommodation - Vocabulary (ISO 18513:2021)
KT-20
2024-05-27
2024-05-27
2024-05-27
SSH ISO 13810:2022; ISO 13810:2022
Turizëm dhe shërbime të lidhura me të - Vizita në vende industriale, natyrore, kulturore dhe historike - Kërkesa dhe rekomandime
Tourism and related services — Visits to industrial tourism organizations and to natural, cultural and historical sites — Requirements and recommendations
KT-20
2024-05-27
2024-05-27
2024-05-27
SSH ISO 17680:2015; ISO 17680:2015
Turizëm dhe shërbimet e lidhura me të - Trajtim kozmetik dhe shëndetësor me alga - Kërkesat e shërbimit
Tourism and related services -- Thalassotherapy -- Service requirements
KT-20
2024-05-27
2024-05-27
2024-05-27
ISO 23405:2022; SSH ISO 23405:2022
Turizmi dhe shërbimet e ngjashme me të — Turizm i qëndrueshëm — Parimet, terminologjia dhe modeli
Tourism and related services — Sustainable tourism — Principles, terminology and Model
KT-20
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-24
SSH ISO 3021:2023; ISO 3021:2023
Turizmi aventuror - Aktivitete të ecjes me vështirësi të ulët (hiking) dhe vështirësi më të lartë (trekking) - Kërkesa dhe rekomandime
Adventure tourism - Hiking and trekking activities - Requirements and recommendations

15 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1