Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-17

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-17 » Programi i Punës i KT-17
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
ISO 13760:1998; EN ISO 13760:1998
Tubat plastike për transportin e fluideve nën presion - Praktika e minierave - Metoda e llogaritjes për dëmtimin kumulativ
Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure - Miner''s rule - Calculation method for cumulative damage (ISO 13760:1998)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
ISO 13783:1997; EN ISO 13783:1997
Sistemet e tubacioneve plastike - Bashkueset prej polivinil kloridi të pa plastifkuar (PVC - U) për ngarkesë fundore me fole të dyfishtë - Metoda e provës për hermeticitetin dhe sforcimin kur i nënështrohen përkuljes dhe pres
Plastics piping systems - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-bearing double socket joints - Test method for leaktightness and strength while subjected to bending and internal pressure (ISO 13783:1997)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
ISO 15493:2003; EN ISO 15493:2003
Sistemet e tubacioneve plastike për zbatime industriale - Akrilonitril - butadien - stireni (ABS). polivinil kloridi i pa plastifikuar (PVC - U) dhe polivinil kloridi i kloruar (PVC - C) - Specifikimet për komponentët dhe sistemin - Seritë metrike
Plastics piping systems for industrial applications - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Specifications for components and the system - Metric series (ISO 15493:2003)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
ISO 15875-1:2003; EN ISO 15875-1:2003
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimet e ujit të nxehtë dhe të ftohtë - Polietileni me vargje të kryqëzuara (PE - X) - Pjesa 1: Të përgjithshme
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 1: General (ISO 15875-1:2003)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
ISO 15875-2:2003; EN ISO 15875-2:2003
Sistemet e tubacioneve plastike për instalime të ujit të ngrohtë dhe të ftohtë - Polietileni me kundërlidhje ( PE - X ) - Pjesa 2 : Tubat
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 2: Pipes (ISO 15875-2:2003)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
ISO 15875-3:2003; EN ISO 15875-3:2003
Sistemet e tubave plastike për instalime të ujit të ngrohtë dhe të ftohtë - Polietileni me lidhje të kundërt (PE - X) - Pjesa 3 : Pajisjet
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 3: Fittings (ISO 15875-3:2003)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
EN ISO 1675:1998
Plastikat - Rrëshirat e lëngshme - Përcaktimi i densitetitme metodën e piknometrit
Plastics - Liquid resins - Determination of density by the pyknometer method (ISO 1675:1985)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
EN ISO 182-3:2000
Plastikë - Përcaktimi i tendencës së përbërjeve dhe produkteve me bazë me homopolimerë dhe kopolimerë të vinil kloridi për të çliruar klorurin e hidrogjenit dhe disa produkte të tjera acide në temperatura të larta - Pjesa 3: Metoda e Konduktometrike (ISO 182-3:1993)klorurin e hidrogjenit dhe disa produkte të tjera acide në temperatura të larta - Pjesa 3: Metoda e Konduktometrike (ISO 182-3:1993)
Plastics - Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other acidic products at elevated temperatures - Part 3: Conductometric method (ISO 182-3:1993)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
EN ISO 196:1995
Bakër i farkëtuar dhe lidhjet e bakrit - Përcaktimi i gjurmëve të mbetura - Prova me Nitrat Mërkuri (I)
Wrought copper and copper alloys - Detection of residual stress - Mercury(I) nitrate test (ISO 196:1978)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
EN ISO 2039-2:1999
Plastikat - Percaktimi i fortesise -Pjesa 2: Fortesia Rockwell (ISO 2039-2:1987)
Plastics - Determination of hardness - Part 2: Rockwell hardness (ISO 2039-2:1987)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
EN ISO 2556:2000
Plastikat- percaktimi i shkalles te transmetimit te gazit per filmat dhe fletet e holla nen presionin atmosferik-Metoda manometrike (ISO 2556:1974)
Plastics - Determination of the gas transmission rate of films and thin sheets under atmospheric pressure - Manometric method (ISO 2556:1974)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
EN ISO 2626:1995
Bakër - Prova e dobësimit me hidrogjen
Copper - Hydrogen embrittlement test (ISO 2626:1973)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
EN ISO 3915:1999
Plastika - Matja e rezistencës së materialeve plastike përçuese (ISO 3915:2022)
Plastics - Measurement of resistivity of conductive plastics (ISO 3915:1981)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
ISO 489:1999; EN ISO 489:1999
Plastika - Përcaktimi i indeksit të thyerjes
Plastics - Determination of refractive index (ISO 489:1999)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
ISO 7686:2005; EN ISO 7686:2005
Tubat dhe rakordet plastike - Përcaktimi i patejdukshmërisë
Plastics pipes and fittings - Determination of opacity (ISO 7686:2005)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
ISO 8795:2001; EN ISO 8795:2001
Sistemet e tubacioneve plastike për transportin e ujit për konsum nga njerëzit - Vlerësimi i zhvendosjes - Përcaktimi i vlerës së zhvendosjes të tubave dhe pajisjeve plastike dhe bashkimeve të tyre - të tubave dhe pajisjeve plastike dhe bashkimeve të tyre -
Plastics piping systems for the transport of water intended for human consumption - Migration assessment - Determination of migration values of plastics pipes and fittings and their joints (ISO 8795:2001)
KT-17
2022-05-21
2022-05-21
2022-05-21
ISO 9773:1998/Amd 1:2003; EN ISO 9773:1998/A1:2003
Plastikë - Përcaktimi i sjelljes ndaj djegies së mostrave të holla fleksibël vertikale në kontakt me burimin e djegies me flakë të vogël - Amendamenti 1: Mostrat (ISO 9773:1998/Amd 1:2003)
Plastics - Determination of burning behaviour of thin flexible vertical specimens in contact with a small-flame ignition source - Amendment 1: Specimens (ISO 9773:1998/Amd 1:2003)
KT-17
2022-02-21
2022-02-21
2022-02-21
ISO 9773:1998/Amd 1:2003
Specimens
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
ISO 9773:1998; EN ISO 9773:1998
Plastikë - Përcaktimi i sjelljes ndaj ndezjes së mostrave të holla fleksibël vertikale në kontakt me burimin e ndezjes me flakë të vogël (ISO 9773:1998)
Plastics - Determination of burning behaviour of thin flexible vertical specimens in contact with a small-flame ignition source (ISO 9773:1998)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
ISO 13478:2007; EN ISO 13478:2007
Percaktimi i rezistences ndaj perhapjes se shpejte te plasaritjes (RCP) - Prova gjitheperfshirese
Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) - Full-scale test (FST) (ISO 13478:2007)

60 gjetur, faqja3 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit        
3