Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-17

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-17 » Programi i Punës i KT-17
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 13765:2018
Tuba prej termoplastesh me shumë shtresa (të pa vullkanizuara ) dhe kompletet e tubave për transportin e hidrokarburëve tretësve dhe kimikateve - Specifikimi
Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of hydrocarbons, solvents and chemicals - Specification
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 13766:2018+A1:2020
Tuba termoplastike me shume shtresa (të pa vullkanizuar) dhe kompletet e tubave për transferimin e gazit të lëngshëm të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm - Specifikime
Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of liquid petroleum gas and liquefied natural gas - Specification
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 1401-1:2019
Sistemet e tubacioneve plastike për kullimin e ujërave të zeza nëntokë nën presion - Polivinil klorid i paplastifikuar (PVC-U) - Pjesa 1: Specifikimet për tubat, pajisjet dhe sistemet
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 1451-1:2017
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës (në temperaturë të lartë dhe të ulët) brenda strukturave të ndërtesës - Polipropilen (PP) - Pjesa 1: Specifikime për tubat, pajisjet dhe sistemin
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 14932:2018
Plastikat - Shtresa të holla termoplastike të zgjerueshme për ambalazhimin e dëngjeve të silazhit - Kërkesat dhe metodat e provave
Plastics - Thermoplastic stretch films for wrapping silage bales
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 15024-2:2018
Bakri dhe lidhjet e bakrit - Përcaktimi i përmbajtjes së zinkut - Pjesa 2: Metoda spektrometrike e absorbimit të flakës atomike (FAAS)
Copper and copper alloys - Determination of zinc content - Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 1765:2016
Bashkuesit e tubave prej gome për përthithjen ose shkarkimin e naftës - Specifikimet e bashkuesve të tubave
Rubber hose assemblies for oil suction and discharge services - Specification for the assemblies
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 1982:2017
Bakër dhe lidhje bakri - Lingotat dhe derdhjet
Copper and copper alloys - Ingots and castings
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 549:2019
Materiale gome për guarnicione dhe diafragma për pajisjet e gazit dhe pajisjet me gaz
Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 751-1:1996
Materiale bllokuese (guarnicione) për bashkimet metalike me fileto në kontakt me gazet e klasës së I. II e të III dhe të ujit të nxehtë - Pjesa 1 : Komponentët bashkues anaerobik
Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 1: Anaerobic jointing compounds
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 751-2:1996
Materialet e papërshkueshëm për lidhjet metalike me fileto në kontakt me gaz të klasës I. II e të III dhe për ujë të ngrohtë - Pjesa 2 : Përbërësit e lidhjeve jo të ngurta
Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 2: Non-hardening jointing compounds
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 751-3:1996/AC:1997
Materialet e papërshkueshëm për lidhjet metalike me fileto në kontakte me gaz të grupit të parë, të dytë, të tretë dhe për ujë të ngrohtë - Pjesa 3 shiritat jo metaloqeramik PTFE (EN 751-3:1996/AC:1997)
Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 3: Unsintered PTFE tapes
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 751-3:1996
Materialet e papërshkueshëm për lidhjet metalike me fileto në kontakt me gaz të klasës I. II e të III dhe për ujë të ngrohtë - Pjesa 3 : Shiritat jo metaloqeramik
Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 3: Unsintered PTFE tapes
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 853:2015
Tubat e gomës dhe kompletet e tubave -Tipi hidraulik i përforcuar me kordon teli -Specifikimi
Rubber hoses and hose assemblies - Wire braid reinforced hydraulic type - Specification
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 856:2015+AC:2019
Tuba gome dhe kompletet e tubave - Tipi hidraulik i veshur me gomë i përforcuar me spirale teli - Specifikimi
Rubber hoses and hose assemblies - Rubber-covered spiral wire reinforced hydraulic type - Specification
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
EN ISO 2578:1998
Plastikat - Percaktimi i limitit te kohës së temperaturës pas ekspozimit të zgjatur të nxehtësisë (ISO 2578:1993)
Plastics - Determination of time-temperature limits after prolonged exposure to heat (ISO 2578:1993)
KT-17
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
ISO 3126:2005; EN ISO 3126:2005
Sistemet e tubacioneve plastike - komponente Plastikat - Përcaktimi i dimensioneve (ISO 3126:2005)
Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions (ISO 3126:2005)
KT-17
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-06
ISO 9513:2012/Cor 1:2013; EN ISO 9513:2012/AC:2013
Materiale metalike - Kalibrimi i sistemeve ekstensometër që përdoren në provën njëaksiale Korigjim teknik 1 (ISO 9513:2012/Cor 1:2013)
Metallic materials - Calibration of extensometer systems used in uniaxial testing - Technical Corrigendum 1 (ISO 9513:2012/Cor 1:2013)
KT-17
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-06
ISO 9513:2012; EN ISO 9513:2012
Materiale metalike -Kalibrimi i ekstensiometrave që përdoren në provën njëaktëshe
Metallic materials - Calibration of extensometer systems used in uniaxial testing (ISO 9513:2012)
KT-17
2021-10-13
2021-10-13
ISO 7500-1:2018
Materiale metalike - Verifikimi dhe kalibrimi i makinave të provës statike njëaksiale - Pjesa 1: Makina të provës në shtypje dhe tërheqje - Verifikimi dhe kalibrimi i sistemit të matjes së forcës (ISO 7500-1:2018)
Metallic materials -- Calibration and verification of static uniaxial testing machines Tension/compression testing machines -- Calibration and verification of the force-measuring system

60 gjetur, faqja2 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2