Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-16

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-16 » Programi i Punës i KT-16
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-16
2023-05-11
2023-05-11
2023-07-11
EN 13869:2016
Çakmakë-Kërkesat e sigurisë së fëmijëve nga çakmakët-Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
Lighters - Child safety requirements for lighters - Safety requirements and test methods
KT-16
2023-05-11
2023-05-11
2023-07-11
EN 352-1:2020
Mbrojtësit e dëgjimit - Kërkesa të përgjithshme - Pjesa 1: Kufjet
Hearing protectors - General requirements - Part 1: Earmuffs
KT-16
2023-05-11
2023-05-11
2023-05-11
EN 352-10:2020
Mbrojtësit e dëgjimit-Kërkesat e sigurisë-Pjesa 10: Kufje dëgjimi për argëtim
Hearing protectors - Safety requirements - Part 10: Entertainment audio earplugs
KT-16
2023-05-11
2023-05-11
2023-07-11
EN 352-2:2020
Mbrojtësit e dëgjimit - Kërkesa të përgjithshme - Pjesa 2: Kufjet spinë
Hearing protectors - General requirements - Part 2: Earplugs
KT-16
2023-05-11
2023-05-11
2023-07-11
EN 352-3:2020
Mbrojtësit e dëgjimit - Kërkesa të përgjithshme - Pjesa 3: Kufjet e veshëve të bashkangjitura me pajisje mbrojtëse për kokën dhe fytyrën
Hearing protectors - General requirements - Part 3: Earmuffs attached to head protection and/or face protection devices
KT-16
2023-05-11
2023-05-11
2023-07-11
EN 352-6:2020
Mbrojtësit e dëgjimit - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 6: Kufjet e veshëve me hyrje audio sigurie
Hearing protectors - Safety requirements - Part 6: Earmuffs with safety-related audio input
KT-16
2023-05-11
2023-05-11
2023-07-11
EN 352-7:2020
Mbrojtësit e dëgjimit - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 7: Kufjet spinë të cilat varen nga niveli
Hearing protectors - Safety requirements - Part 7: Level-dependent earplugs
KT-16
2023-05-11
2023-05-11
2023-07-11
EN 352-8:2020
Mbrojtësit e dëgjimit-Kërkesat e sigurisë-Pjesa 8: Kufjet e veshëve për argëtim
Hearing protectors - Safety requirements - Part 8: Entertainment audio earmuffs
KT-16
2023-05-11
2023-05-11
2023-07-11
EN 352-9:2020
Mbrojtësit e dëgjimit-Kërkesat e sigurisë-Pjesa 9: Kufjet spinë me hyrje audio sigurie
Hearing protectors - Safety requirements - Part 9: Earplugs with safety-related audio input
KT-16
2023-05-11
2023-05-11
2023-07-11
EN 407:2020
Dorëza mbrojtëse dhe pajisje të tjera mbrojtëse të duarve kundër rreziqeve termike (nxehtësisë dhe/ose zjarrit)
Protective gloves and other hand protective equipments against thermal risks (heat and/or fire)
KT-16
2023-05-11
2023-05-11
2023-07-11
EN 469:2020
Veshje mbrojtëse për zjarrfikësit-Kërkesat e performancës për veshjet mbrojtëse për aktivitetet e shuarjes së zjarrit
Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting activities

11 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1