Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-10

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-10 » Programi i Punës i KT-10
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
EN 1009-1:2020
Makineri për përpunimin mekanik të mineraleve dhe materialeve të ngurta të ngjashme - Siguria - Pjesa 1: Kërkesa të zakonshme për makineri dhe impiantet e përpunimit
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for machinery and processing plants
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
EN 1009-2:2020
Makineri për përpunimin mekanik të mineraleve dhe materialeve të ngurta të ngjashme - Siguria - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për makineritë ushqyese dhe pajisjet e trajtimit të vazhdueshëm
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
EN 1009-3:2020
Makineri për përpunimin mekanik të mineraleve dhe materialeve të ngurta të ngjashme - Siguria - Pjesa 3: Kërkesa të veçanta për makineritë thyerëse dhe bluarëse
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
EN 1009-4:2020
Makineri për përpunimin mekanik të mineraleve dhe materialeve të ngurta të ngjashme - Siguria - Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për makineritë sitëse
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
EN 1009-5:2020
Makineri për përpunimin mekanik të mineraleve dhe materialeve të ngurta të ngjashme - Siguria - Pjesa 5: Kërkesa të veçanta për për makineritë e pastrimit, riciklimit, renditjes dhe trajtimit të llumrave
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
EN 12581:2005+A1:2010
Impiante veshjeje - Makineri për veshje në zhytje dhe elektrodepositë prej material veshje të lëngut organik
Coating plants - Machinery for dip coating and electrodeposition of organic liquid coating material - Safety requirements
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
EN 12757-1:2005+A1:2010
Makineri përzjerëse për materialet veshëse - Kërkesa sigurie - Pjesa 1:Makineri përzjerëse për përdorim në automjetet që rillustrohen
Mixing machinery for coating materials - Safety requirements - Part 1: Mixing machinery for use in vehicle refinishing
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
EN 12895:2015+A1:2019
Kamionë industrialë - Përputhshmëria elektromagnetike
Industrial trucks - Electromagnetic compatibility
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
EN 13501-1:2018
Klasifikim zjarri i materialeve të ndërtimit dhe elementëve të ndërtimit - Pjesa 1: Klasifikimi që përdor të dhënat e provave nga reagimi ndaj provave të zjarrit
Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
EN 1363-1:2020
Prova të rezistencës ndaj zjarrit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Fire resistance tests - Part 1: General requirements
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
FprEN 13852-3
Vinça - Vinça në det - Pjesa 3: Vinça të lehtë në det
Cranes - Offshore cranes - Part 3: Light offshore cranes
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
EN 15269-20:2020
Zbatim i zgjeruar i rezultateve të proves për rezistence ndaj zjarrit dhe / ose kontrollin e perhapjes së tymit neper dyer, grila dhe elementët e dritareve që hapen, duke përfshirë edhe elementet e materialeve ndërtimit të ndërtesave -Pjesa 20 : Kontrolli përhapjes së tymit në dyert prej xhami me kornizë metali dhe druri me mentesha dhe akse prej çeliku
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 20: Smoke control for doors, shutters, operable fabric curtains and openable windows
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
prEN 15269-20
Zbatim i zgjeruar i rezultateve të provës për rezistencë ndaj zjarrit dhe/ose kontrollin e përhapjes së tymit nëpër dyer, grila dhe elementët e dritareve që hapen, duke përfshirë edhe elementët e materialeve të ndërtimit - Pjesa 20: Kontroll i përhapjes së tymit tymit për dyert, grilat, tendat prej pëlhure që ulen e ngrihen dhe dritaret e hapëshme
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 20: Smoke control for hinged and pivoted timber and steel doorsets
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
EN 15571:2020
Makina e impiante për miniera dhe përpunim mekanik të gurit natyror - Siguria - Kërkesat për makinat që kryejnë finicionin e sipërfaqes
Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for surface-finishing machines
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
EN 1755:2015
Kamionë industriale - Kërkesat e sigurisë dhe verifikimi - Kërkesat shtesë për punë në atmosfera potencialisht shpërthyese
Industrial Trucks - Safety requirements and verification - Supplementary requirements for operation in potentially explosive atmospheres
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
EN 81-20:2020
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 20: Ashensorë pasagjerësh dhe mallrash
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
EN 81-50:2020
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Kontrolli dhe provat - Pjesa 50: Rregullat e projektimit, llogaritjet, kontrollet dhe provat e komponentëve të ashensorëve
Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components
KT-10
2023-05-12
2023-05-12
2023-07-12
EN 81-80:2019
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorët ekzistues - Pjesa 80: Rregullat për përmirësimin e sigurisë për ashensorët ekzistues për pasagjerë dhe ashensorët për mallra shoqëruar me pasagjer
Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts
KT-10
2021-11-16
2021-11-16
2021-11-16
ISO 11102-2:1997
Reciprocating internal combustion engines -- Handle starting equipment Method of testing the angle of disengagement
KT-10
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
ISO 12999-1:2020
Akustikat -Matja e izolimit të tingujve në ndërtesa dhe elementët e ndërtesave -Pjesa 2 : Përcaktimi verifikimi dhe zbatimi i të dhënave të sakta
Acoustics -- Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics Sound insulation

43 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1