Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » Rezultatet e kërkimit:
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-11:2003
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 11: Përcaktimi i transmetimit të detonimit
Explosives for civil uses - High explosives - Part 11: Determination of transmission of detonation
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-12:2004
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 12: Specifikimet e kapacitetit të kapsollës me ngarkesa dytësore
Explosives for civil uses - High explosives - Part 12: Specifications of boosters with different initiating capability
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-13:2003
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 13: Përcaktimi i dendësisë
Explosives for civil uses - High explosives - Part 13: Determination of density
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-14:2003
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 14: Përcaktimi i shpejtësisë së detonimit
Explosives for civil uses - High explosives - Part 14: Determination of velocity of detonation
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-15:2005
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 15: Llogaritja e vetive termodinamike
Explosives for civil uses - High explosives - Part 15: Calculation of thermodynamic properties
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-16:2004
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 16: Zbulimi dhe matja e gazeve helmues
Explosives for civil uses - High explosives - Part 16: Detection and measurement of toxic gases
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-2:2002
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 2: Përcaktimi i qëndrueshmërisë termike të lëndëve plasëse
Explosives for civil uses - High explosives - Part 2: Determination of thermal stability of explosives
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-3:2004
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 3: Përcaktimi i ndjeshmërisë së fërkimit të lëndëve plasëse
Explosives for civil uses - High explosives - Part 3: Determination of sensitiveness to friction of explosives
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-4:2002
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 4: Përcaktimi i ndjeshmërisë ndaj goditjes i lëndëve plasëse
Explosives for civil uses - High explosives - Part 4: Determination of sensitiveness to impact of explosives
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-5:2002
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 5: Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj ujit
Explosives for civil uses - High explosives - Part 5: Determination of resistance to water
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-6:2002
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 6: Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj presionit hidrostatik
Explosives for civil uses - High explosives - Part 6: Determination of resistance to hydrostatic pressure
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-7:2003
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 7: Përcaktimi i sigurisë dhe besueshmërisë në temperatura ekstreme
Explosives for civil uses - High explosives - Part 7: Determination of safety and reliability at extreme temperatures
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 13675:2004+A1:2010
Siguri e makinerisë - Kërkesat e sigurisë për formimin dhe petëzimin në formë tubi si dhe linjat e tyre të përpunimit përfundimtar
Safety of machinery - Safety requirements for tube forming and rolling mills and their finishing line equipment
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 13832-1:2018
Këpucë mbrojtëse kundra produkteve kimike -Pjesa 1 : Terminologjia dhe metodat e provës
Footwear protecting against chemicals - Part 1: Terminology and test methods
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 13832-2:2018
Këpucë mbrojtëse kundra produkteve kimike -Pjesa 2 : Kërkesat për këpucët rezistente ndaj produkteve kimike në kushtet laboratorike
Footwear protecting against chemicals - Part 2: Requirements for limited contact with chemicals
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 13832-3:2018
Këpucë mbrojtëse kundra produkteve kimike -Pjesa 3 : Kërkesat për këpucët me shkallë të lartë rezistueshmërie ndaj produkteve kimike në kushtet laboratorike
Footwear protecting against chemicals - Part 3: Requirements for prolonged contact with chemicals
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 1384:2017
Helmetat per aktivitetet e hipizmit
Helmets for equestrian activities
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13857-1:2003
Eksplozivë për përdorime civile - Pjesa 1: Terminologjia
Explosives for civil uses - Part 1: Terminology
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13857-3:2002
Lëndë plasëse për përdorime civile - Pjesa 3: Informacioni që duhet të jepet nga prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar i tij për përdoruesin
Explosives for civil uses - Part 3: Information to be provided by the manufacturer or his authorised representative to the user
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 13886:2005+A1:2010
Makineri për përpunimin e ushqimit - Kazanët e gatimit të pajisur me përzjerësa me shpejtësi të ulët dhe/ose të madhe - Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
Food processing machinery - Cooking kettles equipped with powered stirrer and/or mixer - Safety and hygiene requirements

201 gjetur, faqja3 nga11 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3