Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » Rezultatet e kërkimit:
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 12916:2019
Produkte të naftës - Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve aromantikë në distilatet e mesme - Metoda kromatografike me performancë të lartë në fazë të lëngët nëpërmjet gjurmimit të indeksit të refraksionit
Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - High performance liquid chromatography method with refractive index detection
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 13016-1:2018
Produkte të lëngëta të naftës - Tensioni i avujve - Pjesa 1: Përcaktimi i tensionit të avujve të ngopur të ajrit (ASVP) dhe llogaritja e tensionit të avujve të thatë ekujvalent (DVPE)
Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE)
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 13135:2013+A1:2018
Vinça - Siguria - Projektimi - Kërkesat për pajisje
Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 13158:2018
Veshja mbrojtëse -Jelekët mbrojtës e mbrojtëset e trupit e shpatullave për kaloresit -Kërkesat e metodat e provës
Protective clothing - Protective jackets, body and shoulder protectors for equestrian use, for horse riders and those working with horses, and for horse drivers - Requirements and test methods
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 13160-2:2016
Sistemet e gjurmimit të pikimit -Pjesa 2 : Sistemet e presionit dhe të vakumit
Leak detection systems - Part 2: Requirements and test/assessment methods for pressure and vacuum systems
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 13175:2019+A1:2020
Pajisje dhe aksesorë për GLN - Specifikimi dhe provat për valvolat dhe rakorderitë e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN)
LPG Equipment and accessories - Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessel valves and fittings
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 13203-1:2015
Pajisje shtëpiake me gas për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pjesa 1:Vlerësimi i rendimentit të shpërndarjes të ujit të ngrohtë
Gas fired domestic appliances producing hot water - Part 1: Assessment of performance of hot water deliveries
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 13203-2:2018
Pajisje shtëpiake që djegin gaz për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pjesa 2: Vlerësimi i konsumimit të energjisë
Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 2: Assessment of energy consumption
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 13208:2003+A1:2010
Makineri për përpunimin e ushqimit - Qërueset e perimeve - Siguria dhe kërkesat e higjenës
Food processing machinery - Vegetable peelers - Safety and hygiene requirements
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13300:2001/AC:2002
Bojëra dhe llake - Produktet dhe sistemet e bojrave ujore për muret dhe tavanët e brendshmëm - Klasifikimi
Paints and varnishes - Water-borne coating materials and coating systems for interior walls and ceilings - Classification
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13300:2001
Bojëra dhe llake - Produktet dhe sistemet e bojrave ujore për muret dhe tavanët e brendshmëm - Klasifikimi
Paints and varnishes - Water-borne coating materials and coating systems for interior walls and ceilings - Classification
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13331-1:2002
Sistemet për veshjen e kanaleve - Pjesa1: Specifikime të produktit
Trench lining systems - Part 1: Product specifications
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13331-2:2002
Sistemet për veshjen e kanaleve - Pjesa 2: Vlerësimi me anë të llogaritjes ose të provës
Trench lining systems - Part 2: Assessment by calculation or test
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009
Makina për prodhime qeramike - Siguria - Platformat dhe vagonat transferues
Ceramic machines - Safety - Transfer platforms and cars
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 13389:2005+A1:2009
Makineri për përpunimin e ushqimit - Përzjerës me boshte horizontale - Siguria dhe kërkesat e higjenës
Food processing machinery - Mixers with horizontal shafts - Safety and hygiene requirements
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 13457:2004+A1:2010
Makinat e prodhimit të këpuceve, të produkteve prej lëkure dhe imitacioni të lëkurës - Makinat çarëse, mprehëse, prerëse, çimentuese dhe tharëse të çimentos - Kërkesat e sigurisë
Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Splitting, skiving, cutting, cementing and cement drying machines - Safety requirements
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 13591:2005+A1:2009
Makineri për përpunimin e ushqimit - Ngarkuese furre me ulesë të fiksuar - Kërkesat e sigurisë dhe të higjenës
Food processing machinery - Fixed deck oven loaders - Safety and hygiene requirements
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 13621:2004+A1:2010
Makineri për përpunimin e ushqimit - Tharësit e sallatrave - Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
Food processing machinery - Salad dryers - Safety and hygiene requirements
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-1:2005
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 1: Kërkesat
Explosives for civil uses - High explosives - Part 1: Requirements
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-10:2003
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 10: Metoda për verifikimin e mënyrave të fillimit
Explosives for civil uses - High explosives - Part 10: Method for the verification of the means of initiation

201 gjetur, faqja2 nga11 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2