Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-01-21 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova – Metoda e marrjes së mostrës dhe matjet e ujërave nëntokësore – Pjesa 2: Kriteret e kualifikimit për ndërmarrjet dhe personelin (ISO/TS 22475-2:2006)
English
Published 
2023-07-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Gurë natyrorë - Udhëzim për përdorimin e gurëve natyrorë
English
Published 
2020-12-24 
150 
55 € 
PDF
Blej
Performanca energjetike e ndërtesave - Nevojat e energjisë për ngrohje dhe ftohje, temperaturat e brendshme dhe ngarkesat e ndjeshme dhe të fshehura të nxehtësisë - Pjesa 2: Shpjegimi dhe justifikimi i ISO 52016-1 dhe ISO 52017-1 (ISO / TR 52016-2: 2017)
English
Published 
2020-12-24 
199 
61 € 
PDF
Blej
Performanca e energjisë në ndërtesa - Përmbledhja e vlerësimit të EPB – Pjesa 2: Shpjegimi dhe justifikimi i ISO 52000-1 (ISO / TR 52000-2: 2017)
English
Published 
2020-12-24 
52 
38 € 
PDF
Blej
Performanca energjetike e ndërtesave - Treguesit, kërkesat, vlerësimet dhe certifikatat - Pjesa 2: Shpjegimi dhe justifikimi i ISO 52003-1 (ISO/TR 52003-2: 2017)
English
Published 
2020-12-24 
40 
32 € 
PDF
Blej
Performanca energjetike e ndërtesave - Kushtet e jashtme klimatike - Pjesa 2: Shpjegimi dhe justifikimi i ISO 52010-1 (ISO/TR 52010-2: 2017)
English
Published 
2020-12-24 
56 
38 € 
PDF
Blej
Performanca energjetike e ndërtesave - Treguesit për kërkesat e pjesshme të EPB lidhur me balancën e energjisë termike dhe tiparet e strukturës - Pjesa 2: Shpjegimi dhe justifikimi i ISO 52018-1 (ISO/TR 52018-2: 2017)
English
Published 
2020-12-24 
74 
45 € 
PDF
Blej
Performanca energjetike e ndërtesave - Performanca termike e komponentëve të ndërtimit dhe elementëve të ndërtimit - Pjesa 2: Shpjegimi dhe justifikimi (ISO/TR 52019-2: 2017)
English
Published 
2020-12-24 
63 
42 € 
PDF
Blej
Performanca energjetike e ndërtesave - Vetitë termike, diellore dhe ditore të k omponentëve dhe elementëve të ndërtimit - Pjesa 2: Shpjegimi dhe justifikimi (ISO/TR 52022-2: 2017)
English
Published 
2016-01-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova – Provat në shesh – Pjesa 10: Prova e sondimit nëpërmjet peshës (ISO/TS 22476-10:2005)
English
Withdrawn 
2010-09-02 
138 
55 € 
PDF
Blej
Survejimi i kërkesave kombëtare të përdorura në lidhje me EN 206 -1 : 2000
English
Withdrawn 
2010-09-02 
23 
25 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit te ngurtësuar -Pjesa 10 : Përcaktimi i rezistencës të betonit ndaj karbonatimit relativ
English
Published 
2016-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova – Provat në shesh – Pjesa 11: Prova me bymim matës (dilatometër) të sheshtë (ISO 22476-11:2005)
English
Withdrawn 
2013-12-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Udhëzues për formimin e çeliqeve për konstruksione në përpunim
English
Published 
2010-09-02 
23 
25 € 
PDF
Blej
Rregulla të përgjithshme për projektimin dhe shtrimin e pllakave qeramike (i harmonizuar)
English
Published 
2010-09-02 
54 
38 € 
PDF
Blej
Hiri fluturues i përftuar nga bashkë -djegia -Raport për gjëndjen në Evropë
English
Published 
2010-09-02 
48 
36 € 
PDF
Blej
Vlerësimi i konformitetit të hirit fluturues për betone -Udhëzime për zbatimin e EN 450 -2
English
Published 
2013-12-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kompesatë -Qëndrueshmëria ndaj degradimit biologjik -Instruksione për vlerësimin e kompesatës sipas niveleve (klasave) të ndryshme të rrezikut
English
Withdrawn 
2013-12-09 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Instruksione mbi përdorimin e pllakave ngarkesë -mbajtëse në dysheme, mure dhe cati
English
Published 
2010-09-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Komponime trajtuese -Metodat e testimit -Pjesa 1 : Përcaktimi i efiçenses per mbajtjen e ujit te komponimeve trajtuese të zakonshme
1418 gjetur, faqja1 nga71 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1