Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-21
Time: 04:00


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-01-21 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova – Metoda e marrjes së mostrës dhe matjet e ujërave nëntokësore – Pjesa 2: Kriteret e kualifikimit për ndërmarrjet dhe personelin (ISO/TS 22475-2:2006)
English
Published 
2023-07-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Gurë natyrorë - Udhëzim për përdorimin e gurëve natyrorë
English
Published 
2020-12-24 
150 
55 € 
PDF
Blej
Performanca energjetike e ndërtesave - Nevojat e energjisë për ngrohje dhe ftohje, temperaturat e brendshme dhe ngarkesat e ndjeshme dhe të fshehura të nxehtësisë - Pjesa 2: Shpjegimi dhe justifikimi i ISO 52016-1 dhe ISO 52017-1 (ISO / TR 52016-2: 2017)
English
Published 
2020-12-24 
199 
61 € 
PDF
Blej
Performanca e energjisë në ndërtesa - Përmbledhja e vlerësimit të EPB – Pjesa 2: Shpjegimi dhe justifikimi i ISO 52000-1 (ISO / TR 52000-2: 2017)
English
Published 
2020-12-24 
52 
38 € 
PDF
Blej
Performanca energjetike e ndërtesave - Treguesit, kërkesat, vlerësimet dhe certifikatat - Pjesa 2: Shpjegimi dhe justifikimi i ISO 52003-1 (ISO/TR 52003-2: 2017)
English
Published 
2020-12-24 
40 
32 € 
PDF
Blej
Performanca energjetike e ndërtesave - Kushtet e jashtme klimatike - Pjesa 2: Shpjegimi dhe justifikimi i ISO 52010-1 (ISO/TR 52010-2: 2017)
English
Published 
2020-12-24 
56 
38 € 
PDF
Blej
Performanca energjetike e ndërtesave - Treguesit për kërkesat e pjesshme të EPB lidhur me balancën e energjisë termike dhe tiparet e strukturës - Pjesa 2: Shpjegimi dhe justifikimi i ISO 52018-1 (ISO/TR 52018-2: 2017)
English
Published 
2020-12-24 
74 
45 € 
PDF
Blej
Performanca energjetike e ndërtesave - Performanca termike e komponentëve të ndërtimit dhe elementëve të ndërtimit - Pjesa 2: Shpjegimi dhe justifikimi (ISO/TR 52019-2: 2017)
English
Published 
2020-12-24 
63 
42 € 
PDF
Blej
Performanca energjetike e ndërtesave - Vetitë termike, diellore dhe ditore të k omponentëve dhe elementëve të ndërtimit - Pjesa 2: Shpjegimi dhe justifikimi (ISO/TR 52022-2: 2017)
English
Published 
2016-01-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova – Provat në shesh – Pjesa 10: Prova e sondimit nëpërmjet peshës (ISO/TS 22476-10:2005)
English
Withdrawn 
2010-09-02 
138 
55 € 
PDF
Blej
Survejimi i kërkesave kombëtare të përdorura në lidhje me EN 206 -1 : 2000
English
Withdrawn 
2010-09-02 
23 
25 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit te ngurtësuar -Pjesa 10 : Përcaktimi i rezistencës të betonit ndaj karbonatimit relativ
English
Published 
2016-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova – Provat në shesh – Pjesa 11: Prova me bymim matës (dilatometër) të sheshtë (ISO 22476-11:2005)
English
Withdrawn 
2013-12-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Udhëzues për formimin e çeliqeve për konstruksione në përpunim
English
Published 
2010-09-02 
23 
25 € 
PDF
Blej
Rregulla të përgjithshme për projektimin dhe shtrimin e pllakave qeramike (i harmonizuar)
English
Published 
2010-09-02 
54 
38 € 
PDF
Blej
Hiri fluturues i përftuar nga bashkë -djegia -Raport për gjëndjen në Evropë
English
Published 
2010-09-02 
48 
36 € 
PDF
Blej
Vlerësimi i konformitetit të hirit fluturues për betone -Udhëzime për zbatimin e EN 450 -2
English
Published 
2013-12-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kompesatë -Qëndrueshmëria ndaj degradimit biologjik -Instruksione për vlerësimin e kompesatës sipas niveleve (klasave) të ndryshme të rrezikut
English
Withdrawn 
2013-12-09 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Instruksione mbi përdorimin e pllakave ngarkesë -mbajtëse në dysheme, mure dhe cati
English
Published 
2010-09-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Komponime trajtuese -Metodat e testimit -Pjesa 1 : Përcaktimi i efiçenses per mbajtjen e ujit te komponimeve trajtuese të zakonshme
English
Published 
2011-08-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Menaxhimi ndërtimit Terminologjia dhe fusha e shërbimeve
English
Published 
2011-08-26 
26 
26 € 
PDF
Blej
Simbolet grafike për përdorim në pajisjet e automatizuara në ndërtesat e integruara
English
Published 
2020-12-24 
82 
48 € 
PDF
Blej
Performanca energjetike e ndërtesave - Cilësia e mjedisit të brendshëm - Pjesa 2: Udhëzues për përdorimin e parametrave e hyrjes (imputit) mjedisore të brendshme për projektimin dhe vlerësimin e performancës energjetike të ndërtesave
English
Draft 
2024-06-06 
34 
31 € 
PDF
Blej
Prova e betonit të ngurtësuar - Pjesa 9: Rezistenca ndaj ngrirje-shkrirjes me kripëra që heqin akullin - Humbja e materialit në sipërfaqen e betonit
English
Draft 
2024-06-06 
12 € 
PDF
Blej
Metoda prove për llaç murature - Pjesa 17: Përcaktimi i përmbajtjes së klorureve të tretshme në ujë të llaçit të freskët
English
Draft 
2024-06-06 
12 € 
PDF
Blej
Metoda prove për llaç murature - Pjesa 3: Përcaktimi i konsistences së llaçit të fresket (me tavolinën e rjedhshmërisë)
English
Draft 
2024-06-06 
12 € 
PDF
Blej
Metoda prove për llaç murature - Pjesa 3: Përcaktimi i konsistences së llaçit të fresket (me tavolinën e rjedhshmërisë)
English
Draft 
2024-06-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Qelqi i sigurtë - Provat dhe klasifikimi i rezistencës kundër goditjes nga plumbi
English
Draft 
2024-06-06 
24 
26 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë fizike dhe mekanike të agregateve - Pjesa 1: Përcaktimi i rezistencës ndaj fërkimit (mikro-Deval)
English
Draft 
2024-06-06 
45 
34 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve - Pjesa 2: Metoda të përcaktimit të rezistencës ndaj copëzimit
English
Draft 
2024-06-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve Pjesa 5 : Përcaktimi i përmbajtjes së ujit me tharje në furrë të ventiluar
English
Draft 
2024-06-06 
63 
42 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve Pjesa 6 : Përcaktimi i densitetit dhe ujëthithjes
English
Draft 
2024-06-06 
16 
20 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve -Pjesa 7 : Përcaktimi i densitetit të mbushësit -Metoda me piknometër
English
Draft 
2024-06-06 
37 
32 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve -Pjesa 8 : Përcaktimi i vlerës së lëmimit të gurit
English
Draft 
2024-06-06 
14 
18 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve -Pjesa 9 : Përcaktimi i rezistencës ndaj konsumimit me abrazion nga rrota të dhëmbëzuara -Prova Nordik
English
Draft 
2024-06-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim - Fletë bitumi për izolimin e çatisë nga uji - Përcaktimi i adezionit të granulave
English
Draft 
2024-06-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert -Përshkueshmëria e ajrit -Klasifikimi
English
Draft 
2024-06-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të njomë -Pjesa 3 : Prova WEBE
English
Draft 
2024-06-07 
12 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 7: Përmbajtja e ajrit - Metodat me presion
English
Draft 
2024-06-06 
24 
26 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit te ngurtësuar -Pjesa 10 : Përcaktimi i rezistencës të betonit ndaj karbonatimit relativ
English
Draft 
2024-06-06 
35 
31 € 
PDF
Blej
Provat e betonit të ngurtësuar - Pjesa 11: Përcaktimi i rezistencës ndaj klorurit të betonit, shpërndarjes në një drejtim
English
Draft 
2024-06-06 
20 
23 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 12: Përcaktimi i rezistencës ndaj karbonizimit të betonit - Metoda e karbonizimit të përshpejtuar
English
Draft 
2024-06-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 13:Përcaktimi i modulit sekant të elasticitetit në shtypje.
English
Draft 
2024-06-06 
20 
23 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 14: Metoda gjysmë-adiabatike për përcaktimin e nxehtësisë së lëshuar nga betoni gjatë procesit të ngurtësimit të tij
English
Draft 
2024-06-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 15: Metoda adiabatike për përcaktimin e nxehtësisë së lëshuar nga betoni gjatë procesit të ngurtësimit të tij
English
Draft 
2024-06-06 
15 
20 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 16: Përcaktimi i tkurrjes së betonit
English
Draft 
2024-06-06 
18 
22 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 17: Përcaktimi i zvarritjes së betonit në shtypje
English
Draft 
2024-06-06 
20 
23 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 18: Përcaktimi i koeficientit të migrimit të klorurit
English
Draft 
2024-06-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Përcaktimi i rezistencës elektrike
English
Draft 
2024-06-06 
18 
22 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar-Pjesa 4: Rezistenca në ngjeshje-Specifikimet për makineritë e provës
English
Draft 
2024-06-06 
12 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 7: Dendësia e betonit të ngurtësuar
English
Draft 
2024-06-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit -Pjesa 4 : Përcaktimi i shpejtësisë së impulseve ultrasonike
English
Draft 
2024-06-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Përzierje bituminoze -Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë -Pjesa 36 : Përcaktimi i trashësisë së një shtrese bituminoze
English
Draft 
2024-06-06 
47 
36 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 1: Të përgjithëshme, përshkrimi i sistemit, rregullat për zëvendësimin, tolerancat dhe cilësin vizuale
English
Draft 
2024-06-06 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 2: Metoda e provës afatgjatë dhe kërkesat për depërtimin e lagështisë
English
Draft 
2024-06-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 3: Metoda e provës afatgjatë dhe kërkesat për shkallën e rrjedhjes së gazit dhe për tolerancat e përqëndrimit të gazit
English
Draft 
2024-06-06 
63 
42 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 4: Metodat e provës së vetive fizike të komponentëve dhe shtesave
English
Draft 
2024-06-06 
58 
38 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 6: Kontrolli i prodhimit në fabrikë dhe provat periodike
English
Draft 
2024-06-06 
15 € 
PDF
Blej
Prova për agregate mbushës në përzierje bituminoze -Pjesa 1 : Prova sferë -unazë
English
Draft 
2024-06-06 
79 
45 € 
PDF
Blej
Rregulla të përbashkëta për produkte betoni të paraderdhur
English
Draft 
2024-06-06 
12 
17 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Qelq kundër goditjes - Prova dhe klasifikimi i rezistencës kundër presionit shpërthyes
English
Draft 
2024-06-06 
14 
18 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i qëndrueshmërisë në ngjeshje e betonit të lehte (ajruar dhe autoklavuar) apo betonit agregat me peshë të lehtë dhe me strukturë të hapur
English
Draft 
2024-06-06 
20 
23 € 
PDF
Blej
Grilat e brëndshëm - Mbrojtja nga rreziku i mbytjes - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-06-06 
55 
38 € 
PDF
Blej
Dizajn për të Gjithë - Qasja me një Metodë për të Gjithë e produkteve, mallrave dhe shërbimeve - Zgjerimi i gamës së përdoruesve
English
Draft 
2024-06-06 
64 
42 € 
PDF
Blej
Prova për vetitë kimike të agregateve - Pjesa 1: Analiza kimike
English
Draft 
2024-06-06 
32 
29 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Qelq i silikatit gëlqeror sodik me qëndrueshmëri termike - Pjesa e 1: Përcaktimi dhe përshkrimi
English
Draft 
2024-06-06 
15 
20 € 
PDF
Blej
Metodat e provave për elementë murature - Pjesa 1: Përcaktimi i rezistencës në shtypje
English
Draft 
2024-06-06 
13 € 
PDF
Blej
Metodat e provave për elementet e muraturës - Pjesa 10: Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtise të silikatit të kalciumit dhe elementeve të muratures prej betoni të trajtuar me avull
English
Draft 
2024-06-06 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për elementet e muraturës - Pjesa 11: Përcaktimi i thithjes së ujit të agregateve të betonit, të gazobetonit të autoklavuar, gurëve natyror dhe të përpunuar për elemente murature për shkak të veprimit kapilar dhe kufiri fillestar i thithjes së ujit të tullave qeramike
English
Draft 
2024-06-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e provave për elementet e muratures - Pjesa 13: Përcaktimi i masës vëllimore dhe densitetit të elementeve të muraturës (perveç gurit natyral)
English
Draft 
2024-06-06 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove për elemente murature - Pjesa 14: Përcaktimi i ndryshimit të lageshtise të agregateve të betonit dhe gurëve të perpunuar si elemente murature
English
Draft 
2024-06-06 
12 € 
PDF
Blej
Metoda prove për elementë murature - Pjesa 2: Përcaktimi i përqindjes së boshllëqeve në elementët e muraturës prej betoni (sipas gjurmës në letër)
English
Draft 
2024-06-06 
13 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për elementët e muraturës - Pjesa 2: Përcaktimi i përqindjes së boshllëqeve në elementët e muraturës prej betoni (sipas gjurmës në letër)
English
Draft 
2024-06-06 
13 € 
PDF
Blej
Metodat e provave për elementë murature - Pjesa 3: Përcaktimi i vëllimit neto dhe i përqindjes së boshllëqeve të elementëve të muraturës prej argjile të pjekur. sipas peshës hidrostatike
English
Draft 
2024-06-06 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove për elemente murature - Pjesa 5: Përcaktimi i përmbajtjes së kripërave të tretshme aktive në tullat prej argjile
English
Draft 
2024-06-06 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove për elemente murature - Pjesa 5: Përcaktimi i përmbajtjes së kripërave të tretshme aktive në tullat prej argjile
English
Draft 
2024-06-06 
13 € 
PDF
Blej
Metodat e provave për elementë murature - Pjesa 7: Përcaktimi i ujëthithjes së elementëve prej toke të pjekur (tulla qeramike). që shërbejnë për izolim lagështie. me vlim në ujë
English
Draft 
2024-06-06 
12 € 
PDF
Blej
Metodat e provave për elementë murature - Pjesa 9: Përcaktimi i vëllimit dhe i përqindjes së boshllëqeve dhe vëllimit neto të tullave kalcium silicate të mbushura me rërë (tulla silikate)
English
Draft 
2024-06-06 
13 € 
PDF
Blej
Metodat e provave për elementë murature - Pjesa 9: Përcaktimi i vëllimit dhe i përqindjes së boshllëqeve dhe vëllimit neto të tullave kalcium silicate të mbushura me rërë (tulla silikate)
English
Draft 
2024-06-06 
20 
23 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë e përgjitshme të materialeve inerte -Pjesa 3 : Proçedura dhe terminologjia për përshkrimin e thjeshtë petrografik
English
Draft 
2024-06-06 
10 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë e përgjithshme të agregateve - Pjesa 5: Pajisjet e zakonshme dhe kalibrimi
English
Draft 
2024-06-06 
27 
28 € 
PDF
Blej
Prova për vetitë e përgjithshme të agregateve Pjesa 5 : Pajisjet e zakonshme dhe kalibrimi
English
Draft 
2024-06-06 
12 
17 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 10 : Vlerësimi i imtësisë -Grada e mbushësve (sitosje me rrjedhje rrymë ajri)
English
Draft 
2024-06-06 
15 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve -Pjesa 2 : Përcaktimi i shërndarjes së përmasave të kokrrizave -Metoda e sitave, përmasa nominale e birave
English
Draft 
2024-06-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 3 : Përcaktimi i formës së grimcave -Treguesi i ciflosjes
English
Draft 
2024-06-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 4 : Përcaktimi i formës së pjesëzave -Indeksi i formës
English
Draft 
2024-06-06 
22 
25 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 5 : Përcaktimi i përqindjes së pjesëzave të thyera dhe me sipërfaqe të thyer në agregatet e trashë
English
Draft 
2024-06-06 
26 
26 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregatëve - Pjesa 6: Vlerësimi I karakteristikave të sipërfaqes - Koeficenti I rrjedhshmërise së agregateve.
English
Draft 
2024-06-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve - Pjesa 8: Vlerësimi i imtësisë - Prova ekuivalente e rërës
English
Draft 
2024-06-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve - Pjesa 9: Vlerësimi i imtësisë - Prova e blusë së metilenit
English
Draft 
2024-06-06 
35 
31 € 
PDF
Blej
Qeramikat speciale (qeramikat e avancuara, qeramikat teknike të avancuara) - Karakterizimi mikrostrukturor - Pjesa 1: Përcaktimi i madhësisë së grimcës dhe shpërndarjes së madhësisë (ISO 13383-1: 2012)
English
Draft 
2024-06-06 
25 
26 € 
PDF
Blej
Qeramikat speciale (qeramikat e avancuara, qeramikat teknike të avancuara) - Karakterizimi mikrostrukturor - Pjesa 2: Përcaktimi i pjesës së vëllimit të fazës nga vlerësimi i mikrofotove (ISO 13383-2: 2012)
English
Draft 
2024-06-06 
39 
32 € 
PDF
Blej
Çelik për përforcim dhe beton të paranderur - Metodat e provës - Pjesa 1:Shufra për armatura, tela makinerie dhe tela për beton të armuar (ISO 15630-1:2019)
English
Draft 
2024-06-06 
23 
25 € 
PDF
Blej
Qeramikat speciale (qeramikat e avancuara, qeramikat teknike të avancuara) - Përzjerjet qeramike - Përcaktimi i shkallës së keqvendosjes në provat mekanike njëaksiale (ISO 17161:2014)
English
Draft 
2024-06-06 
37 
32 € 
PDF
Blej
Provat e korrozionit në atmosferat artificiale - Provat me spërkatje kripe (ISO 9227:2022)
English
Published 
2006-09-13 
15 € 
PDF
Blej
Përcaktimi dhe klasifikimi për klasat e çelikut
English
Published 
2013-12-09 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kërkesa të përgjithshme teknike të shpërndarjes për produkte çeliku
English
Published 
2013-12-09 
12 € 
PDF
Blej
Seksione i flanxhe me maje konike te laminuara ne te nxehte -Tolerancat ne formen dhe permasat
English
Published 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Produktet e laminuar në të nxehtë për çeliqe konstruksionesh -Pjesa 1 : Kushtet e përgjithëshme teknike të livrimit EN 10025 -1 : 2004
English
Withdrawn 
2013-12-09 
41 
34 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione-Pjesa 2: Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet për konstruksione jo të lidhur
English
Withdrawn 
2013-12-09 
26 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione-Pjesa 3: Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet për konstruksione të saldueshëm me strukturë të imët, të normalizuar/ të laminuar të normalizuar
English
Withdrawn 
2013-12-09 
26 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione-Pjesa 4: Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet për konstruksione të saldueshëm me strukturë të imët të laminuar në mënyrë termomekanike
English
Withdrawn 
2013-12-09 
28 
28 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione-Pjesa 5: Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet për konstruksione me rezistencë të përmirësuar ndaj korrozionit atmosferik
English
Withdrawn 
2013-12-09 
26 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione-Pjesa 6: Kushtet teknike të shpërndarjes të produkteve të sheshta për çeliqet për konstruksione me qëndrueshmëri të lartë në kushtet e kalitjes dhe të temperimit
English
Withdrawn 
2008-09-29 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sistemi i emërtimit për qeliqet -Emrat e qeliqeve
English
Withdrawn 
2008-09-29 
12 
17 € 
PDF
Blej
Sistemet për përcaktimin e çelikut -Pjesa 2 : Numrat e çelikut
English
Withdrawn 
2013-12-09 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pllaka çeliku të laminuara në të nxehtë me trashësi 3 mm ose më shumë-Tolerancat në përmasa dhe formë
English
Withdrawn 
2013-12-09 
13 € 
PDF
Blej
Seksionet I dhe H prej qeliku konstruksionesh-Tolerancat ne formen dhe permasat
English
Withdrawn 
2013-12-09 
18 
22 € 
PDF
Blej
Shirita te ngushte prej qeliku te laminuara ne te nxehte-Tolerancat ne permasat dhe formen
English
Withdrawn 
2013-12-09 
18 
22 € 
PDF
Blej
Prerje pllake/flete dhe shiriti prej çeliqeve të laminuara në mënyrë të vazhdueshme në të nxehtë në shirita të gjerë prej çeliku të lidhur dhe të pa lidhur -Tolerancat në përmasa dhe formë
English
Withdrawn 
2013-12-09 
13 € 
PDF
Blej
Profile me fllanxha te barabarta prej çeliku te laminuara ne te nxehte me maja dhe rrenje te rrumbullakuara -Permasat dhe tolerancat ne formen dhe permasat
English
Withdrawn 
2013-12-09 
10 
15 € 
PDF
Blej
Specifikime per hekur qoshe me kende te barabarta dhe jo te barabarta prej çelik konstruksioni-Pjesa 1: Permasat
English
Withdrawn 
2013-12-09 
13 € 
PDF
Blej
Specifikime per hekur qoshe me kende te barabarta dhe jo te barabarta prej çelik konstruksioni-Pjesa 2: Tolerancat ne formen dhe permasat
English
Withdrawn 
2013-12-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Lingota çeliku ne forme katrore, te laminuara ne te nxehte per perdorime te pergjithshme-Permasat dhe tolerancat ne formen dhe ne permasat
English
Withdrawn 
2013-12-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Lingota çeliku ne forme te rrumbullaket, te laminuara ne te nxehte per perdorime te pergjithshme-Permasat dhe tolerancat ne formen dhe ne permasat
English
Withdrawn 
2013-12-09 
15 € 
PDF
Blej
Lingota çeliku ne forme heksagonale, te laminuara ne te nxehte per perdorime te pergjithshme-Permasat dhe tolerancat ne formen dhe ne permasat
English
Published 
2008-09-29 
46 
36 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i produkteve prej qeliku
English
Published 
2007-04-27 
20 
23 € 
PDF
Blej
Ujë përzierës për beton -Specifikime për marrjen e mostrës, provën dhe vlerësimin e përshtatshmërisë së ujit si ujë përzierës për betonin, përfshirë ujin e rifituar nga proceset në industrinë e prodhimit të betoneve
English
Published 
2008-09-29 
71 
45 € 
PDF
Blej
Çelik për përforcimin e betonit Çelik i përforcuar i saldueshem Të përgjithshme
English
Published 
2016-01-21 
69 
42 € 
PDF
Blej
Çeliqet e paoksidueshëm - Pjesa 1: Lista e çeliqeve të paoksidueshëm
English
Published 
2016-01-21 
60 
38 € 
PDF
Blej
Çeliqet e paoksidueshëm - Pjesa 2: Kushtet teknike të livrimit për fletë/pllakë dhe shirit prej çeliqeve rezistent ndaj korrozionit për përdorime të përgjithshme
English
Published 
2016-01-21 
42 
34 € 
PDF
Blej
Çeliqet e paoksidueshëm - Pjesa 3: Kushtet teknike të livrimit për produktet gjysmë të përfunduara, lingotat, shufrat, telat, seksionet dhe produktet e mprehta prej çeliqeve rezistent ndaj korrozionit për përdorime të përgjithshme
English
Published 
2013-10-01 
16 
20 € 
PDF
Blej
Saldimi -Rekomandime për saldimin e materialeve metalike -Pjesa 1 : Udhëzim i përgjithshëm për saldimin me hark
English
Withdrawn 
2013-12-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Saldimi -Rekomandime për saldimin e materialeve metalike -Pjesa 1 : Udhëzim i përgjithshëm për saldimin me hark
English
Published 
2015-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Fletë dhe shirit çeliku me përmbajtje të ulët karboni të petëzuar në mënyrë të vazhdueshme në të nxehtë për formin në të ftohtë - Kushtet teknike të shpërndarjes
English
Published 
2013-12-09 
60 
38 € 
PDF
Blej
Saldimi -Rekomandime për saldimin e materialeve metalike -Pjesa 2 : Saldimi me hark i qeliqeve feritike
English
Withdrawn 
2013-12-09 
31 
29 € 
PDF
Blej
Saldimi -Rekomandime për saldimin e materialeve metalike -Pjesa 3 : Saldimi me hark i qeliqeve inoksitabel
English
Withdrawn 
2014-09-08 
60 
38 € 
PDF
Blej
Fletë plastike të profiluara me membranë teke që transmeton dritën për çati të brendshme dhe të jashtëme, mure dhe tavane Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2013-12-09 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte të rafshta prej çeliku me pak karbon dhe qëndrueshmëri të lartë, të laminuara në të ftohtë dhe të paveshura dhe te veshura elekrolikisht me zink ose zink -nikel për formim në të ftohtë -Tolerancat në përmasat dhe formën
English
Withdrawn 
2013-12-09 
14 
18 € 
PDF
Blej
Shirita te ngushte prej çeliku te bute te paveshur te laminuara ne te ftohte per formim ne te ftohte -Kushtet teknike te livrimit
English
Published 
2013-12-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimet per produktet e rrafshta te laminuara ne te nxehte te prodhuara nga çeliqe me qendrueshmeri te larte per formim ne te ftohte -Pjesa 1 : Kushtet e pergjithshme te livrimit
English
Published 
2013-12-09 
15 € 
PDF
Blej
Specifikimet per produktet e rrafshta te laminuara ne te nxehte te prodhuara nga çeliqe me qendrueshmeri te larte per formim ne te ftohte -Pjesa 2 : Kushtet e livrimit per qeliqet e laminuar ne menyre termomekanike
English
Published 
2013-12-09 
15 € 
PDF
Blej
Specifikimet per produktet e rrafshta te laminuara ne te nxehte te prodhuara nga çeliqe me qendrueshmeri te larte per formim ne te ftohte -Pjesa 3 : Kushtet e livrimit per qeliqet e normalizuara ose te laminuara dhe normalizuara
English
Published 
2014-09-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llac murature -Pjesa 1 : Percaktimi i shperndarjes se permasave te pjesve (me analizen e sitave)
English
Published 
2014-09-08 
15 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 10 : Percaktimi i mases vellimore te thate te llaqit te ngurtesuar
English
Withdrawn 
2014-09-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 11 : Percaktimi i rezistences ne shtypje dhe perkulje te llaqit te ngurtesuar
English
Withdrawn 
2014-09-08 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 12 : Percaktimi i rezistences ngjitese te llaqit te suvatuar te ngurtesuar ne nenshtresa
English
Published 
2008-09-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove për llaç murature -Pjesa 17 : Përcaktimi i përmbajtjes së klorureve të tretshme në ujë të llaçit të freskët
English
Published 
2014-09-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 18 : Percaktimi i koeficientit te ujethithjes gjate veprimit kapilar te llaqit te ngurtesuar
English
Published 
2014-09-08 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 19 : Percaktimi i pershkueshmerise se avujve te ujit te llaqit te ngurtesuar dhe suvatuar
English
Withdrawn 
2013-12-09 
22 
25 € 
PDF
Blej
Produkte të sheshtë prej çeliku, të petezuara në të ftohtë dhe të veshura elektrolikisht me zink -Kushtet teknike të lëvrimit
English
Published 
2014-09-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 2 : Vellimi i mostrimit te llaqit dhe pergatitja e llaqit per prove
English
Published 
2014-09-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 21 : Percaktimi i pershtatshmerise se llaqit te bere per mbulese me nenshtrese
English
Published 
2008-09-29 
15 
20 € 
PDF
Blej
Metoda prove për llaç murature -Pjesa 3 : Përcaktimi i konsistences së llaçit të fresket (me tavolinën e rrjedhshmërisë)
English
Published 
2014-09-08 
13 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 4 : Percaktimi i konsistences se llaqit te fresket (me penetrim te zhytesit)
English
Published 
2014-09-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 6 : Percaktimi i mases vellimore te llaqit te fresket
English
Published 
2008-09-29 
13 € 
PDF
Blej
Metoda prove për llaç murature -Pjesa 7 : Përcaktimi i përmbajtjs së ajrit të llaçit të freskët
English
Published 
2013-12-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Prova me ultratinguj e produkteve te rrafshta prej qeliku me trashesi te barabarte ose me te madhe se 6 mm (metoda me reflektim)
English
Published 
2013-12-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kërkesat e livrimit për kushtet e sipërfaqes të pllakave, fletëve të gjera dhe seksioneve prej çeliku të laminuar në të nxehtë Kërkesat e përgjithshme
English
Published 
2013-12-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kërkesat e livrimit për kushtet e sipërfaqes të pllakave, fletëve të gjera dhe seksioneve prej çeliku të laminuar në të nxehtë Pllaka dhe fletë të gjera
English
Published 
2013-12-09 
10 
15 € 
PDF
Blej
Kërkesat e kushteve të sipërfaqes për livrimin e pllakave, fletëve të gjera dhe seksioneve prej çeliku të laminuar në të nxehtë Seksionet
English
Withdrawn 
2013-12-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produktet prej çeliku me veti të përmirësuara për deformimin përpendikular me sipërfaqen e produktit -Kushtet teknike të livrimit
English
Withdrawn 
2013-12-09 
39 
32 € 
PDF
Blej
Llamarina çeliku me veshje organike të vazhdueshme (me veshje me pështjellë) -Kushtet teknike të shpërndarjes
English
Published 
2016-01-21 
29 
28 € 
PDF
Blej
Produkte të rrafshta prej çeliku me përmbajtje të ulët karboni të laminuara në të ftohtë për tu përdorur për smaltim qelqor - Kushtet teknike të shpërndarjes
English
Published 
2009-03-30 
40 
32 € 
PDF
Blej
Seksione konstruksioni bosh të përfunduara në të nxehtë prej çeliqesh konstruksioni të paleguara dhe me grimca të imëta -Pjesa 1 : Kushtet teknike të livrimit
English
Withdrawn 
2013-12-09 
33 
31 € 
PDF
Blej
Seksione me zgavra për konstruksione të përfunduara në të nxehtë prej çeliqesh konstruksioni të palidhura e me grimca të imta -Pjesa 2 : Tolerancat, përmasat dhe vetitë e seksioneve
English
Published 
2009-03-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Seksione konstuksioni të salduara, të formuara në të ftohtë prej çeliqesh të paleguara dhe me grimca të imëta -Pjesa 1 : Kërkesat teknike të livrimit
English
Withdrawn 
2013-01-21 
38 
32 € 
PDF
Blej
Seksione me zgavra për konstruksione të salduara të formuara në të ftohtë prej çeliqesh të palidhura me grimc të imët -Pjesa 2 : Tolerancat, përmasat dhe vetitë e seksioneve
English
Published 
2009-03-30 
74 
45 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku të palidhur dhe pajisjet për transportimin e lëngjeve ujore përfshirë ujin për konsumim nga njerëzit -Kërkesat teknike të furnizimit
English
Withdrawn 
2007-10-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert -Përshkueshmëria e ajrit -Metoda e provës
English
Published 
2019-11-12 
19 
23 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert -Përshkueshmëria e ajrit -Metoda e provës
English
Published 
2013-12-09 
17 
22 € 
PDF
Blej
Tel çeliku dhe produkte prej teli -Tel çeliku për kavo -Pjesa 3 : Tel çeliku i lidhur rrethor dhe i formuar për zbatime të rëndësishme
English
Published 
2013-12-09 
10 
15 € 
PDF
Blej
Tela çeliku dhe produkte prej teli -Tel çeliku për kavo -Pjesa 4 : Tel çeliku i paoksidueshëm
English
Withdrawn 
2013-12-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Llamarina çeliku të petëzuara në të ftohtë, me qëndrueshmëri të lartë në epje për formim në të ftohtë -Kushtet e përgjithshme të shpërndarjes
English
Published 
2016-01-21 
51 
38 € 
PDF
Blej
Çeliqe dhe lidhje të nikelit për elementët e fiksimit me veti specifike të përmirësuara dhe/ose në temperaturë të ulët
English
Withdrawn 
2013-12-09 
19 
23 € 
PDF
Blej
Derdhje çeliku rezistente ndaj korrozionit
English
Published 
2013-12-09 
20 
23 € 
PDF
Blej
Derdhje çeliku për përdorime të përgjithshme inxhinierike
English
Published 
2013-12-09 
33 
31 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku rrethor të salduar për qëllime mekanike dhe inxhinierike të përgjithme -Kushtet teknike të shpërndarjes Pjesa 2 : Çelik i paoksidueshëm
English
Published 
2013-12-09 
35 
31 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku pa saldurë për qëllime mekanike dhe inxhinierike të përgjithme -Kushtet teknike të shpërndarjes -Pjesa 2 : Çelik i paoksidueshëm
English
Published 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Bashkueset për lidhjen e tubave dhe rakordeve prej çeliku për transportimin e ujit dhe lëngjeve të tjera ujore ( EN 10311 : 2005)
English
Published 
2009-03-30 
40 
32 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku inoksidabël të salduar për transportimin e lëngjeve jore përfshirë ujin për konsum nga njerëzit -Kushtet teknike të furnizimit
English
Published 
2019-11-12 
36 
32 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Pasqyrat prej xham akulli të veshura me argjënd për përdorim të brënshëm - Pjesa 2: Vlerësimi i konformitetit; produkti standard
English
Published 
2019-11-12 
40 
32 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Tulla xhami për mure dhe dysheme - Pjesa 2: Vlerësimi i konformitetit/standardi i produktit
English
Published 
2009-03-30 
39 
32 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhjet e bakrit -Tubat prej bakri, të rrumbullakët, pa saldim, për ujë dhe për gaz, për përdorime sanitare dhe për ngrohje ( EN 1057 : 2006)
English
Published 
2008-09-29 
13 € 
PDF
Blej
Bojra dhe verniqe -Materiale dhe sisteme mbuluese (te shtresave të holla në lyerje)për muret dhe betonet në ambientet e jashtme -Pjesa 11 : Metodat e kondicionimit përpara kryrjes së provës
English
Published 
2008-09-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bojrat dhe llaqet -Materialet mbuluese dhe sistemet mbuluese për anën e jashtme të muraturës dhe betonit -Pjesa 3 : Përcaktimi dhe klasifikimi i shkallës së transmetimit të lagështisë (depërtuëshmeria)
English
Published 
2008-09-29 
15 
20 € 
PDF
Blej
Bojra dhe verniqe -Materiale dhe sisteme mbuluese (të shtresave të holla në lyerje) për muret dhe betonet në ambientet e jashtme -Pjesa 6 : Përcaktimi i depërtueshmërisë së dioksidit të karbonit
English
Published 
2008-09-29 
33 
31 € 
PDF
Blej
Bojra dhe verniqe -Materiale dhe sisteme mbuluese (të shtresave të holla në lyerje) për muret dhe betonet në ambientet e jashtme -Pjesa 7 : Përcaktimi i rezistencës në plasaritje
English
Published 
2011-08-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ventilët për furnizimin me ujë -Përshtatja për destinacionin, kërkesat dhe provat e verifikimit të përshtatshmërisë -Pjesa 2 : Ventilat veçues
English
Withdrawn 
2011-08-26 
22 
25 € 
PDF
Blej
Valvolat për furnizimin me ujë Pёrshtatja me kërkesat e destinacionit dhe provat e duhura tё verifikimit -Pjesa 6 : Hidrantët
English
Published 
2013-12-09 
47 
36 € 
PDF
Blej
Realizimi i konstruksioneve prej çeliku dhe alumini - Pjesa 1: Kërkesa teknike për vlerësimin e konformitetit të komponentëve konstruktiv
English
Published 
2013-12-09 
211 
65 € 
PDF
Blej
Realizimi i konstruksioneve prej çeliku dhe alumini -Pjesa 2 : Kërkesa teknike për realizimin e konstruksioneve prej çeliku
English
Published 
2014-09-08 
115 
51 € 
PDF
Blej
Fletë plastike të profiluara me membranë teke që transmeton dritën për çati të brendshme dhe të jashtëme, mure dhe tavane Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2010-09-02 
23 
25 € 
PDF
Blej
Qeramika teknike të përparuara izoluese -Pjesa 1 : Terminologjia, klasifikimi dhe metodat e provës për fibrat qeramike në temperatura të larta
English
Withdrawn 
2009-03-30 
41 
34 € 
PDF
Blej
Xhami në ndërtim -Xhami i veshur -Pjesa 4 : Vlerësimi i konformitetit EN 1096 -4 : 2004
English
Published 
2023-07-14 
37 
32 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Qelq i veshur - Pjesa 4: Standardi i produktit
English
Withdrawn 
2008-09-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë fizike dhe mekanike të agregateve -Pjesa 1 : Përcaktimi i rezistencës ndaj fërkimit (mikro -Deval)
English
Published 
2016-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve - Pjesa 11:Përcaktimi i ngjeshmërisë dhe i kufirit të rezistencës në ngjeshje të agregatëve me peshe të lehtë
English
Withdrawn 
2006-09-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve Pjesa 2 : Përcaktimi i rezistencës ndaj copëtimit
English
Published 
2006-09-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve Pjesa 3 : Përcaktimi i masës vëllimore të lirë dhe boshllëqeve
English
Withdrawn 
2006-09-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve -Pjesa 4 : Përcaktimi i boshllëqeve të mbushësve kompakt të thatë
English
Withdrawn 
2006-09-13 
12 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve Pjesa 5 : Përcaktimi i përmbajtjes së ujit me tharje në furrë të ventiluar
English
Withdrawn 
2008-09-29 
31 
29 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve Pjesa 6 : Përcaktimi i densitetit dhe ujëthithjes
English
Published 
2019-11-12 
51 
38 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve Pjesa 6 : Përcaktimi i densitetit dhe ujëthithjes
English
Published 
2006-09-13 
12 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve -Pjesa 7 : Përcaktimi i densitetit të mbushësit -Metoda me piknometër
English
Withdrawn 
2006-09-13 
30 
29 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve -Pjesa 8 : Përcaktimi i vlerës së lëmimit të gurit
English
Withdrawn 
2006-09-13 
12 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve -Pjesa 9 : Përcaktimi i rezistencës ndaj konsumimit me abrazion nga rrota të dhëmbëzuara -Prova Nordik
English
Published 
2016-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
letë fleksibël për hidroizolim - Fletë bitumi për hidroizolim çatie - Përcaktimi i përkulshmërisë në temperaturë të ulët
English
Published 
2009-03-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rekorderitë e tubave prej çeliku të galvanizuar në të nxehtë dhe me saldim gjatësorë , me bokoll bashkuese për sistemet e ujrave të shkarkimit -Pjesa 1 : Kërkesat , provat , kontrolli i cilësisë
English
Withdrawn 
2009-03-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rekorderitë e tubave prej çeliku inoksidabël dhe me saldim gjatësor, me bokall bashkuese për sistemet e ujrave të shkarkimit-Pjesa 1 : Kërkesat, provat, kontrolli i cilësisë
English
Published 
2009-03-30 
60 
38 € 
PDF
Blej
Aksesorë ( brava,shula,reze tej)për ndërtesat -Bllokuesit kundra panikut për daljet e emërgjencëstë cilët komandohen me anë të një doreze horizontale -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2013-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi te qimentuara -Percaktimi i rezistences ne goditje me trupa te forte
English
Published 
2009-03-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Aksesorë, kinkaleri (brava, shula, reze, etj)për ndërtesat -Pajisjet me amartizim për mbylljen e derës -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-03-30 
10 € 
PDF
Blej
Aksesorë , kinkaleri (brava,shula,reze,etj) për ndërtesat -Pajisjet mbajtëse elektromagnetike për dyert rrotulluese -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-03-30 
28 
28 € 
PDF
Blej
Aksesorë , kinkaleri (brava,shula,reze,etj) për ndërtesat -Pajisjet mbajtëse elektromagnetike për dyert rrotulluese -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2008-09-29 
65 
42 € 
PDF
Blej
Produkte të parapërgatitura betoni -Pllaka me zemër të zbrazur
English
Published 
2016-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bakër dhe lidhjet e bakrit - Kushtet materiale ose ndërtimi i fortësisë (temperimit)
English
Withdrawn 
2010-09-02 
90 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje për shesh lojrash Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme të sigurisë dhe metodat e provave
English
Published 
2010-09-02 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje dhe sipërfaqe për sheshe lodrash -Pjesa 10 : Kërkesat specifike shtesë për sigurinë dhe metodat e provës për pajisje lodër të mbyllur plotësisht
English
Withdrawn 
2010-09-02 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje për shesh lojrash Pjesa 2 : Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për shilarëset
English
Withdrawn 
2010-09-02 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje për shesh lojrash Pjesa 4 : Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për teleferikët
English
Withdrawn 
2010-09-02 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje për shesh lojrash Pjesa 5 : Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për karuselët
English
Withdrawn 
2010-09-02 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje për shesh lojrash Pjesa 6 : Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për pajisjet lëkundëse
English
Withdrawn 
2010-09-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje për shesh lojrash Pjesa 7 : Udhëzues mbi instalimin, inspektimin, mirëmbajtjen dhe operimin
English
Published 
2013-12-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Strukturat prej derrase -Metodat e provave -Performanca e plateformes se dyshemese se struktures
English
Withdrawn 
2014-09-08 
12 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitës për pllaka -Përcaktimi i deformimit tërthor për ngjitësit me bazë çimento dhe llaçet e hollë
English
Withdrawn 
2010-09-02 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ngjitës për pllaka -Përcaktimi i ngjitjes nëpërmjet përkuljes në prerje të me bazë rrëshire reaktive
English
Withdrawn 
2009-03-30 
28 
28 € 
PDF
Blej
Adezivë për pllaka -Përkufizimet dhe specifikimet
English
Withdrawn 
2009-03-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur të ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndertimit dhe provat -Pjesa 1 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale
English
Withdrawn 
2009-03-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 2 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale të lira
English
Withdrawn 
2009-03-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 3 : Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur që përmban lëndë fekale për përdorime të kufizuara
English
Withdrawn 
2009-03-30 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet ngritëse për ujin e ndotur në ndërtesa dhe kantiere -Parimet e ndërtimit dhe provat -Pjesa 4 : Valvola moskthimi për ujrat e ndotura me fekale te lira dhe ujrat e ndotura që përmbajnë lëndë fekale
English
Published 
2014-09-08 
49 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e drenazhimit me gravitet brenda ndertesave -Pjesa 3 : Drenazhimi i qatise, skema dhe llogaritja
English
Withdrawn 
2009-03-30 
38 
32 € 
PDF
Blej
Produktet prej guri natyral -Pllaka modulare -Kërkesat EN 12057 : 2004
English
Withdrawn 
2009-03-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Produktet prej guri natyral -Pllaka për dysheme dhe shkallë -Kërkesat
English
Withdrawn 
2009-03-30 
13 € 
PDF
Blej
Përdorimi i produkteve të izolimit për ndërtesa -Përcaktimi i përmasave lineare të mostrave
English
Published 
2011-08-26 
14 
18 € 
PDF
Blej
Përdorimi I produkteve të izolimit për ndërtesa -Përcaktimi I aftësisë së transmetimit të avujve të ujit
English
Withdrawn 
2011-08-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Përdorimi I produkteve të izolimit për ndërtesa -përcaktimi I absorbimit të ujit për kohë të gjatë me anë të zhytjes
English
Withdrawn 
2011-08-26 
13 € 
PDF
Blej
Përdorimi I produkteve të izolimit për ndërtesa -Përcaktimi I absorbimit të ujit për kohë të gjatë me anë të difuzionit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
15 € 
PDF
Blej
Përdorimi i produkteve të izolimit për ndërtesa -Përcaktimi i sjelljes ndaj përkuljes
English
Published 
2011-08-26 
10 
15 € 
PDF
Blej
Përdorimi i produkteve të izolimit për ndërtesa -Përcaktimi i sjelljes ndaj prerjes
English
Withdrawn 
2009-03-30 
15 € 
PDF
Blej
Përdorimi i produkteve të izolimit për ndërtesa
English
Published 
2009-03-30 
46 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizëshme -Komponentët për sistemet zjarrfikëse me gaz -Pjesa 1 : Kërkesat dhe metodat e provave për pajisjet elektrike të kontrollit automatik dhe për pajisjet e vonimit
English
Published 
2009-03-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zjarrëfikese me gaz -Pjesa 10 : Kërkesat dhe metodat e provave për manometrat e presionit dhe per kontaktet me presion
English
Published 
2009-03-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zjarrfikëse me gaz -Pjesa 11 : Kërkesat dhe metodat e provave për pajisjet mekanike të peshimit
English
Published 
2009-03-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zjarrëfikese me gaz -Pjesa 12 : Kërkesat dhe metodat e provave për pajisjet pneumatike të alarmit
English
Published 
2009-03-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zharrfikëse me gaz -Pjesa 13 : Kërkesat dhe metodat e provës për valvolat e kontrollit dhe për valvolat e mos -kthimit
English
Published 
2009-03-30 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zjarrfikëse me gaz -Pjesa 2 : Kërkesat dhe metodat e provave për pajisjet jo -elektrike të kontrollit automatik dhe për pajisjet e vonimit
English
Published 
2009-03-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizëshme -Komponentët për sistemet zjarrfikëse me gaz -Pjesa 3 : Kërkesat dhe metodat e provave për pajisjet manuale të lëshimit dhe te ndalimit
English
Published 
2009-03-30 
34 
31 € 
PDF
Blej
Sisteme të palëvizshme zjarrfikës -Komponentët për sistemet zjarrfikës të gazit -Kërkesat dhe metodat e provës për saraçineskat e rezervuarit dhe aktualizuesit e tyre
English
Withdrawn 
2009-03-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zjarrfikëse me gaz -Pjesa 5 : Kërkesat dhe metodat e provës për valvolat përgjedhese të presionit të lartë dhe te ulët
English
Withdrawn 
2009-03-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zjarrfikëse me gaz -Pjesa 6 : Kërkesat dhe metodat e provave për pajisjet jo -elektrike të çaktivizimit per sistemet me CO2
English
Published 
2009-03-30 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palevizshem -Komponentët për sistemet zjarrëfikese me gaz -Pjesa 7 : Kërkesat dhe metodat e provës për dizat për sistemet me CO2
English
Published 
2009-03-30 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zjarrfikëse me gaz -Pjesa 8 : Kërkesat dhe metodat e provës për bashkuesit fleksibël për sistemet me CO2
English
Published 
2009-03-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet zjarrfikëse me gaz -Pjesa 9 : Kërkesat dhe metodat e provës për detektorët specialë të zjarrit
English
Published 
2011-08-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ventilimi në ndërtesa -Sistemi i tubacioneve -Kërkesat për komponentët e sistemit të tubacioneve të ventilimit për të lehtësuar mirëmbajtjen e tyre
English
Published 
2023-07-14 
37 
32 € 
PDF
Blej
Kontrolli I sistemeve të ngrohjes -Pjesa 1 : Pajisjet për kontrollin e temperaturës së jashtëme për sistemet e ngrohjes me ujë të nxehtë
English
Published 
2023-07-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Kontrolli I sistemeve të ngrohjes -Pjesa 1 : Pajisjet për kontrollin e temperaturës së jashtëme për sistemet e ngrohjes me korent
English
Withdrawn 
2009-03-30 
59 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe te nxehtësisë -Pjesa 1 : Specifikime për barrierat e tymit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
53 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të nxehtësisë dhe tymit -Pjesa 10 : Pajisje të furnizimit me energji
English
Published 
2009-03-30 
42 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe te nxehtësisë -Pjesa 2 : Specifikime për ventilatorët e tymit të zakonshëm dhe te nxehtësisë
English
Withdrawn 
2009-03-30 
47 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe te nxehtësisë -Pjesa 3 : Specifikime për ventilatorët nxjerrës të tymit dhe të nxehtësisë
English
Published 
2009-03-30 
100 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe të nxehtësisë -Pjesa 6 : Specifikime për sistemet diferenciale -Ansamble
English
Published 
2011-08-26 
14 
18 € 
PDF
Blej
Përformancat termike të ndërtesave -Depërtueshmëria e ajrit nga përbërsit e ndërtesës dhe elementët e ndërtesës -Metodat e provave laboratorike
English
Withdrawn 
2016-01-21 
30 
29 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Xham i sigurtë i kalitur termikisht me bazë silikati gëlqeror sodik - Pjesa 1: Përcaktimi dhe përshkrimi
English
Published 
2009-03-30 
43 
34 € 
PDF
Blej
Xhami në ndërtim -Xhami i sigurt silikat kalcium e natriumi termikisht i qëndrueshëm -Pjesa 2 : Vlerësimi i konformitetit/Standardi i produktit
English
Published 
2014-09-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Perdet prej muri -Hidroizolimi -Prova laboratorike ne presion statik
English
Published 
2008-09-29 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metodat e provave -Përcaktimi i adezionit hekur për karakterizimin e agjenteve lidhës struktural
English
Published 
2008-09-29 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i kohës së hapjes (dizarmimi)
English
Published 
2008-09-29 
12 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i rezistences në shtypje të suvasë së riparuar
English
Published 
2008-09-29 
15 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Analizat granulometrike -Pjesa 1 : Metodë prove për përbërsit e thatë të llaçit parapërgatitur
English
Published 
2008-09-29 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Analizat granulmetrike -Pjesa 2 : Metodë prove për mbushesit për agjentet lidhës polimeri
English
Withdrawn 
2007-10-08 
13 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert -Përshkueshmëria e ajrit -Klasifikimi
English
Withdrawn 
2009-03-30 
67 
42 € 
PDF
Blej
Aksesorë, kinkaleri (brava,shula,reze,etj)për ndërtesat -Bravat dhe shulat -Bravat ,shulat dhe pllakat mbyllëse mekanike -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2014-09-08 
12 
17 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert -Rezistenca ndaj ngarkeses se eres -Metoda e proves
English
Withdrawn 
2016-01-21 
13 € 
PDF
Blej
Dyert – Forcat operative – Kërkesat dhe klasifikimi
English
Withdrawn 
2009-03-30 
68 
42 € 
PDF
Blej
Sistemet zharrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet Sprinkler dhe me sprucim të ujit -Pjesa 1 : Spërkatësit
English
Published 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet Sprinkler dhe me sprcim të ujit -Pjesa 2 : Valvolat sinjalizuese të lagështirës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
63 
42 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentet për sistemet Sprinkler dhe me sprucim të ujit -Pjesa 3 : Valvolat sinjalizuese të thatësisë
English
Withdrawn 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet Sprinkler dhe me s’rucim të ujit -Pjesa 4 : Alarmet motorike ujore
English
Published 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet zjarrfikëse të palëvizshme -Komponentët për sistemet Sprinkler dhe me s’rucim të ujit -Pjesa 5 : Dedektorët e rrjedhjes së ujit
English
Published 
2014-09-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i sjelljes së lidhjes ndërmjet çelikut të armatures dhe betonit të kaluar ne autoklav dhe te ajruar me ane te "proves se traut" -Pjesa 1 : Prova afat -shkurtër
English
Published 
2014-09-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i sjelljes së lidhjes ndërmjet çelikut të përforcuar dhe gazobetonit të autoklavuar nga testi i travetës -Pjesa 2 : Testimi afatgjatë
English
Published 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Veshje sipërfaqësore -Kërkesat
English
Published 
2007-04-27 
17 
22 € 
PDF
Blej
Veshje sipërfaqësore -Metodat e provës -Pjesa 2 : Vlerësimi vizual i defekteve
English
Published 
2019-11-12 
32 
29 € 
PDF
Blej
Lëmimi i sipërfaqeve me çimento - Kërkesat
English
Withdrawn 
2007-04-27 
13 € 
PDF
Blej
Lëmimi i sipërfaqeve me çimento -Metodat e provës -Pjesa 1 : Marrja e mostrës për nxjerrjen e materialeve lidhëse
English
Withdrawn 
2007-04-27 
15 € 
PDF
Blej
Lëmimi i sipërfaqeve me çimento -Metodat e provës -Pjesa 6 : Normat e aplikimit
English
Published 
2009-03-30 
34 
31 € 
PDF
Blej
Rezervuarë prej çeliku të prodhuar në punishte -Pjesa 2 : Rezervuarë cilindrik horizontal me veshje të jashtëme dyfishe dhe veshje të jashtëme teke për mbajtjen e lëngjeve të djegshme dhe të pa dhegshgme që ndotin ujin
English
Published 
2016-01-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim - Përcaktimi i vetive në tërheqje - Pjesa 2: Fletë plastike dhe gome për hidroizolim çatie
English
Published 
2016-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim - Përcaktimi i rezistencës së lidhjeve ndaj shkeputjes - Pjesa 2: Fletë plastike dhe gome për hidroizolim çatie
English
Withdrawn 
2009-03-30 
39 
32 € 
PDF
Blej
Produkte guri dhe eterniti për çati dhe veshje (mbulesa) -Pjesa 1 : Specifikimi i produktit
English
Published 
2019-11-12 
49 
36 € 
PDF
Blej
Gurë dhe rrasa për çati me ndërpreje dhe veshje të jashtëme - Pjesa 1: Specifikime për rrasën dhe rrasën karbonate
English
Published 
2009-03-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Xhami në ndërtim -Xhami silikat kalciumi e natrium i përforcuar kimikisht -Pjesa 2 : Vlerësimi i konformitetit/ standardi i produktit
English
Withdrawn 
2007-03-21 
12 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të njomë -Pjesa 1 : Marrja e mostrës
English
Published 
2023-07-14 
10 
15 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 1: Marrja e mostrave dhe pajisjet e zakonshme.
English
Published 
2019-11-12 
12 
17 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 10: Vetëngurtësimi i betonit - Testi i kutisë L
English
Published 
2019-11-12 
11 
17 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 11: Vetëngurtësimi i betonit - Testi i ndarjes me sitë
English
Published 
2019-11-12 
12 
17 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 12: Vetëngurtësimi i betonit - Testi i unazës-J
English
Withdrawn 
2007-03-21 
13 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të njomë -Pjesa 2 : Prova e lëshimit (rënies)
English
Published 
2019-11-12 
10 
15 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të njomë -Pjesa 2 : Prova e lëshimit (rënies)
English
Withdrawn 
2007-03-21 
13 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të njomë -Pjesa 3 : Prova WEBE
English
Withdrawn 
2007-03-21 
13 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të njomë -Pjesa 4 : Shkalla e kompaktibilitetit
English
Published 
2019-11-12 
10 
15 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të njomë -Pjesa 4 : Shkalla e kompaktibilitetit
English
Withdrawn 
2007-03-21 
13 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të njomë -Pjesa 5 : Prova e rrjedhjes
English
Published 
2019-11-12 
14 
18 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të njomë -Pjesa 5 : Prova e rrjedhjes
English
Withdrawn 
2007-03-21 
13 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të njomë -Pjesa 6 : Densiteti
English
Published 
2023-07-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 6: Dendësia
English
Withdrawn 
2007-03-21 
20 
23 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të njomë -Pjesa 7 : Përmbajtja e ajrit -Metodat me presion
English
Published 
2019-11-12 
27 
28 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të njomë -Pjesa 7 : Përmbajtja e ajrit -Metodat me presion
English
Published 
2019-11-12 
12 
17 € 
PDF
Blej
Testimi Betonit të freskët - Pjesa 8: Vetëkompaktësimi betonit - testi i rrjedhjes
English
Published 
2019-11-12 
10 
15 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 9: Vetëngurtësimi i betonit - Testi i tubacionit V
English
Withdrawn 
2009-03-30 
38 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet e kontrollit të trafikut -Pajisje paralajmëruese rreziku dhe fenerë sinjalizimi sigurie
English
Published 
2019-11-12 
38 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet e kontrollit të trafikut -Pajisje paralajmëruese rreziku dhe fenerë sinjalizimi sigurie
English
Withdrawn 
2009-03-30 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet e kontrollit të trafikut -Drejtuesit sinjalistikë
English
Published 
2019-11-12 
38 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet e kontrollit të trafikut -Drejtuesit sinjalistikë
English
Withdrawn 
2010-02-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Metodat e testimit të gurëve natyral -Përcaktimi I rezistënces ndaj ngricave
English
Published 
2009-03-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ventilat e futjes së ajrit për sistemet e drenazhimit -Kërkesat , metodat e provës dhe vlerësimi i konfirmitetit
English
Withdrawn 
2007-03-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar -Pjesa 1 : Forma, përmasat dhe kërkesat tjera për mostrat dhe format
English
Published 
2023-07-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 1: Forma. përmasat dhe kërkesat e tjera për mostrat dhe format
English
Published 
2016-01-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 13:Përcaktimi i modulit sekant të elasticitetit në shtypje.
English
Withdrawn 
2007-03-21 
15 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar -Pjesa 2 : Prodhimi dhe trajtimi i mostrave për provat e rezistencës
English
Published 
2023-07-14 
10 
15 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 2: Përgatitja dhe trajtimi i mostrave për testimet e rezistencës
English
Withdrawn 
2007-03-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Testimi i Betonit të ngurtësuar -Pjesa 3 : Rezistenca në ngjeshje e mostrave të provës
English
Published 
2019-11-12 
22 
25 € 
PDF
Blej
Testimi i Betonit të ngurtësuar -Pjesa 3 : Rezistenca në ngjeshje e mostrave të provës
English
Withdrawn 
2007-04-27 
17 
22 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar-Pjesa 4: Rezistenca në ngjeshje-Specifikimet për makineritë e provës
English
Withdrawn 
2007-04-27 
10 
15 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar -Pjesa 5 : Rezistenca në përkulje e mostrave të provës
English
Withdrawn 
2007-03-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar -Pjesa 6 : Rezistenca në tërheqje e mostrave të provës
English
Published 
2019-11-12 
13 
18 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar -Pjesa 6 : Rezistenca në tërheqje e mostrave të provës
English
Withdrawn 
2007-03-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Testimi i Betonit të ngurtësuar -Pjesa 7 : Densiteti i betonit të ngurtësuar
English
Published 
2019-11-12 
13 
18 € 
PDF
Blej
Testimi i Betonit të ngurtësuar -Pjesa 7 : Densiteti i betonit të ngurtësuar
English
Withdrawn 
2007-04-27 
13 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar -Pjesa 8 : Thellësia e depërtimit të ujit nën presion
English
Published 
2019-11-12 
10 
15 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit të ngurtësuar -Pjesa 8 : Thellësia e depërtimit të ujit nën presion
English
Published 
2011-08-26 
44 
34 € 
PDF
Blej
Performanca termike e dritareve, dyerve dhe grilave -Përcaktimi i transmetimit termik me anë të metodës s kutisë së nxehtë -Pjesa 2 : Kornizat
English
Published 
2011-08-26 
39 
32 € 
PDF
Blej
Performanca termike e dritareve, dyerve dhe grilave -Përcaktimi I transmetimit termik me anë të metodës së kutisë së nxehtë -Pjesa 4 : Kutitë e grilave me rul
English
Published 
2011-08-26 
11 
17 € 
PDF
Blej
Përdorimi I produkteve të izolimit për ndërtesa -Kondicionimi I përzjerjeve ekuilibruese në kushtet e lagështisë dhe temperaturës së përcaktuar
English
Published 
2011-08-26 
12 
17 € 
PDF
Blej
Përdorimi I produkteve të izolimit për ndërtesa -Përcaktimi I sjelljes ndaj ngarkesës në një pikë
English
Published 
2011-08-26 
10 
15 € 
PDF
Blej
Përdorimi I produkteve të izolimit për ndërtesa -Përcaktimi I trashësisë për produkte izoluese për dyshemetë pluskuese
English
Published 
2014-09-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Dyer dhe porta tregtare dhe per garazhe -Terminologjia -Pjesa 1 : Tipet e dyerve
English
Published 
2014-09-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Dyer dhe porta tregtare dhe per garazhe -Terminologjia -Pjesa 2 : Pjeset e dyerve
English
Published 
2016-01-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për strukturat mbajtëse prej druri – Ngjitësit me bazë kazeine – Klasifikimi dhe kërkesat e performancës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
30 
29 € 
PDF
Blej
Oxhakët -Komponentët -Elementët e mureve të jashtëm prej betoni
English
Published 
2019-11-12 
36 
32 € 
PDF
Blej
Oxhakët -Komponentët -Elementët e mureve të jashtëm prej betoni
English
Published 
2020-08-21 
68 
42 € 
PDF
Blej
Dyert dhe portat industriale komerciale dhe të garazheve -Siguria gjatë përdorimit të dyerve me hapje e mbyllje elektrike -Metodat e provave
English
Published 
2011-08-26 
45 
34 € 
PDF
Blej
Drita dhe ndriçimi -Ndriçimi I vendeve të punës -Pjesa 1 : Vendet e punës brënda
English
Published 
2011-08-26 
28 
28 € 
PDF
Blej
Drita dhe ndriçimi Ndriçimi i vendeve të punës -Pjesa 2 : Vende pune në natyrë
English
Withdrawn 
2009-03-30 
54 
38 € 
PDF
Blej
Fletë të sheshta prej fibroçimentoje -Specifikimet e produktit dhe metodat e provës
English
Published 
2019-11-12 
59 
38 € 
PDF
Blej
Fletë të sheshta çimentoje me fibër - Specifikim produkti dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2007-04-27 
10 
15 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit në struktura -Pjesa 1 : Mostrat në brendësi të strukturës -Marrja, ekzaminimi dhe prova në ngjeshje
English
Withdrawn 
2007-04-27 
13 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit në struktura -Pjesa 2 : Prova jo -shkatërruese e mostrës -Përcaktimi i numrit të kthimit
English
Published 
2023-07-14 
10 
15 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit në struktura - Pjesa 2: Prova pa shkatërrim e mostrës - Përcaktimi i numrit të tërheqjes
English
Published 
2007-04-27 
12 
17 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit në struktura -Pjesa 3 : Përcaktimi i forcës së tërheqjes
English
Published 
2007-04-27 
16 
20 € 
PDF
Blej
Testimi i betonit -Pjesa 4 : Përcaktimi i shpejtësisë së impulseve ultrasonike
English
Withdrawn 
2014-09-08 
47 
36 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert per kembesore -Terminologjia
English
Published 
2016-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhjet e bakrit - Rekorderitë - Pjesa 1 : Rakorderitë që i kanë fundet për tu salduar me kapilaritet me tubat e bakrit
English
Published 
2016-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhjet e bakrit - Rekorderitë - Pjesa 2 : Rakorderitë me ngjeshje . që përdoren për tubat e bakrit
English
Published 
2016-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhjet e bakrit - Rekorderitë - Pjesa 3 : Rakorderitë me ngjeshje . që përdoren për tubat plastike
English
Published 
2016-01-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhjet e bakrit - Rekorderitë Pjesa 5 : Rakorderitë me funde të shkurtra për tu salduar me kapilaritet me tubat e bakrit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Impiante të vegjël të trajtimit të ujrave të ndotura për deri 50 TP-Pjesa 1: Tankera septikë të parafabrikuara
English
Withdrawn 
2009-03-30 
46 
36 € 
PDF
Blej
Sisteme të vogla të trajnimit të mbeturinave ujore për deri 50 PT -Pjesa 3 : Impiante të trajnimit të mbeturinave ujore urbane të parapërgaditura ose/dhe të montuara në vend
English
Published 
2016-01-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Sisteme të vogla për trajtimin e ujit të përdorur për mbi 50 PT-Pjesa 4: Gropat septike të mbledhura në një vend ne seri me parafabrikate
English
Withdrawn 
2007-04-27 
19 
23 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminozë -Specifikimet për bitumet për shtrim rrugësh
English
Published 
2019-11-12 
31 
29 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminozë -Specifikimet për bitumet për shtrim rrugësh
English
Withdrawn 
2007-04-27 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminozë -Përcaktimi i tretshmërisë
English
Withdrawn 
2007-04-27 
16 
20 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhje bituminoze -Përcaktimi i pikës së thyerjes Fraass
English
Withdrawn 
2007-04-27 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhje bituminoze -Përgatitja e mostrës për prova
English
Withdrawn 
2007-04-27 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhje bituminoze -Përcaktimi i viskozitetit kinematik
English
Published 
2016-01-21 
62 
42 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Prova e lavjerësit - Metoda e provës me goditje dhe klasifikimi i xhamit të sheshtë (tabak xhami)
English
Withdrawn 
2010-09-02 
163 
61 € 
PDF
Blej
Komponente te parafabrikuara e perforcuara prej gazobetoni te autoklavuar
English
Published 
2019-11-12 
182 
61 € 
PDF
Blej
Komponentë të përforcuar të parafabrikuar prej betonit poroz
English
Withdrawn 
2007-04-27 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhje bituminoze -Përcaktimi i përmbajtjes së parafines -Pjesa 1 : Metoda me anë të distilimit
English
Published 
2014-09-08 
22 
25 € 
PDF
Blej
Profile prej polivinil kloridi te paplastifikuara (PVC -U) per prodhimin e dritareve dhe dyerve -Klasifikimi, kerkesat dhe metodat e proves
English
Published 
2008-09-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i rezistencës në prerje të pjerret
English
Published 
2008-09-29 
13 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Pjesa 1 : Përcaktimi i tkurjes lineare për polimeret dhe sistemet e mbrojtjes se sipërfaqeve (SMS)
English
Published 
2014-09-08 
13 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda të provës -Pjesa 2 : Tkurrja e produkteve të injektimit për plasaritjet, me bazë lidhësi polimer : Tkurrja vëllimetrike
English
Published 
2008-09-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Pjesa 3 : Përcaktimi i moshes se hershme të tkurjeve lineare për agjentet lidhës struktural
English
Published 
2008-09-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Pjesa 4 : Përcaktimi i tkurjes dhe zgjerimit
English
Published 
2008-09-29 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Pjesa 1 : Kapaciteti ngjites dhe zgjatues i produktit të injektuar me epshmëri të kufizuar
English
Published 
2014-09-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda të provës -Pjesa 2 : Përcaktimi i lidhjes të produkteve të injektimit, me ose pa cikël termik -Procesi i lidhjes nga tërheqja
English
Published 
2014-09-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda të provës -Pjesa 3 : Përcaktimi i lidhjes i produkteve të injektimit me ose pa cikël termik -Metoda e prerjes së pjerrët
English
Published 
2019-11-12 
58 
38 € 
PDF
Blej
Agregate për beton
English
Withdrawn 
2006-09-13 
62 
42 € 
PDF
Blej
Materialet inerte për prodhimin e betoneve
English
Published 
2020-08-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Dyer garazhesh dhe porta industriale dhe tregtare - Instalimi dhe përdorimi
English
Published 
2008-09-29 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i adezionit (lidhjes) së betonit me beton
English
Published 
2010-09-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave prej betoni -Metodat e testimit -Kompatibiliteti i produkteve për injektim -Pjesa 1 : Kompatibiliteti me betonin
English
Published 
2008-09-29 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Pajtushmeria e produkteve të injektuara -Pjesa 3 : Efekti i produkteve të injektuara në elastomere
English
Withdrawn 
2011-08-26 
47 
36 € 
PDF
Blej
Sisteme të ngrohjes dhe ftohjes me bazë uji të fiksuara në sipërfaqe Pjesa 2 : Ngrohja e dyshemesë Metodat e provës për përcaktimin e fuqisë termike duke përdorur llogaritjen dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2011-08-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sisteme të ngrohjes dhe ftohjes me bazë uji të fiksuara në sipërfaqePjesa 3 : Përmasimi
English
Withdrawn 
2011-08-26 
16 
20 € 
PDF
Blej
Sisteme të ngrohjes dhe ftohjes me bazë uji të fiksuara në sipërfaqe Pjesa 4 : Instalimi
English
Published 
2011-08-26 
14 
18 € 
PDF
Blej
Sisteme të ngrohjes dhe ftohjes me bazë uji të fiksuara në sipërfaqe -Pjesa 5 : Sipërfaqet për ngrohjen dhe ftohjen të fiksuara në dysheme, tavane dhe mure Përcaktimi I fuqisë termike
English
Published 
2011-08-26 
57 
38 € 
PDF
Blej
Cilësitë termike të materialeve dhe produkteve të ndërtimit -përcaktimi I rezistences termike me menyren e vezhgimit të pllakes nxehte dhe metodes rjedhshmerise nga nxehtësia -Produkte me rezistencete termike të larte dhe të mesme
English
Withdrawn 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet kundër dritave verbuese për rrugët -Pjesa 1 : Performanca dhe karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
12 
17 € 
PDF
Blej
Provat pa shkatërrim - Përcaktimi i madhësisë së burimeve radiografike industriale - Metoda radiografike
English
Published 
2011-08-26 
67 
42 € 
PDF
Blej
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtësisë -Kërkesat e sigurisë dhe të mjedisit -Kompresorët ftohës të llojit (tipit) volumetrik
English
Withdrawn 
2007-04-27 
50 
36 € 
PDF
Blej
Përzierësit bituminoz -Metodat e testimit për asfalte mikse të nxehta -Pjesa 1 : Përmbajtja e pjesës së tretshme të binderit
English
Withdrawn 
2013-12-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Perziersit e bitumeve -Metodat e proves per asfalte mikse te nxehta -Pjesa 10 : Perputhshmeria
English
Withdrawn 
2007-04-27 
16 
20 € 
PDF
Blej
Përzierësit e bitumeneve -Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta -Pjesa 11 : Përcaktimi i përputhshmërisë ndërmjet agregatit dhe bitumit
English
Withdrawn 
2007-04-27 
13 
18 € 
PDF
Blej
Përzierësit e bitumeneve -Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta -Pjesa 12 : Përcaktimi i ndjeshmërisë së ujit të modeleve të bitumeneve
English
Withdrawn 
2007-04-27 
10 
15 € 
PDF
Blej
Përzierjet bituminoze -Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier -Pjesa 13 : Matja e temperaturës
English
Published 
2019-11-12 
15 € 
PDF
Blej
Përzierjet bituminoze -Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier -Pjesa 13 : Matja e temperaturës
English
Withdrawn 
2007-04-27 
11 
17 € 
PDF
Blej
Përzierësit bituminoz -Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë -Pjesa 2 : Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcave
English
Withdrawn 
2007-04-27 
16 
20 € 
PDF
Blej
Përzierësit e bitumeneve -Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta -Pjesa 20 : Kubi i përdorimit të zgavrave ose modeleve Marshall
English
Withdrawn 
2007-04-27 
31 
29 € 
PDF
Blej
Përzierësit e bitumeneve -Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta -Pjesa 22 : Lënia e gjurmëve të rrotave
English
Withdrawn 
2013-12-09 
14 
18 € 
PDF
Blej
Perziersit e bitumeve -Metodat e proves per asfalte mikse te nxehta -Pjesa 23 : Percaktimi i fortesise indirekte te modeleve te bitumeve
English
Withdrawn 
2007-04-27 
21 
25 € 
PDF
Blej
Përzierje bituminoze -Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë -Pjesa 27 : Marrja e mostrës
English
Withdrawn 
2007-04-27 
15 
20 € 
PDF
Blej
Përzierje bituminoze -Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë -Pjesa 28 : Përgatitja e mostrës për të përcaktuar përmbajtjen e lidhësit, përmbajtjen e ujit dhe granulometrinë
English
Withdrawn 
2007-04-27 
19 
23 € 
PDF
Blej
Përzierje bituminoze -Metodat e provave për përzierje asfalti të nxehtë -Pjesa 30 : Mostër e përgatitur nga ngjeshës me goditje
English
Withdrawn 
2007-04-27 
14 
18 € 
PDF
Blej
Përzierje bituminoze -Metodat e provave për përzierje asfalti të nxehtë -Pjesa 34 : Prova Marshall
English
Published 
2007-04-27 
11 
17 € 
PDF
Blej
Përzierje bituminoze -Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë -Pjesa 36 : Përcaktimi i trashësisë së një shtrese bituminoze
English
Published 
2016-01-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e përzier në të nxehtë - Pjesa 41: Qëndrueshmëria ndaj lëngjeve kundër ngrirjes (antifrizë)
English
Withdrawn 
2007-04-27 
11 
17 € 
PDF
Blej
Përzierësit e bitumeneve -Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta -Pjesa 8 : Përcaktimi i karakteristikave të vendeve të lira të modeleve bituminoze
English
Published 
2008-09-29 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale metalike -Përcaktimi i fortësueshmëris së thyerjes së shformimit të rrafshit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje higjenike -Specifikim për banjot me shtjellë uji
English
Withdrawn 
2016-01-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Klasifikimi i ngjitësve termoshkrires të drurit për zbatime jo strukturore
English
Published 
2008-09-29 
48 
36 € 
PDF
Blej
Produkte betoni të parafabrikuar -Shtylla themelesh
English
Withdrawn 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Qelqi për ndërtim -Elementë izolues qelqi Pjesa 5 : Vlerësimi I konformitetit
English
Published 
2023-07-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 5: Standardi i produktit
English
Published 
2014-09-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitës për pllaka -Pjesa 1 : Përcaktimi i rezistencës kimike të llaçeve reaktive me rezinë
English
Published 
2014-09-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitës për pllaka -Pjesa 2 : Përcaktimi i rezistencës ndaj gërryerjes
English
Published 
2014-09-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitës për pllaka -Pjesa 3 : Përcaktimi i rezistencës në përkulje dhe shtypje
English
Published 
2014-09-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Fino për pllaka -Pjesa 4 : Përcaktimi i tkurrjes
English
Published 
2014-09-08 
13 € 
PDF
Blej
Ngjitës për pllaka -Pjesa 5 : Përcaktimi i absorbimit të ujit
English
Published 
2009-03-30 
82 
48 € 
PDF
Blej
Bojlerë të pavarur rezidencial që djegin lëndë djegëse të ngurtë -Nxehtësia nominale që prodhon mbi 50 KW -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-03-30 
95 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet e gatimit me djegie lëndësh djegëse të ngrohta -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2014-09-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Grilat me rul te qative me xhamllek dhe serave -Rezistenca ndaj ngarkeses se bores -Metoda e proves
English
Withdrawn 
2008-09-29 
51 
38 € 
PDF
Blej
Produkte prej betoni parafabrikat -Elemente për rrethime
English
Published 
2019-11-12 
54 
38 € 
PDF
Blej
Produkte prej betoni parafabrikat -Elemente për rrethime
English
Published 
2008-09-29 
33 
31 € 
PDF
Blej
Produktet e parafabrikuara prej betoni -Shtyllat dhe boshtet
English
Withdrawn 
2009-03-30 
34 
31 € 
PDF
Blej
Blloqe prej gipsi -Përcaktimetkërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2019-11-12 
37 
32 € 
PDF
Blej
Blloqe prej gipsi -Përcaktimetkërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-03-30 
17 
22 € 
PDF
Blej
Ngjitës me bazë gipsi për blloqet prej gipsi -Përkufizimet, kërkesat dhe metodikat e provave për përbërsit
English
Published 
2011-08-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Performanca higrotermike e komponentëve të ndërtesës dhe elementëve të ndërtesës -Përcaktimi I rezistencës të sistemeve të mureve të jashtëm ndaj shirave të rrëmbyer dhe presionit të ajrit pulsues
English
Published 
2016-01-21 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pallaka me bazë druri. Specifikime dhe kërkesa për dërrasat mbajtësë për përdorim në dysheme, mure dhe tavane
English
Withdrawn 
2008-09-29 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pigmente për ngjyrimin e materialeve të ndërtimit me bazë çimento dhe/ose gëlqere -Specifikimet dhe metodat e provës
English
Published 
2020-08-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Transportierët me shirit për përdorim të përgjithshëm -Kërkesat për sigurinë elektrike dhe për mbrojtjen kundra zjarrit
English
Published 
2019-11-12 
59 
38 € 
PDF
Blej
Shenjat fikse. vertikale të trafikut rrugor - Pjesa 1: Shenjat fikse
English
Published 
2019-11-12 
28 
28 € 
PDF
Blej
Shenjat vertikale të trafikut rrugor (pengesa kunja që ulen e ngrihen)- Pjesa 2: Pengesa të vijëzuara të shëndritshme
English
Published 
2019-11-12 
30 
29 € 
PDF
Blej
Shenjat fikse vertikale të trafikut rrugor - Pjesa 3: Pervijuese kufizues me reflektim të dritës
English
Withdrawn 
2011-08-26 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kompresorët për frigoriferët Konditat e vlerësimit, tolerancat dhe paraqitja e të dhënave të performancës së prodhuesit
English
Published 
2011-08-26 
34 
31 € 
PDF
Blej
Performanca termike të produkteve dhe materialeve të ndërtimit -Përcaktimi I rezistencës me metodën e pllakës së ngrohtë -Produkte të trashë me rezistencë të lartë dhe mesatare
English
Published 
2009-03-30 
23 
25 € 
PDF
Blej
Aksesorët e parafabrikuar për çati -Shkallë të përherëshme të fiksuara në çati -Specifikimi I produktit dhe metodat e provës
English
Published 
2014-09-08 
13 € 
PDF
Blej
Flete fleksibel te papershkueshme nga uji -Bitum, flete gome dhe plastike per mbulim qatie -Metoda e vjeterimit artificial me ane te ekspozimit per nje kohe te gjate ne temperatura te larta
English
Published 
2009-03-30 
72 
45 € 
PDF
Blej
Shenja vertikale të rrugës -Shenja trafiku me mesazh të ndryshme -Pjesa 1 : Standari i produktit
English
Published 
2020-08-21 
35 
31 € 
PDF
Blej
Dyert dhe portat industriale. komerciale dhe të garazheve - Mekanizmat e sigurisë për dyert dhe portat me hapje e mbyllje elektrike - Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2014-09-08 
35 
31 € 
PDF
Blej
Dyert dhe portat industriale komerciale dhe të garazheve -Mekanizmat e sigurisë për dyert dhe portat me hapje e mbyllje elektrike -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2011-08-26 
18 
22 € 
PDF
Blej
Vetia higrotermike e produkteve dhe materialeve të ndërtimit -përcaktimi I koeficientit të zgjerimit higrik
English
Published 
2009-03-30 
38 
32 € 
PDF
Blej
Xhami në ndërtim -Xhami i sigurt borosilikat termikisht i qëndrueshëm -Pjesa 2 : Vlerësimi i konformitetit / Standardi i produktit
English
Published 
2011-08-26 
66 
42 € 
PDF
Blej
Dritë dhe ndriçim -Matja dhe paraqitja e të dhënave fotometrike të llampave dhe ndriçuesve -Pjesa 1 : Matja dhe formati i të dhënave
English
Withdrawn 
2011-08-26 
20 
23 € 
PDF
Blej
Drita dhe ndriçimi-Matja dhe paraqitja e të dhënave fotometrike të llampave dhe ndriçuesve-Pjesa 2: Paraqitja e të dhënave për brenda dhe jashtë vendit të punës
English
Published 
2011-08-26 
12 
17 € 
PDF
Blej
Dritë dhe ndriçim -Matja dhe paraqitja e të dhënave fotometrike të llambave dhe ndriçuesve -Pjesa 3 : Paraqitja e të dhënave për ndriçimin emergjent të vendeve të punës
English
Withdrawn 
2008-09-29 
26 
26 € 
PDF
Blej
Karakteristikat e sipërfaqes së rrugës dhe të pistës së avionit -Metodat e provës -Pjesa 4 : Metoda për matjen e rezistencës së rrokullisjes me rrëshqitje të një sipërfaqeje -Prova e lavjerrësit
English
Published 
2007-04-27 
12 
17 € 
PDF
Blej
Karakteristikat e sipërfaqes së rrugës dhe të pistës së avionit -Metodat e provës -Pjesa 7 : Matja e parregullsisë së rrugëve me kalldrëm
English
Withdrawn 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Tjegulla terrakote dhe bashkuesit -Përcaktimet dhe specifikimet e produkteve
English
Published 
2006-09-13 
49 
36 € 
PDF
Blej
Materialet inerte për përzierjet bituminoze dhe për trajtimet sipërfaqësore të rrugëve, të aeroporteve dhe zonave të tjera me trafik
English
Published 
2014-09-08 
13 € 
PDF
Blej
Dritaret -Goditja e trupave te lehte dhe te rende -Metoda e proves, kerkesat e sigurise dhe klasifikimi
English
Published 
2014-06-17 
17 
22 € 
PDF
Blej
Perdet prej muri -Hidroizolimi -Provat laboratorike në kushte dinamike të presionit të ajrit dhe të rrymës së ujit
English
Published 
2014-09-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Perdet prej muri -Hidroizolimi -Prova ne vend
English
Withdrawn 
2006-09-13 
36 
32 € 
PDF
Blej
Agregate të lehtë -Pjesa 1 : Agregatet e lehtë për beton, llaç dhe fino
English
Withdrawn 
2009-03-30 
45 
34 € 
PDF
Blej
Agregate me peshë të lehtë -Pjesa 2 : Agregate me peshë të lehtë për përzierje bituminoz dhe trajtim sipërfaqesh dhe për zbatime të tjera
English
Published 
2008-09-29 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i rezistencës të ujethitjes kapilare
English
Published 
2008-09-29 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i tiksotropise të produkteve për mbrojten e betonarmuese
English
Published 
2009-03-30 
40 
32 € 
PDF
Blej
Oxhaqe -Sisteme oxhaqesh me veshje të brendëshme të oxhakut prej argjile/qeramike -Pjesa 1 : Kërkesat dhe metodat e provave për rezistencën e blozës
English
Published 
2009-03-30 
41 
34 € 
PDF
Blej
Oxhaqet -Sisteme oxhaqesh me veshje të brendëshme të oxhakut prej argjile/qeramike -Pjesa 2 : Kërkesat dhe metodat e provave në kushtet e lagështirës
English
Published 
2009-03-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Oxhaqe -Sisteme oxhaqesh me veshje te brendshme te oxhakut prej argjile/qeramike Pjesa 3 : Kerkesat dhe metodat e provave per sistemet e oxhaqeve me qyng ajri
English
Published 
2009-03-30 
39 
32 € 
PDF
Blej
Oxhaqet -Muret e jashtëm prej qeramike për oxhaqet e sistemeve -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2014-09-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Ngjitës për pllaka -Përcaktimi i rrëshqitjes
English
Published 
2014-09-08 
41 
34 € 
PDF
Blej
Oxhakët industrialë pa mbështetje anësore -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2014-09-08 
27 
28 € 
PDF
Blej
Oxhakët industrialë pa mbështetje anësore -Pjesa 2 : Oxhakët prej betoni
English
Published 
2014-09-08 
46 
36 € 
PDF
Blej
Oxhakët industrialë pa mbështetje anësore -Pjesa 4 : Veshjet me tulla -Projektimi dhe zbatimi
English
Published 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Oxhaqe me qëndrim të lirë -Pjesa 5 : Materiale për tulla oxhaku -Specifikim produkti
English
Withdrawn 
2014-09-08 
19 
23 € 
PDF
Blej
Oxhaqet pa mbështetje -Pjesa 6 : Veshjet prej çeliku -Projektimi dhe zbatimi
English
Withdrawn 
2009-03-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Oxhaqet pa mbështetje -Pjesa 7 : Specifikime produkti për prodhime cilindrike prej çeliku që përdoren në oxhaqet me mur të vetëm çeliku dhe veshje çeliku
English
Published 
2019-11-12 
26 
26 € 
PDF
Blej
Oxhaqet pa mbështetje -Pjesa 7 : Specifikime produkti për prodhime cilindrike prej çeliku që përdoren në oxhaqet me mur të vetëm çeliku dhe veshje çeliku
English
Published 
2014-09-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Oxhaqet industriale pa mbështetje -Pjesa 8 : Projektimi dhe zbatimi i ndërtimit të mbajtësit me componentë satelitë
English
Published 
2009-03-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Shkallët për dhomat e hyrjes nën tokë (galeri/metro) të burrave -Kërkesat, markimi ,prova dhe vlerësimi i konformitetit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
50 
36 € 
PDF
Blej
Përzierje bituminoze -Specifikime materialesh -Pjesa 1 : Asfalto -Beton
English
Withdrawn 
2009-03-30 
36 
32 € 
PDF
Blej
Përzierje bituminoze -Specifikime materialesh -Pjesa 2 : Asfalto -Beton për shtresa shumë të holla
English
Withdrawn 
2009-03-30 
42 
34 € 
PDF
Blej
Përzierje bituminoze -Specifikime meterialesh -Pjesa 3 : Asfalt I imët
English
Withdrawn 
2009-03-30 
52 
38 € 
PDF
Blej
Përzierje bituminoze -Specifikime materialesh -Pjesa 4 : Asfalt I patëzuar në të nxehtë
English
Withdrawn 
2009-03-30 
42 
34 € 
PDF
Blej
Përzierje bituminoze -Specifikime materialesh -Pjesa 5 : Asfalt
English
Withdrawn 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Përzierje bituminoze -Specifikime materialesh -Pjesa 6 : Asfalt
English
Withdrawn 
2009-03-30 
39 
32 € 
PDF
Blej
Përzierje bituminoze -Specifikime materialesh -Pjesa 7 : Asfalt poroz
English
Withdrawn 
2014-09-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Dritaret -Klasifikimi i vetive mekanike -Forcat zhvendosese, perdredhese dhe drejtuese
English
Published 
2014-09-08 
15 € 
PDF
Blej
Perdet prej muri -Rezistenca ndaj ngarkeses se eres -Kerkesat e performances
English
Published 
2020-08-21 
10 € 
PDF
Blej
Grilat e brëndshëm - Kërkesat e efektshmërisë duke përfshire sigurine
English
Published 
2020-08-21 
48 
36 € 
PDF
Blej
Grilat e brëndshëm - Kërkesat e efektshmërisë duke përfshire sigurine
English
Published 
2014-09-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Dyert, dritaret dhe grilat -Rezistenca ndaj shperthimit -Kerkesat dhe klasifikimi -Pjesa 1 : Tubat kundra goditjes
English
Published 
2014-09-08 
13 € 
PDF
Blej
Dyert, dritaret dhe grilat -Rezistenca ndaj shperthimit -Kerkesat dhe klasifikimi -Pjesa 2 : Prova e diapazonit
English
Published 
2014-09-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Dyert, dritaret dhe grilat -Rezistenca ndaj shperthimit -Metoda e proves -Pjesa 1 : Tubat kundra goditjes
English
Published 
2014-09-08 
19 
23 € 
PDF
Blej
Dyert, dritaret dhe grilat -Rezistenca ndaj shperthimit -Metoda e proves -Pjesa 2 : Prova e diapazonit
English
Published 
2014-09-08 
17 
22 € 
PDF
Blej
Grilat dhe qepenat -Rezistenca termike shtese -Vendosja e nje klase te pershkueshmerise se ajrit per nje produkt
English
Published 
2016-01-21 
26 
26 € 
PDF
Blej
Aksesorë për ndërtesat - Kërkesat dhe metodat e provës për dritare,dyer dhe dritaret e larta - Pjesa 9:Aksesore për menteshet horizontale dhe vertikale te dritareve
English
Published 
2006-09-13 
34 
31 € 
PDF
Blej
Agregate për llaç
English
Published 
2011-08-26 
16 
20 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Provat e performancës të komponentëve / produkteve për ventilim tё banesave -Pjesa 5 : Dispozitivёt e kapakёve dhe çative tё terminalёve tё daljes
English
Published 
2011-08-26 
23 
25 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Provat e performancës të komponentëve / produkteve për ventilimin e banesve Pjesa 7 : Kontrolli i regjimit tё punёs tё pajisjeve mekanike dhe impiantit tё shkarkimit tё ventilimit (pёrfshirё rikuperimin e nxehtёsisё) pёr sistemet e ventilimit mekanik tё destinuara pёr banesa tё familjeve tё vetme
English
Withdrawn 
2011-08-26 
20 
23 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Provat e performancës të komponentëve/produkteve për ventilim e banesave -Pjesa 8 : Kontrolli i regjimit tё punёs tё pajisjeve mekanike pa tubacion dhe impianteve tё shkarkimit tё ventilimit (pёrfshirё rikuperimin e nxehtёsisё) pёr sistemet e ventilimit mekanik tё destinuar pёr njomё tё vetme
English
Published 
2011-08-26 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ventilimi në ndërtesa -Provat e performancës të komponentëve/produkteve për ventilimin e banesave -Pjesa 9 : Pajisjet për kontrollin e lagështisë të ajrit të zhvendosur të muntuara jashtë ndërtesës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e gjurmimit të pikimit -Pjesa 1 : Parimet e përgjithshme
English
Withdrawn 
2007-10-08 
36 
32 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime leshi të fabrikuara -Karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
49 
36 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Prodhime të fabrikuara (MW) leshi mineral- Specifikimi
English
Withdrawn 
2007-10-08 
50 
36 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime poliesteri të bymyer të fabrikuara -Karakrteristikat
English
Published 
2019-11-12 
67 
42 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte të fabrikuara (EPS) polistireni të bymyer- Specifikimi
English
Withdrawn 
2007-10-08 
43 
34 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime prej poliestireni të shkumëzuar, të fabrikuara -Karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
52 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Prodhime të fabrikuara (XPS) prej shkume polestireni të formuar me presim - Specifikimi
English
Withdrawn 
2007-10-08 
49 
36 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime prej shkume poliuretani të ngurtë të fabrikuara -Karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
56 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte të fabrikuara (PU) prej shkume poliuretani të ngurtë - Specifikimi
English
Withdrawn 
2007-10-08 
36 
32 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime prej shkume fenolike të fabrikuara (PF) -Karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
51 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte të fabrikuara (PF) prej shkume fenolike- Specifikimi
English
Withdrawn 
2007-10-08 
33 
31 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime prej xhami me celula (hoje), të fabrikuara (CG) -Karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
49 
36 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Prodhime të fabrikuara (CG) prej xhami me celula (hoje)- Specifikimi
English
Withdrawn 
2007-10-08 
37 
32 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime prej leshi druri të fabrikuara (WW) -Karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
51 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Prodhime të fabrikuara (WW) prej leshi druri- Specifikimi
English
Withdrawn 
2007-10-08 
44 
34 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime prej perliti të bymyera, të fabrikuara (EPB) -Karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
57 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Prodhime të fabrikuara (EPB) prej fibre perliti të bymyer - Specifikimi
English
Withdrawn 
2007-10-08 
34 
31 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime prej tape të bymyer, të fabrikuara (ICB) -Karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
51 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Prodhime të fabrikuara (ICB) prej tape të bymyer - Specifikimi
English
Withdrawn 
2007-10-08 
40 
32 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime prej fibrash druri të fabrikuara -Karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
53 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa -Prodhime prej fibrash druri të fabrikuara -Karakteristikat
English
Withdrawn 
2007-10-08 
37 
32 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik -Vlerësimi i konformitetit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Sisteme frenimi në rrugë -Pjesa 5 : Kërkesat e produktit dhe vlerësimi I konformitetit për sistemet e frenimit të automjeteve
English
Withdrawn 
2006-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Prova për agregate mbushës në përzierje bituminoze -Pjesa 1 : Prova sferë -unazë
English
Published 
2006-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Prova për agregate mbushës në përzierje bituminoze -Pjesa 2 : Numri i bitumit
English
Published 
2013-12-09 
13 € 
PDF
Blej
Permbajtja e lageshtise se nje cope derrase -Pjesa 2 : Vleresimi me anen e metodes se rezistences elektrike
English
Published 
2008-09-29 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produkte betoni të derdhura -Paisje rruge dhe produkte kopshtesh
English
Withdrawn 
2014-09-08 
34 
31 € 
PDF
Blej
Lehtësira për spektatorin-Pjesa 1: Karakteristika të përgjithshme për fushën e pamjes së spektatorit
English
Withdrawn 
2014-09-08 
26 
26 € 
PDF
Blej
Lehtësira për spektatorët-Pjesa 4: Stolat-Karakteristikat e produkteve
English
Published 
2011-08-26 
15 € 
PDF
Blej
Impiantet e kondesimit për ftohje -Kushtet e vlerësimit, tolerancës dhe paraqitja e të dhënave teknike nga prodhuesi
English
Withdrawn 
2008-09-29 
41 
34 € 
PDF
Blej
Produktet e parafabrikuara prej betoni -Elementë të valëzuar të dyshemesë EN 13224 : 2004
English
Published 
2019-11-12 
45 
34 € 
PDF
Blej
Prova për betonin e ngurtësuar - Elemente dyshemeje të përforcuar
English
Withdrawn 
2008-09-29 
36 
32 € 
PDF
Blej
Produktet e parafabrikuara prej betoni -Elementë struktural linearë
English
Published 
2019-11-12 
35 
31 € 
PDF
Blej
Produktet e parafabrikuara prej betoni -Elementë struktural linearë
English
Published 
2009-03-30 
106 
51 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtesë përfshirë zjarret e hapur të djegura nga lënde djegëse të ngurta -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2014-09-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Kollë për tulla -Pllaka betoni për provë
English
Withdrawn 
2014-09-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ngjitës për pllaka -Përcaktimi i forces ngjitëse në prerje të ngjitësit dispers
English
Published 
2009-03-30 
89 
48 € 
PDF
Blej
Ngrohtësit me zjarr me lëndë djegëse të ngurta -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2019-11-12 
30 
29 € 
PDF
Blej
Porta dhe dyer garazhi, industrial, tregtare - Standard produkti, karakteristikat e performancës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Dyert industriale, tregtare dhe të garazhave dhe portat -Standard produkti -Pjesa 1 : Produkte pa rezistence ndaj zjarrit ose karakteristikat e kontrollit te tymit
English
Withdrawn 
2006-09-13 
38 
32 € 
PDF
Blej
Agregate për materiale hidraulikisht lidhës dhe jo lidhës për përdorim në inxhinierinë civile dhe ndërtimin e rrugëve
English
Withdrawn 
2009-03-30 
40 
32 € 
PDF
Blej
Gjeotekstilet dhe produktet e ngjashme me gjeotekstilet -Karakteristikat e kërkuara për t'u përdorur në ndërtimin e rrugëve dhe të sipërfaqeve të tjera të trafikut (përfshirë hekurudhat dhe pjesët e asfaltuara)
English
Withdrawn 
2009-03-30 
40 
32 € 
PDF
Blej
Gjeotekstilet dhe produktet e ngjashme me gjeotekstilet -Karakteristikat e kërkuara për t'u përdorur në ndërtimin e hukurudhave
English
Withdrawn 
2009-03-30 
41 
34 € 
PDF
Blej
Gjeotekstile dhe produktet e ngjashme me gjeotekstilet -karakteristikat e kërkuara për t'u përdorur në punimet e dheut, themelet dhe strukturat mbajtëse
English
Withdrawn 
2009-03-30 
40 
32 € 
PDF
Blej
Gjeotekstilet dhe produktet e ngjashme me gjeotekstilet -Karakteristikat e kërkuara për t'u përdorur me sistemet e drenazhimit( kullimit)
English
Withdrawn 
2009-03-30 
41 
34 € 
PDF
Blej
Gjeotekstilet dhe produktet e ngjashme me gjeotekstilet Karakteristikat e kërkuara për t'u përdorur në punët për kontrollin e korrozionit (mbrojtja bregdetare perforcimet e ledheve)
English
Withdrawn 
2009-03-30 
41 
34 € 
PDF
Blej
Gjeotekstilet dhe produktet e ngjashme me gjeotekstilet Karakteristikat e kërkuara për t'u përdorur në ndërtimin e rezervuarëve dhe digave
English
Withdrawn 
2009-03-30 
41 
34 € 
PDF
Blej
Gjeotekstilet dhe produktet e ngjashme me gjeotekstilet -Karakteristikat e kërkuara për tu përdorur në ndërtimin e kanaleve
English
Withdrawn 
2009-03-30 
36 
32 € 
PDF
Blej
Gjeotekstilet dhe produktet e ngjashme me gjeotekstilet -Karakteristikat e kërkuara për t'u përdorur në ndërtimin e tyneleve dhe strukturave nëntokësore
English
Withdrawn 
2009-03-30 
41 
34 € 
PDF
Blej
Gjeotekstilet dhe produktet që kanë lidhje me gjeotekstilet -Karakteristikat që kërkohen për përdorimin në projektet e depozitimeve të mbeturinave të ngurta
English
Withdrawn 
2008-09-29 
25 
26 € 
PDF
Blej
Pluhur silice për beton -Pjesa 1 : Përcaktiet , kërkesat dhe kriteret e konformitetit
English
Withdrawn 
2008-09-29 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pluhur silice për beton -Pjesa 2 : Vlerësimi i konformitetit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
39 
32 € 
PDF
Blej
Gjeotekstilet dhe produktet që kanë lidhje me gjeotekstilet -Karakteristikat që kërkohen për përdorimin në projektet e depozitimeve të mbeturinave të lëngëta
English
Withdrawn 
2013-12-09 
27 
28 € 
PDF
Blej
Mirëmbajtja -Udhëzim për përgatitjen e kontratave të mirëmbajtjes
English
Withdrawn 
2009-03-30 
22 
25 € 
PDF
Blej
Lidhësa gipsi dhe suva gipsi -Pjesa 1 : Përcaktimet dhe kërkesat
English
Published 
2019-11-12 
22 
25 € 
PDF
Blej
Lidhësa gipsi dhe suva gipsi -Pjesa 1 : Përcaktimet dhe kërkesat
English
Published 
2014-09-08 
25 
26 € 
PDF
Blej
Lidhësat e gipsit dhe suvasë së gipsit -Pjesa 2 : Metodat e proves
English
Published 
2016-01-21 
23 
25 € 
PDF
Blej
Lidhësit hidraulik rrugore-Pjesa 1:Ngurtësimi i shpejtë i lidhësave hidraulik rrugorë-Përbërja,karakteristikat dhe kriteret e konformitetit.
English
Published 
2016-01-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Lidhësit hidraulik të rrugëve - Pjesa 3: Vlerësimi i konformitetit
English
Published 
2013-12-09 
33 
31 € 
PDF
Blej
Përzjerje të trajtuara dhe të patrajtuara me lidhësa hidraulikë Pjesa 2 : Metodat e provës për përcaktimin e referimeve laboratorike të dendësisë dhe përmbajtjes së ujit -Ngjeshje me parametra të kontrolluar
English
Published 
2016-01-21 
22 
25 € 
PDF
Blej
Perzjereje hidraulikisht lidhës dhe jo lidhës - Pjesa 4: Metoda prove për densitetin referent laboratorik - Çekiç vibrimi
English
Published 
2013-12-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Përzierësit e pa lidhur dhe të lidhur me lidhës hidraulik -Pjesa 47 : Metoda e provës për përcaktimin e treguesit të aftësisë mbajtëse Kalifornia (CBR), të treguesit të aftësisë mbajtëse të menjëhershme dhe të ngritjes (valëzimt) gjatësore
English
Published 
2008-09-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i kohes së ngurtësimit
English
Withdrawn 
2014-09-08 
33 
31 € 
PDF
Blej
Mirëmbajtja -Terminologjia e mirëmbajtjes
English
Withdrawn 
2009-03-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Lavamanët për kuzhinë -Kërkesat e funksionimit dhe metodat e provës
English
Published 
2014-09-08 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiali i traut nivelues dhe traret nivelues te dyshemese -Percaktimet
English
Published 
2011-08-26 
11 
17 € 
PDF
Blej
Komunikimi i hapur i të dhënave në automatizimin e ndërtimeve, kontrollet dhe menaxhimi i teknikave të ndërtimit Sistemi elektronik për shtëpitë dhe ndërtimet Pjesa 1 : Kërkesat e produktit dhe të sistemit
English
Withdrawn 
2011-08-26 
106 
51 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur komunikimi të dhënash për automatizim, rregullime dhe menaxhim ndërtimi -Sisteme elektronike për shtëpi dhe ndërtesa -Pjesa 2 : Komunikimi KNXnet/IP
English
Published 
2014-09-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Grilat -Goditja e trupave te rëndë dhe parandalimi i depërtimit -Metodat e testimit
English
Published 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Rezervuarët statikë prej termoplastesh për depositim mbi tokë për vajra për ngrohje shtëpiake, vajguri, dhe karburante dizel -Rezeruarët prej polietileni të prodhuara me fryrje, prej polietileni dhe pliamidi 6 të polimerizuar me anë të amonjakut të formuar me përseritje periodike -Kërkesat dhe metodat e proves (EN 13341 : 2005)
English
Withdrawn 
2009-03-30 
39 
32 € 
PDF
Blej
Barriera gjeosinetike -Karakteristikat e kërkuara për përdorim në ndërtimin e rezervuarve dhe digave EN 13361 : 2004
English
Withdrawn 
2009-03-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Barrierat gjeosintetike -Karakteristikat e kërkuara për tu përdorur në ndërtimin e kanaleve
English
Withdrawn 
2007-03-21 
67 
42 € 
PDF
Blej
Rregulla të përgjithshme për produktet e betonit të parafabrikuara
English
Published 
2014-09-08 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kushinetat e struktures -Pjesa 1 : Rregullat e pergjithshme te projektimit
English
Published 
2013-12-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kushinetat e strukturës -Pjesa 11 : Transporti, magazinimi dhe instalimi
English
Published 
2013-12-09 
72 
45 € 
PDF
Blej
Kushinetat e strukturës -Pjesa 2 : Elementët rrëshqitës
English
Published 
2009-03-30 
96 
48 € 
PDF
Blej
Kushineta strukturore -Kushineta elastomerike
English
Published 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kushineta strukturë -Pjesa 4 : Kushineta me rula
English
Published 
2009-03-30 
58 
38 € 
PDF
Blej
Kushineta strukture -Pjesa 5 : Kushineta me mbështetje
English
Published 
2009-03-30 
30 
29 € 
PDF
Blej
Kushineta strukture -Pjesa 6 : Kushineta me çernier
English
Published 
2009-03-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kushinetat e strukturës -Pjesa 7 : Kushinetat sferike dhe cilindrike prej PTEE
English
Published 
2013-12-09 
29 
28 € 
PDF
Blej
Trare te parapergatitur me kellep druri -Kerkesat, klasifikimi dhe vleresimi
English
Published 
2013-12-09 
28 
28 € 
PDF
Blej
Kushineta strukturore -Pjesa 8 : Kushineta udhëzuese dhe kushineta shtrënguese
English
Published 
2014-09-08 
13 € 
PDF
Blej
Kushinetat e struktures -Pjesa 9 : Mbrojtja
English
Published 
2007-03-21 
77 
45 € 
PDF
Blej
Blloqe betoni për shtrim rrugësh-Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2006-09-13 
48 
36 € 
PDF
Blej
Armatura prej guri Pjesa 1 : Specifikimet
English
Withdrawn 
2006-09-13 
42 
34 € 
PDF
Blej
Korace guri -Pjesa 2 : Metoda prove
English
Published 
2010-09-02 
105 
51 € 
PDF
Blej
Oxhakët -Metodat e llogaritjes të dinamikës fluide dhe termike -Pjesa 1 : Oxhakët që shërbejnë per një pajisje
English
Withdrawn 
2014-09-08 
74 
45 € 
PDF
Blej
Oxhakët -Metodat e llogaritjeve termike dhe dinamike të rrjedhësit -Pjesa 2 : Oxhakët që shërbejnë për më tepër se një pajisjeje ngrohëse
English
Published 
2008-09-29 
81 
48 € 
PDF
Blej
Pllaka betoni për shtrim rrugësh -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2008-09-29 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metodat e provave Përcaktimi i punueshmërisë -Pjesa 1 : Provë për rrjedhëshmerinë e llaçeve tiksotropik
English
Published 
2008-09-29 
13 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i panueshmerise -Pjesa 2 : Provë për rrjedhshmerine e finos ose të llaçit
English
Published 
2007-04-27 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda provë -Përcaktimi i punueshmërisë -Pjesa 3 : Prova për rrjedhshmërinë e betonit riparues
English
Published 
2008-09-29 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i punueshmerise -Pjesa 4 : Perdorimi i llaçit riparues siperfaqesor
English
Published 
2008-09-29 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metodat e provës -Matja e depërtimit të joneve klor
English
Withdrawn 
2007-04-27 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për naftën dhe produktet e saj -Bitumi dhe lidhësit bituminoz -Përcaktimi i rikuperimit elastik të bitumit të modifikuar
English
Withdrawn 
2007-04-27 
13 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për naftën dhe produktet e saj -Bitumi dhe lidhësit bituminoz -Përcaktimi i qëndrueshmërisë në ruajtje të bitumit të modifikuar
English
Published 
2007-03-21 
90 
48 € 
PDF
Blej
Bordurat prej betoni të trotuareve -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pishore të varura në mur -Kërkesat funksionale dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
42 
34 € 
PDF
Blej
Pllakat prej guri natyror për shtresa të jashtme -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2019-11-12 
36 
32 € 
PDF
Blej
Pllakat prej guri natyror për shtresa të jashtme -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2016-01-21 
28 
28 € 
PDF
Blej
Funde per kavot me fije çeliku - Siguria - Pjesa 4: Xhuntimi me ndihmen e metalit dhe te rreshires
English
Published 
2008-09-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtje dhe ripari të strukturave prej betoni -Metoda prove -Përcaktimi i modulit të elasticitetit në ngjeshje
English
Withdrawn 
2009-03-30 
39 
32 € 
PDF
Blej
Kalldrëmet prej guri natyror për shtresa të jashtme -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2019-11-12 
32 
29 € 
PDF
Blej
Kalldrëmet prej guri natyror për shtresa të jashtme -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2014-09-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Dritaret -Sjellja ndaj ndryshimit të klimës -Metoda e provës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Bordurat prej guri natyror për shtresa të jashtme -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2019-11-12 
33 
31 € 
PDF
Blej
Bordurat prej guri natyror për shtresa të jashtme -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2009-03-30 
56 
38 € 
PDF
Blej
Pllaka qeramike për dushem -Kërkesat dhe metoda provash
English
Published 
2023-07-14 
12 € 
PDF
Blej
Pllaka qeramike për dysheme - Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2023-07-14 
53 
38 € 
PDF
Blej
Pllaka qeramike për dushem -Kërkesat dhe metoda provash
English
Withdrawn 
2011-08-26 
28 
28 € 
PDF
Blej
Enët nën presion qё nuk i nёnshtrohen zjarit -Pjesa 8 : Kërkesat shtesë për enët në presion prej alumini dhe lidhjeve të tij
English
Published 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Lidhësit, lidhësit e përbërë dhe përzierjet e prodhuara në fabrikë me bazë sulfat kalçiumi për shtresat e holla -Pjesa 1 : Përcaktimet dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2014-09-08 
22 
25 € 
PDF
Blej
Lidhësit, përbërja dhe prodhimi i përzjerjeve lidhëse për dysheme me bazë sulfat kalciumi -Pjesa 2 : Metoda prove
English
Withdrawn 
2011-08-26 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për pajisje për ndërtesa dhe instalime industriale -Përcaktimi I përmasave, drejtkëndoritetit dhe linearitetit të tubave të paraizoluar
English
Published 
2011-08-26 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për pajisje për ndërtesa dhe instalime industriale -Përcaktimi i gjurmëve të joneve natrium, klurure, flurure, silikate dhe pH
English
Published 
2011-08-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për pajisjet për ndërtesa dhe instalime industriale -Përcaktimi i transmetimit të avujve të ujit të shtresës izoluese të parafabrikuara
English
Published 
2011-08-26 
15 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për pajisje për ndërtesa dhe instalime industriale -Përcaktimi I dendësisë së dukshme të shtresës izoluese të prarfabrikuara
English
Published 
2011-08-26 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për pajisje për ndërtesa dhe instalime industriale -Përcaktimi i koeficientit të zgjatimit termik
English
Published 
2011-08-26 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për pajisje për ndërtesa dhe instalime industriale -Përcaktimi i absorbimit të ujit në kohë të shkurtër me zhytje të pjesëshme të izolimit yë parafabrikuar
English
Withdrawn 
2009-03-30 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiale të konsumueshme në saldim -Standard i përgjithshëm për metalet dhe shkrirësit mbushës që përdoren për saldim të materialeve metalike
English
Withdrawn 
2014-09-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Ngjitës për pllaka -Përcaktimi i forces ngjitëse për ngjitësit me bazë çimento
English
Withdrawn 
2009-03-30 
38 
32 € 
PDF
Blej
Barrierat gjeosintetike -Karakteristikat që kërkohen për tu përdorur si një barrierë fluid në ndërtimin e strukturave të tuneleve dhe te strukturave të metrove
English
Withdrawn 
2009-03-30 
36 
32 € 
PDF
Blej
Barrierat gjeosintetike -Karakteristikat e kërkuara për tu përdorur në ndërtimin e vendeve në dispozicion të mbetjeve të lëngëta, të stacioneve të transportit ose te mbajtësve sekondarë
English
Withdrawn 
2009-03-30 
39 
32 € 
PDF
Blej
Barrierat gjeosintetike -Karakteristikat e kërkuara për tu përdorur në ndërtimin e vendeve të ruajtjes së mbetjeve të ngurta dhe të vendeve në dospozicion
English
Withdrawn 
2011-08-26 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për pëdorim në ndërtesa -Përcaktimi I forcës në tërheqje midis ngjitësit dhe materialit bazë të izolimit termik
English
Withdrawn 
2011-08-26 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte për isolim termik për përdorim në ndërtesa -Përcaktimi I rezistences në shqitje të izoluesve termik të jashtëm ( prova e bllokut të shkumës)
English
Withdrawn 
2011-08-26 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa -Përcaktimi I vetive mekanike të rrjetave me fibra qelqi
English
Withdrawn 
2011-08-26 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pridukte për izolim termik për përdorim në ndërtesa -Përcaktimi I rezistencës ndaj shokut termik të sistemeve të jashtëm të izolimit
English
Published 
2011-08-26 
15 € 
PDF
Blej
Produkte për islolim termik për përdorim në ndërtesa -Përcaktimi I rezistencës ndaj penetrimit të sistemeve të jashtëm të izolimit
English
Published 
2007-10-08 
20 
23 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa -Sistemet e izolimit termik të jashtëm të bazuar në polistiren të bymyer -Karakteristikat
English
Published 
2007-10-08 
20 
23 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa -Sistemet e izolimit termik të jashtëm me bazë lesh xhami -Karakteristikat
English
Withdrawn 
2013-12-09 
55 
38 € 
PDF
Blej
Klasifikimi për zjarrin i materialeve të ndërtimit dhe i elementëve të ndërtimit -Pjesa 1 : Klasifikimi që përdor të dhënat e provave nga reagimi ndaj provave të zjarrit
English
Withdrawn 
2014-09-08 
36 
32 € 
PDF
Blej
Klasifikimi për zjarrin i materialeve të ndërtimit dhe i elementëve të ndërtimit-Pjesa 5: Klasifikimi që përdor të dhënat nga ekspozimi zjarri të jashtëm të provave të çative
English
Published 
2009-03-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Oxhakët -Kërkesat dhe metodat e provave për pikat e fundit të tubave të shkarkimit prej argjile/qeramike
English
Published 
2016-01-21 
153 
61 € 
PDF
Blej
Gjurmimi dhe vlerësimi i sistemeve te kullimit dhe të kanalizimeve të ujërave të zeza jashtë ndërtesave - Pjesa 2: Sistemi i kodimit të inspektimit pamor (vizual)
English
Published 
2007-04-27 
10 
15 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i modulit statik të elasticitetit në ngjeshje të betonit të lehtë (të ajrosur dhe të autoklavuar) apo betonit agregat me peshë të lehtë me strukturë të hapur
English
Published 
2014-09-08 
18 
22 € 
PDF
Blej
Grilat dhe qepenat -Matja e forcave vepruese -Metodat e provave
English
Published 
2008-09-29 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i rezistences ndaj veprimit të ashper kimik
English
Published 
2020-08-21 
10 € 
PDF
Blej
Grila të jashtëme dhe tenda - Kërkesat e performancës përfshirë sigurinë
English
Published 
2020-08-21 
58 
38 € 
PDF
Blej
Grila të jashtëme dhe tenda - Kërkesat e performancës përfshirë sigurinë
English
Published 
2009-03-30 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje kundër përmbytjeve për ndërtesat -Pjesa 1 : Kërkesat
English
Withdrawn 
2009-03-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet zjerrfikëse të palëvizëshme -Sistemet me shkumë -Pjesa 1 : Kërkesat dhe metodat e provave për komponentët
English
Published 
2010-09-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Veprime kimike degraduese mbi betonin -Përcaktimi i përmbajtjes së dioksidit të karbonit agresiv në ujë
English
Published 
2008-09-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Pajtueshmeria e betonit të lagur
English
Published 
2008-09-29 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Prova e tharjes për ngopjen hidrofobike
English
Published 
2008-09-29 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Ujë thithja dhe rezistenca ndaj alkalive për ngopesit hidrofobik
English
Published 
2008-09-29 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Percaktimi i humbjes në mase i betonit të ngopur hidrofobik pas tensionit të ngrirje -shkrirje me kripë
English
Published 
2008-09-29 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i shkarjes (rrëshqitjes) në ngjeshje për produktet e riparimit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
76 
45 € 
PDF
Blej
Pajisjet e parandalimit të mbushjes për rezervuarët statikë për lëndë djegëse të lëngëshme të lehta
English
Published 
2023-07-14 
130 
55 € 
PDF
Blej
Materiale ndërtimi - Sisteme dalje të kontrolluara elektrikisht për përdorim në rrugët e daljes emergjente - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2006-09-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i sasisë së karbonit organik në gurin gëlqeror
English
Published 
2014-09-08 
28 
28 € 
PDF
Blej
Provat e rezistencës ndaj zjarrit për elementët që mbajnë ngarkesa -Pjesa 1 : Muret
English
Published 
2009-03-30 
38 
32 € 
PDF
Blej
Fugëzim dhe profile këndore metalike -Përcaktimet, kërkesat dhe metodat e provës -Suvatimi I brendshëm
English
Published 
2009-03-30 
38 
32 € 
PDF
Blej
Pllakëza dhe profile metalike -Përcaktime , kërkesa dhe metoda prove -Part 2 : Parasuvatim i jashtëm
English
Published 
2014-09-08 
26 
26 € 
PDF
Blej
Provat për rezistencën ndaj zjarrit për instalimet e shërbimit -Pjesa 5 : Kanalet dhe puset e shërbimit
English
Published 
2014-09-08 
68 
42 € 
PDF
Blej
Zbatimi i strukturave të betonit
English
Withdrawn 
2006-09-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Prova për vetit termike dhe klimaterike të agregateve - Pjesa 1: Përcaktimi i rezistencës në ngrirje dhe shkrirje
English
Published 
2006-09-13 
12 € 
PDF
Blej
Prova për vetitë termike dhe klimaterike të agregateve -Pjesa 2 : Prova e sulfat magnezit
English
Published 
2006-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Prova për vetitë termike dhe klimaterike të agregateve -Pjesa 3 : Prova me zjerje për bazalte Sonenbrand
English
Published 
2006-09-13 
12 € 
PDF
Blej
Prova për vetitë termike dhe klimaterike të agregateve -Pjesa 4 : Përcaktimi i tkurrjes nga tharja
English
Withdrawn 
2008-09-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Prova për vetitë termike dhe klimaterike të agregateve -Pjesa 5 : Përcaktimi i rezistencës ndaj veprimit termik
English
Published 
2008-09-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i pajtueshmerise termike -Pjesa 1 : Cikli ngrirje -shkrirje me zhytje në tretesire kripe
English
Published 
2008-09-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i pajtueshmërise termike -Pjesa 2 : Cikli rrebesh -vetetimash (goditje termike)
English
Published 
2008-09-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i pajtueshmerise termike -Pjesa 3 : Cikël termik pa zhytje në tretesire kripe
English
Published 
2008-09-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i pajtueshmerise termike -Pjesa 4 : Cikël termik i that
English
Published 
2008-09-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i pajtueshmerise termike -Pjesa 5 : Rezistenca ndaj goditjes se temperatures
English
Withdrawn 
2008-09-29 
57 
38 € 
PDF
Blej
Produktet e parafabrikuara prej betoni -Elemente të çative speciale
English
Withdrawn 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Fletë të përkulshme për izolim të ujit -Fletë bituminoze të përforcuara për izolim të çative nga uji Përkufizime dhe karakteristika
English
Published 
2013-12-09 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sherbimet postare -Dritare e kutive te letrave private dhe hyrje te letrave te tjera te posaqme -Kerkesat dhe metodat e proves
English
Published 
2008-09-29 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i jetegjatesise të agjenteve lidhës struktural
English
Published 
2009-03-30 
86 
48 € 
PDF
Blej
Prodhime të parapërgatitura betoni Pllaka shtrimi për dysheme
English
Published 
2008-09-29 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pllaka tarace -Pjesa 1 : Pllaka tarace për përdorim të brendshëm
English
Published 
2008-09-29 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pllaka tarace -Pjesa 2 : Pllaka tarrace për përdorim të jashtëm
English
Published 
2011-08-26 
28 
28 € 
PDF
Blej
Kompresorë dhe njësitë kondesuese për frigoriferë -Prova e performancës de metodat e provës -Pjesa 1 : Kompresorët e frigoriferëve
English
Withdrawn 
2013-01-21 
30 
29 € 
PDF
Blej
Vleresimi në objekt i rezistencës në shtypje të strukturave dhe komponentëve të betonit të parapërgatitur
English
Published 
2023-07-14 
43 
34 € 
PDF
Blej
Vleresimi në objekt i rezistencës në shtypje të strukturave dhe komponentëve të betonit të parapërgatitur
English
Published 
2011-08-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa -Përcaktimi I sjlelljes në ngarkesë ciklike
English
Published 
2019-11-12 
38 
32 € 
PDF
Blej
Bitume dhe lidhje bituminoze - Kuadri i përgjithshëm për specifikimin e emulsioneve katonike të lidhjeve bituminoze
English
Published 
2009-03-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Materiali i copës dhe copat e dyshemesë -Materiali i copës -Vetitë dhe kërkesat
English
Published 
2009-03-30 
62 
42 € 
PDF
Blej
Forma për derdhje allçie me fibra -Përcaktimet, kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2011-08-26 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte për isolim termik për përdorim në ndërtesa -Përcaktimi I përmbajtjeve organike
English
Withdrawn 
2014-09-08 
99 
48 € 
PDF
Blej
Reagimi ndaj provave të zjarrit për produktet e ndërtimit-Produktet e ndërtimit me përjashtim të shtresave të dyshemeve të ekspozuara ndaj goditjes termike nga një njësi djegëse e vetme
English
Withdrawn 
2007-10-08 
23 
25 € 
PDF
Blej
Përformancat termike të ndërtesave -Përcaktimi i depertueshmërisë së ajrit në ndërtesa -Metoda me ventilim
English
Withdrawn 
2009-03-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Perdet prej muri -Standardi i produktit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Shtresa fleksible për hidroizolim -Përcaktimet dhe karakteristikat e nënshtresave Pjesa 1 : Nënshtresat për mbulimin e çatisë me elementë të vegjël
English
Published 
2019-11-12 
44 
34 € 
PDF
Blej
Shtresa fleksible për hidroizolim-Përcaktimet dhe karakteristikat e nënshtresave Pjesa 1: Nënshtresat për mbulimin e çatisë me elementë të vegjël
English
Withdrawn 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Fletët fleksibël për hidroizolim -Përcaktimet dhe karakteristikat e nënshtresave -Pjesa 2 : Nënshtresat për muret
English
Published 
2019-11-12 
40 
32 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim - Përkufizimet dhe karakteristikat e nënshtresave - Pjesa 2: Nënshtresat për mure
English
Published 
2009-03-30 
11 
17 € 
PDF
Blej
Beton për shtrim rrugësh -Pjesa 3 : Specifikime për kunja që përdoren në betonin për shtrim rrugësh
English
Published 
2010-09-02 
16 
20 € 
PDF
Blej
Bujakë për pllaka -Kërkesat, vlerësimi i konformitetit, klasifikimi dhe përcaktimi
English
Published 
2014-09-08 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per materialet e copave -Pjesa 1 : Marrja e mostrave, pergatitja e kampioneve te proves dhe stazhionimi i tyre
English
Published 
2014-09-08 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per materialet e copave -Pjesa 2 : Percaktimi i rezistences ne perkulje dhe ne shtypje
English
Published 
2014-09-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per materiale -Pjesa 3 : Percaktimi i rezistences se vjetrimit -Bohme
English
Published 
2014-09-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per materialet e copave -Pjesa 4 : Percaktimi i rezistences BCA ndaj konsumimit
English
Published 
2014-09-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per materialet e copave -Pjesa 5 : Percaktimi i rezistences ndaj konsumimit nga rrota rrotulluese e materialit te copes se shtreses veshese
English
Published 
2014-09-08 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per materialet e copave -Pjesa 6 : Percaktimi i fortesise siperfaqesore
English
Published 
2014-09-08 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per materialet e copave -Pjesa 7 : Percaktimi i rezistences ndaj konsumimit nga rrota rrotulluese e materialit veshes te dyshemese
English
Published 
2014-09-08 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per materialet e copave -Pjesa 8 : Percaktimi i fuqise se lidhjes
English
Published 
2008-09-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i lodhjes nen ngarkesa dinamike -Pjesa 1 : Gjatë staxhionimit
English
Published 
2008-09-29 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Percaktimi i lodhjes nen ngarkesa dinamike -Pjesa 2 : Pas ngurtësimit
English
Withdrawn 
2014-09-08 
65 
42 € 
PDF
Blej
Projektimi, përgatitja dhe përdorimi i suvasë së jashtëme dhe të brendëshme -Pjesa 1 : Suvatimi i jashtëm
English
Withdrawn 
2014-09-08 
23 
25 € 
PDF
Blej
Projektimi, përgatitja dhe përdorimi i suvasë së jashtëme dhe të brendëshme -Pjesa 2 : Elementet e projektimit dhe parimet kryesore për suvatimin e brendshëm
English
Withdrawn 
2009-03-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Panele të parafabrikuara prej pllaka gipsi me shtresë kartoni në mes -Përcaktimet , kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2019-11-12 
31 
29 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminozë - Specifikime për bitume për shtresa të forta - Pjesa 1: Bitumet e fortë për zbatime rrugore
English
Withdrawn 
2009-03-30 
36 
32 € 
PDF
Blej
Panele të përbëra për izolim termik/akustik prej pllakash gipsi -Përcaktimet, kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2019-11-12 
34 
31 € 
PDF
Blej
Panele të përbëra për izolim termik/akustik prej pllakash gipsi -Përcaktimet, kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
34 
31 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim -Fletë plastike dhe gome për hidroizolim çatie -Përcaktimet dhe karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
40 
32 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim -Fletë plastike dhe gome për hidroizolim çatie -Përcaktimet dhe karakteristikat
English
Withdrawn 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Materiale lidhëse për pllaka gipsi -Përcaktimet, kërkesat, dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
93 
48 € 
PDF
Blej
Tavane të varur -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibel për hidroizolim -Fletë plastike dhe gome për hidroizolimPërfshirë fletët plastike dhe gome të bazamentit të depozitës -Përcaktimet dhe karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
34 
31 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim - Fletë plastike dhe gome për hidroizolim përfshirë fletë plastike dhe gome për hidroizolim themelesh - Përcaktimet dhe karakteristikat
English
Published 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim, përfshirë fletët plastike prej bitumi të bazamentit të depozitës Përcaktimet dhe karakteristikat
English
Published 
2009-03-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim -Shtresa prej bitumi mbrojtës nga avujt e ujit -Përcaktimet dhe karakteristikat
English
Published 
2009-03-30 
36 
32 € 
PDF
Blej
Prodhime të parapërgaditura betoni -Garazhe betoni të parapërgaditur -Pjesa 1 : Kërkesa për garazhe e përforcuar monolite ose me një seksion me përmasat e dhomës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim -Shtresa prej plastike dhe gome mbrojtëse nga avujt e ujit -Përcaktimet dhe karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
29 
28 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim -Shtresa prej plastike dhe gome mbrojtëse nga avujt e ujit -Përcaktimet dhe karakteristikat
English
Withdrawn 
2009-03-30 
59 
38 € 
PDF
Blej
Panele me bazë druri për përdorim në ndërtim -Karakteristikate, vlerësimi i konformitetit dhe marketimit
English
Published 
2009-03-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Lidhësit për veshjet izoluese magnesite -Magnezia kaustike dhe kloruri i magnezit -Pjesa 1 : Përkufizimet,kërkesat
English
Withdrawn 
2007-04-27 
26 
26 € 
PDF
Blej
Bitumi dhe binderat bituminoz -Specifikimi për bitumet e modifikuar polimere
English
Published 
2019-11-12 
29 
28 € 
PDF
Blej
Bitumi dhe binderat bituminoz -Specifikimi për bitumet e modifikuara polimere
English
Withdrawn 
2009-03-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Panele radiatorë të montuar në tavan të ushqyer me ujë me temperaturë nën 120 gradë -Pjesa 1 : Karakteristika teknike dhe kërkesa
English
Withdrawn 
2009-03-30 
34 
31 € 
PDF
Blej
Mbulesa për dysheme elastike,tekstile dhe laminate -Karakteristikat kryesore
English
Withdrawn 
2009-03-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Produkte dhe materiale izoluese termike-Produkte me aggregate të lehtë prej argjiri të mufatur të derdhur në vend (AL)-Pjesa 1: Specifikim për produkte të papaketuar para instalimit
English
Published 
2016-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte me aggregate të lehtë prej argjile të mufatur të derdhur në vend – Pjesa 2: Specifikim për produkte të instaluara
English
Published 
2008-09-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i papershkueshmerise nga uji të plasaritjeve të injektuara pa lëvizje në beton
English
Withdrawn 
2009-03-30 
39 
32 € 
PDF
Blej
Struktura druri-Dru i shtersuar -Kërkesat (EN 14080: 2005)
English
Withdrawn 
2009-03-30 
30 
29 € 
PDF
Blej
Struktura e drurit lidhur em formën e seksionit -Druri me seksion drejtkëndor i klasifikuar sipas rezistencës -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithëshme
English
Published 
2013-12-09 
23 
25 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Klasifikimi sipas rezistencës së lëndës drusore për ndërtim me seksion drejtkëndor -Pjesa 2 : Klasifikimi në bazë të shkallës së përpunimit -Kërkesa shtesë për tipet e provave fillestare
English
Published 
2013-12-09 
19 
23 € 
PDF
Blej
Struktura prej druri -Klasifikimi i lëndës drusore me seksion drejtkëndor për përdorim në struktura -Pjesa 3 : Klasifikimi sipas përpunimit : kërkesa shtesë për kontrollin e produktit në fabrikë
English
Published 
2013-12-09 
71 
45 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Klasifikimi i rezistencës së trarëve -Pjesa 4 : Klasifikimi sipas shkallës së përpunimit -Regjistrimi parametrave për sistemet e kontrollit të makinës
English
Withdrawn 
2011-08-26 
20 
23 € 
PDF
Blej
Performanca higrtermike e pajisjeve të ndërtesës dhe instalimeve insustriale -Llogaritja e difuzionit të avujve të ujit -Izolimi i tubacioneve ftohës
English
Published 
2008-09-29 
15 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i viskozitetit të produkteve të injektimit me bazë çimentoje
English
Published 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Xhami në ndërtim -Produkte prej xhami silikat alkalino -tokësore -Pjesa 2 : Vlerësimi I konformitetit / Standardi I produktit
English
Published 
2009-03-30 
38 
32 € 
PDF
Blej
Xhami në ndërtim -Produkte prej xhami silikat alkalino -tokësore -Pjesa 2 : Vlerësimi i konformiteti Standardi i produktit
English
Published 
2009-03-30 
22 
25 € 
PDF
Blej
Mbushës dhe ngjitës për lidhje -Pjesa 1 : Specifikime për ngjitës të përdorur në të nxehtë
English
Published 
2009-03-30 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mbushës dhe ngjitës për lidhe -Pjesa 2 : Specifike për ngjitës të përdorur në të ftohtë
English
Published 
2009-03-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mbushës dhe ngjitës për lidhje -Pjesa 3 : Specifikime për ngjitës të përdorur me bashkim
English
Withdrawn 
2009-03-30 
30 
29 € 
PDF
Blej
Produkte të derdhura të gipsit mbas riformimit -Përcaktime, kërkesa dhe metoda të provës
English
Published 
2019-11-12 
33 
31 € 
PDF
Blej
Produkte të derdhura të gipsit mbas riformimit -Përcaktime, kërkesa dhe metoda të provës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Përbërsit e formave metalike për sistemet e pllakave të gipsit -Përcaktimet, kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2014-09-08 
20 
23 € 
PDF
Blej
Grilat dhe qepenat -Rezistenca ndaj veprimeve te perseritura (qendrueshmeria mekanike) -Metoda e testimit
English
Published 
2014-09-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Grilat dhe qepenat -Përshtatshmëria e përdorimit të mekanizmave në formë gypash ose këndrejta -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2014-09-08 
26 
26 € 
PDF
Blej
Grilat dhe qepenat -Mundësia per përdorimin e ingranazheve me doreze -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2009-03-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Korrniza të dredhura në forma -Përcaktime,kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Çimento -Përbërja, specifikimet dhe kritere konformiteti për çimento speciale me termicitet të ulët
English
Published 
2014-09-08 
28 
28 € 
PDF
Blej
Druri dhe materialet me bazë druri në dritaret për përdorim të jashtëm, dyert dhe kasat e tyre për përdorim të jashtëm -Kërkesa dhe specifikime
English
Published 
2014-09-08 
22 
25 € 
PDF
Blej
Druri dhe materialet me bazë druri në dritaret për përdorim të brëndshëm, dyert dhe kasat e tyre për përdorim të brëndshëm Kërkesa dhe specifikime
English
Withdrawn 
2009-03-30 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiale për shenjat në rrugë -Hedhja e materialeve -Zbukurimet prej xhami, pajisjet kundër rrëshqitjes dhe përziersit e të dyve
English
Published 
2014-09-08 
24 
26 € 
PDF
Blej
Oxhaqe -Guarnicionet elastomere dhe materialet e guarnicioneve elastomere -Kërkesat për materialet dhe metoda e provave -Pjesa 1 : Guarnicionet në veshjet e tubit shkarkues të tymit
English
Published 
2009-03-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Elemente prej gipsi për tavane të varur -Përcaktimet, kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
20 
23 € 
PDF
Blej
Struktura druri-Kërkesa për pjesë të parafabrikuara strukturash, të bashkuara me pllaka metali
English
Withdrawn 
2007-04-27 
15 
20 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësit bituminoz -Përcaktimi i depërtimit të gjilpërës
English
Withdrawn 
2007-04-27 
15 
20 € 
PDF
Blej
Bitumi dhe lidhësit bituminozë -Përcaktimi i pikës së butësimit -Metoda me unazë dhe sferë
English
Published 
2013-12-09 
26 
26 € 
PDF
Blej
Dru i shtresuar (LVL) -Përkufizime, klasifikimi dhe specifikimi
English
Withdrawn 
2009-03-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Zbatime sanitare -Lavamanët për larje të përbashë
English
Published 
2014-09-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Oxhaqet -Metoda e provës së rezistencës ndaj ngrirje -shkrirjes së produkteve për oxhaqe
English
Published 
2019-11-12 
66 
42 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik në ndërtesa - Produkte shkume polisocianuriti (PIR) dhe poliuretani të ngurtë (PUR) sprucuar formuar në vend - Pjesa 1: Specifikim për sistemin e sprucimit të shkumës së ngurtë para instalimit
English
Published 
2009-03-30 
28 
28 € 
PDF
Blej
Produkte izoluese termike për ndërtesa -Produkte izoluese termike prej perliti zgjerues (PZ) të derdhur në vend -Pjesa 1 : Specifikim për produkte të paketuara dhe të papaketuara para instalimit EN 14316 -1 : 2004
English
Published 
2009-03-30 
28 
28 € 
PDF
Blej
Produkte izoluese termike për ndërtesa -Produkte izoluese termike prej vermikuliti ( VSH) të shtresëzuar në vend -Pjesa 1 : Specifikim për produkte të paketuara dhe të papaketuara para instalimit EN 14317 -1 : 2004
English
Published 
2019-11-12 
66 
42 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik në ndërtesa - Produkte shkume polisocianuriti (PIR) dhe poliuretani të ngurtë (PUR) shpërndarë formuar në vend - Pjesa 1: Specifikim për sistemin e shpërndarjes së shkumës së ngurtë para instalimit
English
Published 
2019-11-12 
59 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për paisjet e ndërtesave dhe instalime industriale - Produkte shkume polisocianuriti (PIR) dhe poliuretani të ngurtë (PUR) shpërndarë formuar në vend - Pjesa 1: Specifikim për sistemin e shpërndarjes së shkumës së ngurtë para instalimit
English
Published 
2019-11-12 
57 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për paisjet e ndërtesave dhe instalime industriale - Produkte shkume polisocianuriti (PIR) dhe poliuretani të ngurtë (PUR) sprucuar formuar në vend - Pjesa 1: Specifikim për sistemin e sprucimit të shkumës së ngurtë para instalimit
English
Published 
2009-03-30 
40 
32 € 
PDF
Blej
Qelqi për ndërtim -Qelq alkalinotokësorë I sigurisë I temperuar termikisht -Pjesa 2 : Vlerësimi I konformitetit / Standard produkti
English
Published 
2009-03-30 
63 
42 € 
PDF
Blej
Kanalet kulluese për makinat e transportit dhe zonat e këmbësorëve -Klasifikim, kërkesat për projektimin dhe provat, shenjat e rrugës dhe vlerësimi i konformitetit
English
Published 
2011-08-26 
18 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e ngrohjes nё ndёrtesa Projektimi dhe instalimi i sistemeve tё ngrohjes direkte tё repartit elektrik
English
Published 
2009-03-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Hidrante zjarri nëntokësore
English
Withdrawn 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Dysheme druri-Karakterisitkat, vleresimi i konformitetit dhe marktimi
English
Withdrawn 
2019-11-12 
78 
45 € 
PDF
Blej
Dyer dhe dritare - Standardi i produktit, karakteristikat e performancës - Pjesa 1: Dritaret dhe portat e jashtme për këmbësore
English
Withdrawn 
2014-09-08 
73 
45 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert -Standardi i produktit, karakteristika të performancës -Pjesa 1 : Dritaret dhe dyert e jashtme të daljes së këmbësorëve pa rezistencë ndaj zjarrit dhe/ose karakteristika të filtrimit të tymit
English
Withdrawn 
2014-09-08 
32 
29 € 
PDF
Blej
Rruazat metalike dhe veçoritë e profileve për përdorimin me panele gipsi -Përkufizime, kërkesa dhe metoda prove
English
Published 
2009-03-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Strukturat prej druri -Trarët e veshur me shtresa strukturore -Kërkesat
English
Published 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Hidrante zjarri shtyllë
English
Withdrawn 
2009-03-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje zvogëlimi I zhurmës së trafikut -Specifikimet
English
Published 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Shkallët e fiksuara për baxhat
English
Withdrawn 
2009-03-30 
24 
26 € 
PDF
Blej
Bashkime me bulona për konstrukcione me rezistencë të lartë për parangarkim -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-12-09 
23 
25 € 
PDF
Blej
Bashkime me bulona për konstruksione me rezistencë të lartë për parangarkim-Pjesa 10: Sistemi HRC-Bashkime me bulona dhe dado me parangarkim të kalibruar
English
Published 
2016-01-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Montime me bulona për konstruksione me rezistencë të lartë për parangarkim - Pjesa 2: Prova e përshtatshmërisë për parangarkim
English
Published 
2016-01-21 
30 
29 € 
PDF
Blej
Montime me bulona për konstruksione me rezistencë të lartë për parangarkim - Pjesa 3: Sistemi HR - Montime me bulona dhe dado gjashtëkëndëshe
English
Published 
2016-01-21 
22 
25 € 
PDF
Blej
Montime me bulona për konstruksione me rezistencë të lartë për parangarkim - Pjesa 4: Sistemi HV - Montime me bulona dhe dado gjashtëkëndëshe
English
Published 
2016-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Montime me bulona për konstruksione me rezistencë të lartë për parangarkim - Pjesa 5: Rondele e thjeshtë
English
Published 
2016-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Montime me bulona për konstruksione me rezistencë të lartë për parangarkim - Pjesa 6: Rondele e thjeshtë e zmusuar
English
Withdrawn 
2013-12-09 
23 
25 € 
PDF
Blej
Bashkime me bulona për konstruksione me rezistencë të lartë për parangarkim-Pjesa 7: Sistemi HR-Bashkime me bulona dhe dado me kokë të fshehur
English
Withdrawn 
2013-12-09 
19 
23 € 
PDF
Blej
Bashkime me bulona për konstruksione me rezistencë të lartë për parangarkim-Pjesa 8: Sistemi HV-Bashkime me bulona dhe dado gjashtëkëndëshe të akopjuara
English
Withdrawn 
2013-12-09 
25 
26 € 
PDF
Blej
Bashkime me bulona për konstruksione me rezistencë të lartë për parangarkim-Pjesa 9: Sistemi HR ose HV-Treguesit e tensionit veprues për bashkimet me bulona dhe dado
English
Published 
2008-09-29 
15 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i raportit të përhapjes dhe i vlerësimit të përhapjes
English
Withdrawn 
2009-03-30 
68 
42 € 
PDF
Blej
Pllaka qeramike -Përcaktime, klasifikimi, karakteristikat dhe markimi
English
Published 
2019-11-12 
86 
48 € 
PDF
Blej
Pllaka qeramike -Përcaktime, klasifikimi, karakteristikat dhe markimi
English
Withdrawn 
2009-03-30 
38 
32 € 
PDF
Blej
Ndarëse dushi -Kërkesat e funksionimit dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2014-09-08 
22 
25 € 
PDF
Blej
Oxhaket -Kerkesat e pergjithshme
English
Published 
2014-09-08 
33 
31 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i rezistencës mbajtëse të tjegullave të instaluara prej argjile ose betoni të cilat përdoren në çati -Metoda e provës të sistemit të çative
English
Published 
2009-03-30 
56 
38 € 
PDF
Blej
Xham në ndërtesa -Xham I laminuar dhe xham I laminuar sigurie -Vlerësimi I konformitetit/standardi I produktit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
62 
42 € 
PDF
Blej
Oxhaqet -Sisteme oxhaqesh me veshje të brendëshme të oxhakut plastike -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2019-11-12 
98 
48 € 
PDF
Blej
Oxhaqe - Sisteme oxhaqesh me veshje të brendëshme plastike - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2010-09-02 
38 
32 € 
PDF
Blej
Beton i sprucuar -Pjesa 1 : Përkufizimet, specifikimet dhe konformiteti
English
Published 
2010-09-02 
18 
22 € 
PDF
Blej
Beton i sprucuar -Pjesa 2 : Ekzekutimi
English
Withdrawn 
2009-03-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ngjitës me bazë allçie për panele të përbërë për izolim termik/akustik dhe pllaka allçie -Përcaktimet, kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2008-09-29 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i qëndrueshmërisë së filtrimit
English
Published 
2008-09-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Ndryshimi i vëllimit dhe i peshës i produktit të injektuar pas tharjes me ajër dhe cikleve të ruajtjes (staxhionimit) në ujë
English
Published 
2014-09-08 
59 
38 € 
PDF
Blej
Grila dhe qepena -komoditeti termal dhe visual -Metodat e proves dhe të llogaritjes
English
Withdrawn 
2007-10-08 
149 
55 € 
PDF
Blej
Panele sanduiç vetëmbajtëse, izolues, me veshje të dyfishtë metalike -Prodhime të bëra në fabrikë -Karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
177 
61 € 
PDF
Blej
Panele sanduiç vetëmbajtëse, izolues, me veshje të dyfishtë metalike -Prodhime të bëra në fabrikë -Karakteristikat
English
Published 
2019-11-12 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pllaka dushi për përdorim shtëpiak
English
Withdrawn 
2009-03-30 
16 
20 € 
PDF
Blej
Bide -Kërkesa funksionale dhe metodat e provës
English
Published 
2010-09-02 
32 
29 € 
PDF
Blej
Mbërthyeset mekanike për sistemet me pllaka gipsi -Përcaktimet, kërkesat dhe metodat e testimit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
40 
32 € 
PDF
Blej
Oxhakët -Veshjet e tubave të shkarkimit prej argjile/qeramike -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2019-11-12 
51 
38 € 
PDF
Blej
Oxhakët -Veshjet e tubave të shkarkimit prej argjile/qeramike -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2014-09-08 
57 
38 € 
PDF
Blej
Oxhakët -Veshjet e tubave të shkarkimit prej argjile/qeramike -Pjesa 2 : tubat e oxhaku që veprojnë në kushte lagështire -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2014-09-08 
28 
28 € 
PDF
Blej
Setet e dyerve dhe dritaret e hapshme me rezistencë ndaj zjarrit dhe/ose karakteristika të kontrollit të tymit
English
Published 
2009-03-30 
71 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje sinjalizimi të tymit të duhanit
English
Published 
2013-12-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Dritaret -Percaktimi i rezistences ndaj perdredhjes statike
English
Withdrawn 
2013-12-09 
24 
26 € 
PDF
Blej
Spërkatje termike -Rekomandime për spërkatjen termike
English
Published 
2014-06-17 
18 
22 € 
PDF
Blej
Konsolat për kanalet e ujrave të çatisë -Kërkesat dhe testimi
English
Published 
2010-09-02 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave prej betoni -Metodat e testimit -Përcaktimi i përmbajtjes së klorureve në betonin e ngurtësuar
English
Published 
2010-09-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave prej betoni -Metodat e testimit -Përcaktimi i thellësisë së karbonatimit në betonin e ngurtësuar me metodën e fenolftaleinës
English
Published 
2009-03-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Materiale për shenjat në rrugë -Kunjat reflektues të vendkalimeve të rrugës -Pjesa 1 : Kërkesat e përformancës fillestare
English
Published 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Çimento alumokalcike -Përbërja, specifikimet dhe kriteri I konformitetit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Lidhësat për sistemet e tubacioneve termoplastike që nuk punojnë nën presion -Specifikimet
English
Withdrawn 
2009-03-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje sanitare -Lavamanët -Kërkesa funksionale dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
30 
29 € 
PDF
Blej
Produkte prej guri natyral -Pllaka për podium -Kërkesat EN : 2004
English
Published 
2019-11-12 
47 
36 € 
PDF
Blej
Produkte prej guri natyral -Pllaka për podium -Kërkesat EN : 2004
English
Published 
2019-11-12 
29 
28 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim - Fletë bitumi të përforcuara për hidroizolimin e platformave të urave prej betoni dhe sipërfaqeve të tjera të trafikut, prej betoni - Përkufizime dhe karakteristika
English
Published 
2014-09-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Adezivë për letër dhe kartona, për produkte paketimi dhe sanitare -Përcaktimi i vetive në fërkim të cipave të forta të përshtatshme për lidhje
English
Published 
2009-03-30 
61 
42 € 
PDF
Blej
Tavanet gjatësore -Kërkesat dhe metodate provave
English
Published 
2014-09-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Qepenat -Izolimi akustik në lidhje me zhurmat e avionëve -Shprehja e performancës
English
Published 
2009-03-30 
43 
34 € 
PDF
Blej
Fletë metalike vetëmbështetëse për mbulim, veshje të jashtëme dh eveshje të brendëshme -Specifikim produkti dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Fletë dhe rripa metalike me mbështetje të plotë, për ëati, për veshje të jashtëme dhe të brendëshme -Specifikim produkti dhe kërkesat
English
Published 
2019-11-12 
30 
29 € 
PDF
Blej
Fletë dhe rripa metalike me mbështetje të plotë, për ëati, për veshje të jashtëme dhe të brendëshme -Specifikim produkti dhe kërkesat
English
Published 
2009-03-30 
68 
42 € 
PDF
Blej
Tuba fleksibël metalike të valëzuar sigurie për bashkimin e pajisjeve shtëpiake që përdorin gaze të djegshme
English
Withdrawn 
2009-03-30 
22 
25 € 
PDF
Blej
Lidhësat për sistemet e tubacioneve termoplastike për lëngjet nën presion -Specifikimet
English
Published 
2009-03-30 
40 
32 € 
PDF
Blej
Produkte betoni të parafabrikuar -Shkallë
English
Published 
2009-03-30 
40 
32 € 
PDF
Blej
Produkte të parapërgaditura betoni -Ramë kanalesh nëntokësore
English
Published 
2010-09-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e testimit për fibrat në beton -Pjesa 1 : Betonet reference
English
Published 
2010-09-02 
13 € 
PDF
Blej
Metodat e testimit për fibrat në beton -Pjesa 2 : Efekti në beton
English
Published 
2019-11-12 
45 
34 € 
PDF
Blej
Aksesorë - brava dhe shula për ndërtesa - Brava me veprim elektromekanik dhe goditje - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-03-30 
28 
28 € 
PDF
Blej
Fibra për beton -Pjesa 1 : Fibra çeliku -Përcaktime, specifikime dhe konformiteti
English
Published 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Fibra për beton -Pjesa 2 : Fibra polimere -Percaktime, specifikime dhe konformiteti
English
Withdrawn 
2010-09-02 
29 
28 € 
PDF
Blej
Produkte të papërshkueshme nga uji në formë të lëngët për t’u përdorur nën pllakat prej qeramike të ngjitura me lëndë ngjitëse -Kërkesat, metodat e provës, vlerësimi i konformitetit, klasifikimi dhe përcaktimi
English
Published 
2019-11-12 
37 
32 € 
PDF
Blej
Produkte të papërshkueshme nga uji në formë të lëngët për t’u përdorur nën pllakat prej qeramike të ngjitura me lëndë ngjitëse -Kërkesat, metodat e provës, vlerësimi i konformitetit, klasifikimi dhe përcaktimi
English
Published 
2009-03-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sipërfaqe për ambiente sportive -Sipërfaqe të brendëshme për përdorim për shumë sporte -Specifikimi
English
Withdrawn 
2009-03-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim -Fletë plastike dhe gome për hidroizolim -Përcaktimet dhe kërkesat
English
Published 
2019-11-12 
31 
29 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim -Fletë plastike dhe gome për hidroizolim -Përcaktimet dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2009-03-30 
30 
29 € 
PDF
Blej
Veshje dhe pllaka me dru masiv -karakteristkat, vlerësimi I konformitetit dhe marktimi
English
Published 
2009-03-30 
54 
38 € 
PDF
Blej
Produkte izolues termike dhe produkte mbushëes të lehtë për përdorim në inxhinierinë civile -Produkte të prodhuar prej polistireni të bymyer (EPS) -Specifikime
English
Published 
2009-03-30 
52 
38 € 
PDF
Blej
Produkte izolues termike dhe produkte mushës të lehtë për përdorim në inxhinierinë civile -Produkte të prodhuara pret shkumbe polistireni(XPS)
English
Published 
2014-09-08 
55 
38 € 
PDF
Blej
Ndikimi i produkteve të ngurtësuara në ujin e destinuar për konsum njerëzor -Metodat e provës -Pjesa 3 : Migrimi i substancave nga produktet e fabrikuara të ngurtësuara
English
Published 
2009-03-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Nënshtresë e papërkushtueshme për mbulesë të pandërprerë -Përcaktime dhe karakteristika
English
Published 
2009-03-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim -Fletë bitumi hidroizoluese -Përcaktimet dhe karakteristikat
English
Published 
2020-08-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Shirita konvejeri për përdorim në instalimet nëntokësore - Kërkesat e sigurisë elektrike dhe aftësisë ndezëse
English
Published 
2009-03-30 
66 
42 € 
PDF
Blej
Oxhaqet -Kërkesat dhe metodat e provës për oxhaqet metalik dhe tubacionet e pavarur të furnizimit me ajër të materialit për nxehjen e dhomës hermetizuese -Pjesa 1 : Terminalet vetikal ajër/tym për pajisje tipi C6
English
Published 
2014-09-08 
81 
48 € 
PDF
Blej
Oxhakët -Kërkesat dhe metodat e provës për oxhaqet metalik dhe tubacionet e pavarur të furnizimit me ajër të materialit për nxehjen e dhomës hermetizuese -Pjesa 2 : Tymi dhe kanalet e furnizimit me ajër për aparatet në dhomë të mbyllur
English
Published 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Produkte betoni të parafabrikuar -Elemente të themeleve
English
Withdrawn 
2009-03-30 
38 
32 € 
PDF
Blej
Produkte betoni të paratensionuar -Elemente të mureve
English
Published 
2010-09-02 
95 
48 € 
PDF
Blej
Produkte betoni të parapërgaditur -Sistemet e ndërkateve blloqe -dhe -traveta -Pjesa 1 : Travetat
English
Published 
2019-11-12 
38 
32 € 
PDF
Blej
Produkte të parapërgatitura betoni - Sisteme ndërkati me trarë dhe blloqe - Pjesa 2: Blloqe betoni
English
Published 
2016-03-23 
42 
34 € 
PDF
Blej
Produkte betoni të parapërgatitur - Sisteme ndërkati me trarë dhe blloqe - Pjesa 3: Blloqe argjile
English
Published 
2016-01-21 
57 
38 € 
PDF
Blej
Produkte të parapërgatitura prej betoni - Sisteme ndërkati me traveta dhe blloqe - Pjesa 4:Blloqet prej polistireni të zgjeruar (EPS)
English
Published 
2016-01-21 
62 
42 € 
PDF
Blej
Produkte te parapërgatitura prej betoni - Sisteme ndërkati me traveta dhe blloqe - Pjesa 5:Blloqet peshelehtë për kallepe te thjeshtë
English
Published 
2008-09-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Përcaktime, kërkesa, kontrolli i cilësisë dhe vlerësimi i konformitetit -Pjesa 1 : Përcaktime
English
Withdrawn 
2014-09-08 
63 
42 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet per mbrojtjen dhe riparimin e strukturave prej betoni -Perkufizimet, kerkesat, kontrolli i cilesisedhe vleresimi i konformitetit -Pjesa 10 : Perdorimi ne vend i produkteve dhe sistemeve dhe kontrolli i cilesise se punes
English
Published 
2008-09-29 
48 
36 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Përkufizimet, kërkesat, kontrolli i cilësisë dhe vlerësimi i konformitetit -Pjesa 2 : Sisteme brojtje siperfaqesore për betonin
English
Published 
2008-09-29 
27 
28 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Përkufizimet, kërkesat, kontrolli i cilësisë dhe vlerësimi i konformitetit -Pjesa 3 : Riparimet strukturore dhe jo strukturore
English
Published 
2008-09-29 
30 
29 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Përkufizimet, kërkesat, kontrolli i cilësisë dhe vlerësimi i konformitetit -Pjesa 4 : Lidhjet strukturale EN 1504 -4 : 2004
English
Withdrawn 
2008-09-29 
38 
32 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Përkufizimet, kërkesat, kontrolli i cilësisë dhe vlerësimi i konformitetit -Pjesa 5 : Injektimi i betonit EN 1504 -5 : 2004
English
Published 
2009-03-30 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Përkufizimet, kërkesat, kntrolli I cilsisë dhe vlerësrimi I konformitetit -Pjesa 6 : Lidhja e shufrave përforcuese prej çeliku
English
Published 
2009-03-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Përkufizimet, kërkesat, kontolli I cilsisë dhe vlerësimi I konformitetit -Pjesa 7 : Mbrojtja e përforcimeve nga korrozioni
English
Withdrawn 
2008-09-29 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Përcaktime, kërkesa, kontrolli i cilësisë dhe vlerësimi i konformitetit -Pjesa 8 : Kontrolli i cilësisë dhe vlerësimi i konformitetit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Buloneri për konstruksione mekanike të pa ngarkuar paraprakisht-Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2013-01-21 
31 
29 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave prej betoni -Përkufizimet Kërkesat -Kontrolli i cilësisë dhe vlerësimi i konformitetit -Pjesa 9 : Parimet e përgjithshme për përdorimin e këtyre produkteve dhe sistemeve
English
Withdrawn 
2009-03-30 
62 
42 € 
PDF
Blej
Produke betoni të paratensionuar -Elemente të urave
English
Withdrawn 
2011-08-26 
23 
25 € 
PDF
Blej
Ventilimi në ndërtesa Tubacionet e ajrit me fletë metalike dhe rakorderitë me seksion të tërthortë rrethor Përmasat
English
Published 
2011-08-26 
18 
22 € 
PDF
Blej
Ventilimi i ndёrtesave -Tubat e ajrit me seksion katror prej fletёsh metalike -Kёrkesat pёr qёndrushmёrinё dhe rrjedhjet
English
Published 
2014-09-08 
18 
22 € 
PDF
Blej
Aplikim i gjërë i rezultatit nga provat e rezistencës ndaj zjarrit -Pjesa 12 : Muret e ndërtuar për mbajtje ngarkese
English
Published 
2014-09-08 
46 
36 € 
PDF
Blej
Zbatim i zgjeruar i rezultateve të provave të rezistencës nga zjarri -Pjesa -8 : Trarët
English
Published 
2009-03-30 
38 
32 € 
PDF
Blej
Alumini dhe lidhje alumini -Produkte strukturore për punime konstruktive Kushte teknike për inspektim dhe shpërndarje
English
Withdrawn 
2016-01-21 
66 
42 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte celuloze (LFCI) me mbushje të lirshme derdhur në vend- Pjesa 1: Specifikim për produktet para instalimit
English
Published 
2016-01-21 
24 
26 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte celuloze (LFCI) me mbushje të lirshme derdhur në vend- Pjesa 2: Specifikim për produkte të instaluara
English
Published 
2019-11-12 
179 
61 € 
PDF
Blej
Pajisjet Anti-sizmike
English
Published 
2009-03-30 
22 
25 € 
PDF
Blej
Skorie të granuluara të furrnaltave , të bluara , për përdorim në beton dhe llaçe -Pjesa 1 : Përcaktime, specifikime dhe kritere të konformitetit
English
Published 
2010-09-02 
26 
26 € 
PDF
Blej
Skorie të granuluara të furrnaltave, të bluara, për përdorim në beton, llaçe dhe perzierje çimentuese -Pjesa 2 : Vlerësimi i konformitetit
English
Published 
2010-09-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave prej betoni -Metodat e testimit -Testimi i mbrojtjes ndaj korrozionit
English
Published 
2010-09-02 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave prej betoni -Metodat e testimit -Adezioni në prejre i çelikut të veshur ndaj betonit (pull -out test)
English
Withdrawn 
2009-03-30 
87 
48 € 
PDF
Blej
Përbërësit parafabrikatë të riformuar të betonit agregat me peshë të lehtë me strukturë të hapur
English
Published 
2019-11-12 
109 
51 € 
PDF
Blej
Përbërësit parafabrikatë të riformuar të betonit agregat me peshë të lehtë me strukturë të hapur
English
Published 
2014-09-08 
13 € 
PDF
Blej
Dritaret, dyert dhe grilat -Rezistenca ndaj plumbave -Kerkesat dhe klasifikimi
English
Published 
2013-12-09 
14 
18 € 
PDF
Blej
Struktura druri -Trajtimi i strukturave të drurit me prezervante kundër sulmeve biologjike
English
Published 
2014-09-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Dritaret, dyert dhe grilat -Rezistenca ndaj plumbave -Metoda e proves
English
Published 
2009-03-30 
65 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje për ngrohje me lëndë djegëse të ngurtë me lëshim të ngadaltë të nxehtësisë -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2014-09-08 
39 
32 € 
PDF
Blej
Aplikimi i zgjeruar i rezultateve nga provat e rezistencës ndaj zjarrit-Mure që nuk mbajnë ngarkesa -Pjesa 4 : Ndërtime me xham
English
Withdrawn 
2014-09-08 
22 
25 € 
PDF
Blej
Zbatim i zgjeruar i rezultateve të provave të rezistencës nga zjarri-Mure që nuk mbajnë ngarkesë-Pjesa 5: Konstruksione metalike panel sanduiç
English
Withdrawn 
2014-09-08 
24 
26 € 
PDF
Blej
Zbatim i zgjeruar i rezultateve të provave të rezistencës nga zjarri-Mure që nuk mbajnë ngarkesë-Pjesa 7: Konstruksion panel sanduiç metal
English
Published 
2019-11-12 
33 
31 € 
PDF
Blej
Produkte betoni të parapërgaditur - Mbajtja e elementëve të murit
English
Published 
2014-09-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Zbatim i zgjeruar i rezultateve të proves për rezistence ndaj zjarrit dhe / ose kontrollin e duhanit per dyert, grilat dhe elementët e dritareve që hapen, duke përfshirë edhe elementet e materialeve ndërtimit të ndërtesave -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2014-09-08 
69 
42 € 
PDF
Blej
Zbatime të gjëra të rezultateve të provës për rezistencën ndaj zjarrit dhe/ose kontrollit të tymit për montimet e derës, qepenit dhe e dritareve të hapshme përfshirë elementët e tyre për pajisjes së ndërtesës -Pjesa 10 : Rezistenca ndaj zjarrit për montimet e qepenit rrokullisës prej çeliku
English
Published 
2014-09-08 
103 
51 € 
PDF
Blej
Zbatime të gjëra të rezultateve të provës për rezistencën ndaj zjarrit dhe/ose kontrollit të tymit për montimet e derës, qepenit dhe e dritareve të hapshme përfshirë elementët e tyre për pajisjes së ndërtesës -Pjesa 2 : Rezistenca ndaj zjarrit për sisteme dyersh çeliku me mentesha
English
Published 
2014-09-08 
81 
48 € 
PDF
Blej
Zbatim i zgjeruar i rezultateve të proves për rezistence ndaj zjarrit dhe /ose kontrollin e shpërndarjes së tymit per dyert, grilat dhe elementët e dritareve që hapen, duke përfshirë edhe elementet e materialeve të ndërtimit -Pjesa 7 : Qëndrueshmëria ndaj zjarrit të portave rëshqitëse (skorevole) prej çeliku
English
Published 
2010-09-02 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pllaka gipsi me fbra përforcuese -Përcaktimet, kërkesat dhe metodat e testimit -Pjesa 1 : Pllaka gipsi me përforcues pa shkëlqim
English
Published 
2010-09-02 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pllaka gipsi me fbra përforcuese -Përcaktimet, kërkesat dhe metodat e testimit -Pjesa 2 : Pllaka fibre gipsi
English
Published 
2019-11-12 
44 
34 € 
PDF
Blej
Gurë i aglomeruar - Rrasa dhe pllaka për mur të përfunduar (të brendshëm dhe të jashtëm)
English
Withdrawn 
2014-09-08 
81 
48 € 
PDF
Blej
Oxhaqet -Projektimi, instalimi dhe vënia në shfrytëzim të oxhaqeve -Oxhaqe për pajisje ngrohëse të hapura
English
Published 
2014-09-08 
87 
48 € 
PDF
Blej
Oxhakë -Projektimi, instalimi dhe vënia në shfrytëzim e oxhaqeve -Pjesa 2 : Oxhaqe për pajisje ngrohëse të mbyllura
English
Published 
2010-09-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i rezistencës ngrirje -shkrirje e gazobetonit të autoklavuar
English
Published 
2013-12-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Spërkatja termike -Përbërësit në veshjet e spërkatura termikisht -Kushtet teknike të pajisjes
English
Published 
2014-09-08 
16 
20 € 
PDF
Blej
Projektimi dhe zbatimi i blloqeve prej allçie
English
Published 
2014-09-08 
49 
36 € 
PDF
Blej
Parimet e përgjithshme të projektimit të punimeve me stuko (gips) fibroze
English
Published 
2014-09-08 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kriteret për projektimin dhe menaxhimin e kontrollin e shërbimeve të mirëmbajtjes për ndërtesa
English
Published 
2010-09-02 
15 
20 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i ndikimit të veshjes mbrojtëse ndaj korrozionit në kapacitetin ankorues të shufrave ankoruese transversale në komponentet e parafabrikuar të përforcuar të gazobetonit të autoklavuar
English
Published 
2014-09-08 
23 
25 € 
PDF
Blej
Lidhësa hidraulikë për zbatime jo strukturore -Përkufizime, specifikime dhe kritere konformiteti
English
Published 
2014-09-08 
88 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet e ngrohjes në ndërtesa -Kontrolli i kaldajave dhe sistemeve ngrohës
English
Published 
2016-01-21 
31 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin dhe kullimin e sistemeve të kanalizimit të ujërave të zeza - Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të saturuar ( UP ) - Dritarëzat dhe inspektimi i dhomave
English
Published 
2011-08-26 
30 
29 € 
PDF
Blej
Valvolat industriale Karakteristikat e pёrshtatshmёrisё tё valvolave prej termoplastesh kur pёrdoren si produkte ndёrtimi
English
Published 
2013-12-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për strukturat mbajtëse prej druri të ndryshëm nga fenolikët dhe aminoplastikët -Metodat e provës -Pjesa 2 : Prova e ngarkesës statike mbi mostrat me linja ngjitje shumfishe në prerjen në shtypje
English
Published 
2013-12-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit për strukturat mbajtëse prej druri përjashtuar ata fenolikë dhe aminoplastikë -Metodat e provës -Pjesa 3 : Prova e deformimit nën veprimin e një ngarkese konstante në cikle klimatike mbi kampione që i nënshtrohen ngarkesave në perkulje
English
Published 
2008-09-29 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Matja e aftesise lidhëse me tërheqje (pull -of)
English
Published 
2013-12-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Ngjitësit -Ngjitësit poliuretan me një përbërës për struktura mbajtëse druri -Klasifikimi dhe kërkesat
English
Published 
2008-09-29 
15 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Përcaktimi i rezistencës në tërheqje zhvilluar për polimere
English
Published 
2019-11-12 
46 
36 € 
PDF
Blej
Produkte betoni të parapërgaditur - Kasa për dritare prej betoni të lehtë e të zakonshëm - Vetitë e produktit dhe performanca
English
Published 
2010-09-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda e provës -Përcaktimi i deformimit në varësi të kohes nga ngarkesa e përherëshme në tërheqje për produktet prej resine sintetike (PC) për ankorimin e shufrave përforcuese
English
Published 
2019-11-12 
45 
34 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për pajisjet e ndërtimit dhe instalimet industriale - Prodhime të fabrikuara (EP) prej perliti të zgjeruar dhe (EV) vermiculiti të shtresëzuar - Specifikimi
English
Published 
2013-12-09 
25 
26 € 
PDF
Blej
Shkrirja -Kushtet teknike të livrimit -Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Published 
2013-12-09 
25 
26 € 
PDF
Blej
Shkrirja -Kushtet teknike të livrimit -Pjesa 2 : Kerkesat shtese per derdhjet e qelikut
English
Published 
2013-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalike -Specifikimi i procedurës së saldimit -Pjesa 1 : Saldimi me hark
English
Published 
2014-09-08 
27 
28 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e punimeve të ndërtimit -Vlerësimi i qëndrueshmërisë së ndërtesave -Pjesa 1 : Kuadri i përgjithshëm
English
Published 
2014-09-08 
34 
31 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e punimeve të ndërtimit -Vlerësimi i ndërtesave -Pjesa 2 : Sistemi për vlerësimin e performancës mjedisore
English
Published 
2014-09-08 
30 
29 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e punimeve të ndërtimit -Vlerësimi i ndërtesave -Pjesa 3 : Sistemi për vlerësimin e performancës sociale
English
Published 
2014-09-08 
38 
32 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e punimeve të ndërtimit -Vlerësimi i ndërtesave -Pjesa 4 : Sistemi për vlerësimin e performancës ekonomike
English
Published 
2019-11-12 
24 
26 € 
PDF
Blej
Ngjitës për bashkime në përdorimet jo strukturore në ndërtesa dhe sheshe për këmbësor - Pjesa 1:Ngjitësit për elementët e fasadave
English
Published 
2019-11-12 
21 
25 € 
PDF
Blej
Ngjitës për bashkime në përdorimet jo strukturore në ndërtesa dhe sheshe për këmbësor - Pjesa 2:Ngjitësit për vetrata
English
Published 
2019-11-12 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ngjitës për bashkime në përdorimet jo strukturore në ndërtesa dhe sheshe për këmbësor - Pjesa 3: Ngjitësit për bashkime për përdorim sanitar
English
Published 
2019-11-12 
26 
26 € 
PDF
Blej
Izolues për bashkime në përdorimet jo strukturore në ndërtesa dhe sheshe për këmbësor - Pjesa 4: Ngjitësit për vendkalimet për këmbësorë
English
Published 
2019-11-12 
33 
31 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Produkte xhami me bazë silici-alumin - Pjesa 1: Standardi i produktit
English
Published 
2016-01-21 
44 
34 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim – Qelq i sigurt me matricë alkaline i temperuar termikisht që i nështrohet provës së njomjes me të nxehtë – Pjesa 1: Përcaktimi dhe përshkrimi
English
Published 
2016-01-21 
39 
32 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim – Qelq i sigurt me matricë alkaline i temperuar termikisht që i nënshtrohet provës së njomjes me të nxehtë – Pjesa 2: Vlerësimi i konformitetit/Standardi i produktit
English
Published 
2016-01-21 
20 
23 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim – Qelq i sigurt prej silikati sodo-kalcik i temperuar termikisht që i nështrohet provës së njomjes me të nxehtë- Pjesa 1:Përcaktimi dhe përshkrimi
English
Published 
2016-01-21 
39 
32 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim – Qelq i sigurt prej silikati sodo-kalcik i temperuar termikisht që i nështrohet provës së njomjes me të nxehtë- Pjesa 2: Vlerësimi i konformitetit/Standardi I produktit
English
Published 
2019-11-12 
41 
34 € 
PDF
Blej
Produkte izolues termike dhe produkte mbushës të lehtë për përdorim në inxhinierinë civile (CEA) - Produkte me aggregate të lehtë prej argjile të bymyer (LWA)
English
Withdrawn 
2014-09-08 
26 
26 € 
PDF
Blej
Cimento supersulfate -Përbërja, karakteristikat dhe kriteret e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-09-08 
67 
42 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e punimeve të ndërtimit -Deklaratat ambientale të produktit -Rregullat kryesore për kategorinë e produktit të produkteve të ndërtimit
English
Published 
2019-11-12 
28 
28 € 
PDF
Blej
Veshje të trasha bituminoze të trajtuar me polimer për hidroizolim -Përkufizimet dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2010-09-02 
23 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime për suvatë e jashtëme dhe të brendëshme me bazë lidhësat organikë
English
Published 
2014-09-08 
20 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e punimeve të ndërtimit -Deklaratat e produktit mjedisisor -Formati i komunikimit i biznesit me biznesin
English
Published 
2014-09-08 
62 
42 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e punimeve të ndërtimit -Vlerësimi i performancës mjedisore të ndërtesave -Metoda e llogaritjes
English
Published 
2020-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Komplete dyersh për këmbësorë që punojnë me energji elektrike - Siguria në përdorim - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2020-08-21 
60 
38 € 
PDF
Blej
Komplete dyersh për këmbësorë që punojnë me energji elektrike - Siguria në përdorim - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
13 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa -Përcaktimi i dendësisë së dukshme
English
Withdrawn 
2009-03-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa -Përcaktimi i qëndrueshmërisë dimensionale në kushte laboratorike normale
English
Published 
2019-11-12 
34 
31 € 
PDF
Blej
Veshje të trasha bituminoze të trajtuar me polimer për hidroizolim -Përkufizimet dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2009-03-30 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa -Përcaktimi i stabilitetit përmasor nën kushtet e temperaturës dhe lagështisë së përcaktuar
English
Withdrawn 
2009-03-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa -Përccaktimi i deformimit nën kushtet e shtypjes me ngarkesë dhe temperaturë
English
Withdrawn 
2009-03-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa
English
Published 
2019-11-12 
51 
38 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Prodhime të fabrikuara prej (PEF) shkume polietileni- Specifikimi
English
Published 
2011-08-26 
13 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa -Përcaktimi I forcës në tërheqje për pendikularl me faqet
English
Published 
2011-08-26 
13 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa -Përcaktimi i forcës në tërheqje paralel me faqet
English
Withdrawn 
2011-08-26 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa -Përcaktimi I absorbimit të ujit për kohë të shkurtër me zhytje të pjesëshme
English
Withdrawn 
2016-01-21 
33 
31 € 
PDF
Blej
Ndertimi dhe prova e tubave te shkakrimeve dhe kanalizimeve
English
Withdrawn 
2014-09-08 
67 
42 € 
PDF
Blej
Fletë polikarbonati (PC) me shumë parete transparente për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm në çati, mure dhe tavane Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2014-09-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Kabinat e tualeteve që nuk janë të lidhura me kanalizimet -Kërkesat e shërbimeve dhe produktet e lidhura me vendosjen e kabinave dhe produktet sanitare
English
Published 
2019-11-12 
47 
36 € 
PDF
Blej
Fletë polikarbonate (PC) të sheshta solide që lejojnë dritën për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm në çati, mure dhe tavane - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2013-12-09 
33 
31 € 
PDF
Blej
Dyer, dritare, perde muri, grila dhe kapakë -Rezistenca ndaj vjedhjes -Kërkesat dhe klasifikimi
English
Withdrawn 
2013-12-09 
69 
42 € 
PDF
Blej
Dyert e jashtme të daljes së këmbësorëve, dritareve, fasadave të mbuluara me xhama në profilate alumini, grilat dhe kanatet -Metoda e provës për përcaktimin e qëndrueshmërisë nën veprimin e ngarkesës statike
English
Withdrawn 
2013-12-09 
36 
32 € 
PDF
Blej
Pengesat e këmbësorëve, dyer, dritare, perde muri, rrjeta hekuri dhe qepena -Rezistenca ndaj vjedhjes -Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës nën veprimin e ngarkesës dinamike
English
Withdrawn 
2013-12-09 
39 
32 € 
PDF
Blej
Dyer të jashtme (pranë trotuareve), dritare, fasadat e mbuluara me xhama në profilate alumini, grilat dhe kanatat -Qëndrueshmëria e sistemit të alarmit -Metoda e provës për përcaktimin e qëndrueshmërisë ndaj vjedhjes manuale
English
Withdrawn 
2014-09-08 
76 
45 € 
PDF
Blej
Prova e rezistencës ndaj zjarrit dhe të kontrollit të tymit për dyer dhe montime grilash, dritare të hapshme dhe elementë të materialeve të ndërtimit -Pjesa 1: Prova e rezistencës ndaj zjarrit për dyer dhe montime grilash dhe dritare të hapshme
English
Published 
2014-09-08 
62 
42 € 
PDF
Blej
Prova e rezistencës ndaj zjarrit dhe të kontrollit të tymit për dyer, për montime dritaresh të hapshme me grila dhe për elementë të materialeve