Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

prSK SSH/EN/IEC 61800-5-1:2024

Shtëpi » Standardizim » prSK SSH/EN/IEC 61800-5-1:2024
prSK SSH/EN/IEC 61800-5-1:2024
Status: Draft
Gjuha: English
Faqe: 923
Publikuar: 2024-05-08
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
SSH EN IEC 61800-5-1:2023
This standard is identical to:
EN IEC 61800-5-1:2023
This standard is identical to:
IEC 61800-5-1:2022
Çmim: 131 €Titulli Shqip

Sistemet e transmetimit të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 5-1: Kërkesat e sigurisë - Elektrike, termike dhe të energjisë

Titulli Anglisht

Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy

Scope Shqip

IEC 61800-5-1:2022 specifikon kërkesat për sistemet e lëvizjes së fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme (PDS) ose elementët e tyre, në lidhje me rreziqet elektrike, termike, zjarri, mekanike, energjitike dhe rreziqe të tjera përkatëse. Ai nuk mbulon pajisjet e drejtuara, përveç kërkesave të ndërfaqes. Zbatohet për PDS elektrike me shpejtësi të rregullueshme që përfshin konvertimin e fuqisë, modulin bazë të makinës (BDM)/modulin e plotë të makinës (CDM) dhe një motor ose motorë. Përjashtohen automjetet tërheqëse dhe elektrike BDM/CDM. Zbatohet për PDS elektrike me shpejtësi të rregullueshme me tension të ulët, të destinuara për të ushqyer një motor ose motorë nga një BDM/CDM i lidhur me tensionet fazë-fazë deri në dhe duke përfshirë 1,0 kV AC (50 Hz ose 60 Hz) dhe deri në dhe duke përfshirë 1,5 kV DC. Zbatohet gjithashtu për PDS elektrike me shpejtësi të rregullueshme të tensionit të lartë, të destinuara për të ushqyer një motor ose motorë nga një BDM/CDM i lidhur me tensionet fazë-fazë deri në dhe duke përfshirë 35 kV AC (50 Hz ose 60 Hz) dhe deri në dhe duke përfshirë 52 kV DC. Ky dokument vlen edhe për PDS që lëshon ose merr qëllimisht valë radio për qëllime të komunikimit me radio. Ky botim përfshin këto ndryshime të rëndësishme teknike në lidhje me botimin e mëparshëm: a) harmonizimin me IEC 62477-1:2022; b) harmonizimin me UL 61800-5-1 dhe CSA C22.2 Nr. 274, duke përfshirë një aneks me një listë të devijimeve kombëtare që u konsiderua e pamundur për t'u harmonizuar brenda një afati të arsyeshëm kohor; c) informacion më të detajuar në lidhje me vlerësimin e komponentëve sipas këtij dokumenti dhe standardeve përkatëse të komponentëve të sigurisë; d) kërkesa e përditësuar për rreziqet mekanike, duke përfshirë vlerësime të shumta IP.

Scope Anglisht

IEC 61800-5-1:2022 specifies requirements for adjustable speed electrical power drive systems (PDS) or their elements, with respect to electrical, thermal, fire, mechanical, energy and other relevant hazards. It does not cover the driven equipment except for interface requirements. It applies to adjustable speed electrical PDS which include the power conversion, basic drive module (BDM)/complete drive module (CDM) control, and a motor or motors. Excluded are traction and electric vehicle BDM/CDM. It applies to low-voltage adjustable speed electrical PDS intended to feed a motor or motors from a BDM/CDM connected to phase-to-phase voltages of up to and including 1,0 kV AC (50 Hz or 60 Hz) and up to and including 1,5 kV DC. It also applies to high-voltage adjustable speed electrical PDS intended to feed a motor or motors from a BDM/CDM connected to phase-to-phase voltages of up to and including 35 kV AC (50 Hz or 60 Hz) and up to and including 52 kV DC. This document also applies to PDS which intentionally emits or receives radio waves for the purpose of radio communication. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: a) harmonization with IEC 62477-1:2022; b) harmonization with UL 61800-5-1 and CSA C22.2 No. 274, including an annex with a list of national deviation which was considered not possible to harmonize within a reasonable timeframe; c) more detailed information about the evaluation of components according to this document and relevant safety component standards; d) updated requirement for mechanical hazards including multiple IP ratings.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
 
278 
70 € 
PDF
Blej
Sistemet e transmetimit të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 3: Kërkesat e pajtueshmërisë elektromagnetike dhe metodat specifike të provës