Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Këshilli Profesional i Standardizimit

Shtëpi » Lajm »
Këshilli Profesional i Standardizimit
Këshilli Profesional i Standardizimit

Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS), në bazë të Ligjit nr. 06/L-019 për Standardizim dhe Udhëzimit Administrativ nr. 08/2018 për Këshillin Profesional të Standardizimit (KPS), me datën 19.12.2023 mban takimin e KPS, objektiv i të cilit është të ofroj përfaqësim të balancuar të palëve të interesit të involvuara në organin shtetëror të standardizimit.

Takimin e hapi Kryetari i KPS, Butrint Batalli, ndërsa Programin e punës për 6 mujorin e parë 2024 dhe Raportin mbi arritjet e 6 mujorit të dytë 2023 të AKS, i paraqiti Zv. Drejtori i Përgjithshëm i AKS, Bujar Istogu. 

Në takim u miratua Programi i Punës së Standardizimit dhe u sollën ide për aktivitete të reja, me fokus adoptimi i standardeve dhe promovimi i standardizimit në përgjithësi!
20 Dec 2023