Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Dita Botërore e Standardeve, me temën: “Vizioni i përbashkët për një botë më të mirë”.

Shtëpi » Lajm »
Dita Botërore e Standardeve, me temën: “Vizioni i përbashkët për një botë më të mirë”.
Agjencia Kosovare e Standardizimit organizon Ditën Botërore të Standardeve, me temën: “Vizioni i përbashkët për një botë më të mirë”. 

Standardet dhe vlerësimi i konformitetit luajnë një rol vendimtar në arritjen e objektivave të SDG, duke siguruar një kornizë globale që lehtëson adoptimin e teknologjive dixhitale, kërkimin dhe zhvillimin, prodhimin dhe mirëmbajtjen e produkteve dhe sistemeve të ndryshme, përfshirë edhe bazën për hartimin dhe rregullimin efektiv të politikave që inkurajojnë bashkëpunimin në funksion të përmirësimit të rezultateve të përgjithshme.
16 Oct 2023