Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Komiteti Teknik për Turizëm (KT-20)

Shtëpi » Lajm »
Komiteti Teknik për Turizëm (KT-20)
Komiteti Teknik për Turizëm (KT-20)

Më datë 06.09.2023, në Agjencinë Kosovare për Standardizim është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Turizëm, i drejtuar nga kryetari i KT.T, z. Baki Hoti dhe sekretarja Qefsere Ajeti.

Qëllimi kryesor i këtij takimi ishte shqyrtimi/adoptimi i 7 standardeve evropiane dhe ndërkombëtare në sektorin e turizmit. Identifikimi i standardeve është bërë nga kërkesat e palëve të interesit dhe nga AKS duke ju referuar standardeve më të reja nga CEN dhe ISO, që të adoptohen si standarde kosovare me hartim të faqes së parë në gjuhën shqipe, duke mos i bërë modifikim tekstit. Diskutimet e pjesëmarrësve në takim u përqendruan edhe në rritjen e vetëdijesimit të të gjitha palëve të interesit për zbatimin e standardeve, implementimin e tyre në sektorin e turizmit, rritjen e numrit të standardeve të zbatuara nga subjektet që operojnë në turizëm, etj. 

Për me tepër informacion rreth këtyre standardeve, apo informacione tjera vizitoni ueb faqen e Agjencisë Kosovare të Standardizimit: https://aks.rks-gov.net
  
06 Sep 2023