Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Mbështetje për Integrimin Ekonomik Rajonal

Shtëpi » Lajm »
Mbështetje për Integrimin Ekonomik Rajonal
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), merr pjesë aktive në takimin regjional të infrastrukturës së cilësisë në Durrës (Republika e Shqipërisë), e organizuar nga Projekti “EU4Business: Mbështetje për Integrimin Ekonomik Rajonal”, i cili projekt synon të forcojë integrimin ekonomik rajonal ndërmjet Palëve të CEFTA duke mbështetur Planin e Veprimit të Tregut në fushën e infrastrukturës së cilësisë (standardizim, metrologji, akreditim dhe mbikëqyrje të tregut) dhe e-commerce. 

Qëllimi i takimit ishte prezantimi i gjetjeve kryesore të vlerësimit për gatishmërinë e institucioneve të QI (standardizim, metrologji, akreditim, mbikëqyrje të tregut) me mbështetjen e organeve të vlerësimit të konformitetit dhe prodhuesve në procedurat e vlerësimit të konformitetit të makineritë e mbuluara nga Direktiva e Makinerisë. Ekipi i ekspertëve ndërkombëtarë prezantoj gjetjet, mangësitë dhe ngjashmëritë në kuadrin legjislativ, procedurat dhe praktikat e institucioneve të QI nga të gjitha palët e CEFTA, si dhe si rekomandimet për masat për rritjen e kapaciteteve të tyre për të siguruar përputhjen me BE me kërkesat dhe standardet në sektorin e makinerive të mbuluara nga Direktiva e Makinerisë. 
 
09 Jun 2023