Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Komiteti Teknik për Teknologji Agroushqimore (KT-12)

Shtëpi » Lajm »
Komiteti Teknik për Teknologji Agroushqimore (KT-12)
 Komiteti Teknik për Teknologji Agroushqimore (KT-12)

Më datë 12.01.2023, në Agjencinë Kosovare për Standardizim, është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Teknologji Agroushqimore, i drejtuar nga Kryetarja e KT.TA, znj. Safete Rexhepi dhe sekretarja Qefsere Ajeti.

Qëllimi kryesor i këtij takimi ishte shqyrtimi i 5 standardeve evropiane dhe ndërkombëtare në sektorin e teknologji agroushqimore. Identifikimi i standardeve është bërë nga kërkesat e palëve të interesit dhe nga AKS duke ju referuar standardeve më të reja nga CEN/CENELEC dhe ISO/IEC, që të adoptohen si standarde kosovare me hartim të faqes së parë në gjuhën shqipe, duke mos i bërë modifikim të tekstit. Diskutimet e pjesëmarrësve në takim u përqendruan edhe në rritjen e vetëdijesimit të të gjitha palëve të interesit për zbatimin e standardeve, implementimin e tyre në sektorin e teknologji agroushqimore, rritjen e numrit të standardeve të zbatuara nga subjektet që operojnë në fushën e ushqimit, etj.
Për me tepër informacion rreth këtyre standardeve, apo informacione tjera vizitoni ueb faqen e Agjencisë Kosovare të Standardizimit: https://aks.rks-gov.net
12 Jan 2023