Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

AKS përmes Komiteti Teknik për Turizëm ka publikuar standardin SK EN 15565:2022 “Shërbimet e turizmit - Kërkesat për dispozitat e programeve kualifikuese dhe trajnuese të udhërrëfyesit turistik profesional”.

Shtëpi » Lajm »
AKS përmes Komiteti Teknik për Turizëm ka publikuar standardin SK EN 15565:2022 “Shërbimet e turizmit - Kërkesat për dispozitat e programeve kualifikuese dhe trajnuese të udhërrëfyesit turistik profesional”.
 AKS përmes Komiteti Teknik për Turizëm ka publikuar standardin SK EN 15565:2022 “Shërbimet e turizmit - Kërkesat për dispozitat e programeve kualifikuese dhe trajnuese të udhërrëfyesit turistik profesional”.

Ky Standard Evropian përcakton kërkesat minimale për dispozitat e programeve kualifikuese dhe trajnuese të guidave turistike profesionale. Shënim: Kërkesat për programet e trajnimit të përcaktuara në këtë standard evropian janë minimale; ato nuk e përjashtojnë dhënien e trajnimeve shtesë ose vlerësimin e kompetencave shtesë.

Për me tepër informacion rreth këtyre standardeve, apo informacione tjera vizitoni ueb faqen e Agjencisë Kosovare të Standardizimit: https://aks.rks-gov.net
 
22 Aug 2022