Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM TË EKSPERTËVE NË KOMITETIN TEKNIK PËR TURIZËM

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM TË EKSPERTËVE NË KOMITETIN TEKNIK PËR TURIZËM

Thirrje publike për aplikim të ekspertëve në komitetin teknik për turizëm 


Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), bënë thirrje publike për të gjithë të interesuarit të cilët në baza vullnetare mund të japin kontribut në hartimin dhe zhvillimin e standardeve të turizmit.


Komitetet teknike (KT) janë grupe ekspertësh të standardizimit që nuk bëjnë pjesë në strukturat e brendshme të AKS, por që angazhohen në fusha të caktuara të standardizimit.

 
1.  Për të aplikuar duhet dorëzuar:
1.1. CV;
1.2. Diplomë universitare;
1.3. Njohuri të përgjithshme në standardizim (e preferuar);
1.4. Shkathtësi organizative në grupet punuese (e preferuar);
1.5. Njohuri dhe përvojë pune në turizëm.  
 
Ju lutem vini re se vetëm shprehjet e interesimit të dërguara deri me datë 09.05.2022 dhe vetëm kriteret e plotësuara tërësisht mund të konsiderohen për vlerësim.   

 
Paraqitja e kërkesave 
 
Aplikimi mund të bëhet në e-mail adresën: aksinfo@rks-gov.net ose formulari i plotësuar mund të dorëzohet në Agjencinë Kosovare të Standardizimit (AKS), çdo ditë pune nga ora 8:00 - 16:00. Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në nr. tel. 038/512-814.
 
“AKS, ofron mundësi të barabarta për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mirëpret të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”. 
 
Kërkesat e pakompletuara si dhe kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. 
26 Apr 2022