Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Sesion Informativ i mbajtur nga zyrtarja e AKS lidhur me standardin ISO/IEC 27001:2013

Shtëpi » Lajm »
Sesion Informativ i mbajtur nga zyrtarja e AKS lidhur me standardin ISO/IEC 27001:2013

Sesion Informativ i mbajtur nga zyrtarja e AKS lidhur me standardin ISO/IEC 27001:2013.

 

Me organizimin e programit të financuar nga PTB SEE QI 8 Trajnimi i Trajnerëve (ToT) mbi Standardet e Qëndrueshmërisë së Biznesit, zyrtarja e AKS merr pjesë ne këtë program gjithëpërfshirës i përbërë nga 8 module mbajtur nga data 04 mars 2021 deri me date 01 korrik 2021.

 

Si pjese e këtij moduli të trajnimeve, zyrtarja e AKS me datë 14 qershor 2021 mbajti një sesionin informativ me zyrtaret e infrastrukturës së cilësisë, për standardet ISO/IEC 27000, me fokus te veçantë ISO/IEC 27001:2013 -Konceptet dhe zbatimi praktik i si një mënyrë për të rritur qëndrueshmërinë e biznesit (Concepts and practical implementation of ISO/IEC 27001:2013 as a way to enhance business resilience).

 

Gjate këtij sesioni informativ u diskutua në gjerësi nevojat për aplikimin e këtij standardi në çdo niveli të organizatës, me qellim të avancimit të një sistemi të menaxhimit të sigurisë së informacionit. Me aplikimin e standardit ISO/IEC 27001:2013, organizata mund të shtrij në kontrolle sistemin e  menaxhimit të sigurisë së informacionit, që më pastaj të bëjë të aplikueshëm dhe të sigurt një PIMS (sistemi i menaxhimit të informacionit të privatësisë). 

 

Presentation ISMS June 14 2021 ISO/IEC 27001:2013

15 Jun 2021