Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

AKS merr pjesë në trajnimin tre ditor lidhur me standardin ISO 9001:2015, i organizuar nga BeConsulted dhe i mbështetur nga projekti FMG II. Trajnimi kishte për qëllim të të kuptuarit e koncepteve të Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë.

AKS merr pjesë në trajnimin tre ditor lidhur me standardin ISO 9001:2015, i organizuar nga BeConsulted dhe i mbështetur nga projekti FMG II. 

Trajnimi kishte për qëllim të të kuptuarit e koncepteve të Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë.

AKS merr pjesë në trajnimin tre ditor lidhur me standardin ISO 9001:2015, i organizuar nga BeConsulted dhe i mbështetur nga projekti FMG II. 

Trajnimi kishte për qëllim të të kuptuarit e koncepteve të Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë.

15 Feb 2021