Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Mblidhet Komiteti Teknik, KT-8 i AKS “ KT. për Energjii ”

Shtëpi » Lajm »
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-8 i AKS “ KT. për Energjii ”

Mblidhet Komiteti Teknik, KT-8 i AKS “ KT. për Energjii ”


Më datë 16 Qershor 2020, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr.8, KT. Energji, nën drejtimin e Kryetarit të KT, Shpresa Krasniqi KOSTT, Drita Hamiti MTI/AKM, Abdylmexhid Pllana Departamenti Kosova -Përgaditja Kimike e Ujitë, Isa Hajra Menaxher –Njësia për Zbatimin e DT, Gani Balaj Ministria e Punësndhe Mirëqenjës Sociale, Ali Gërguri Divizioni i prodhimit të Qymyrit-Departamenti i Rikultivimit, Gani Kelmendi Termokos.


Nga AKS morën pjesë; Sekretari i KT-8, Xajë Rraci.


Qëllimi kryesor i kësaj mbledhjeje ishte adoptimi i 5 standardeve Evropiane që lidhen me fushën e Makinerisë. Përzgjedhja e standardeve është bërë nga AKS sipas kërkesës se Departamentit Industrisë  të bazuar në Direktivën e makinerisë (2006-42-EC) që të adoptohen si standarde Kosovare me hartim të faqes së parë në gjuhën shqipe, duke mos i bërë asnjë ndryshim tekstit.


Pati diskutime në lidhje me rendësin e këtyre standardeve pë Energjisë, si dhe ideja e një projekti në hartimin e një standardi  SK në Republikën e  Kosovës i cili do i ndihmonte prodhuesit vendor. 

Gjithashtu, diskutimet e pjesëmarrësve në mbledhje u përqendruan edhe në nevojën e rritjes së ndërgjegjësimit të të gjitha palëve të interesuara për përdorimin e standardeve Kosovare, implementimin e gjerë të këtyre standardeve në ekonomi, rritjen e numrit të standardeve të përdorura nga subjektet që operojnë në tregun e brendshëm, etj.


Për me tepër informacion rreth këtyre standardeve vizitoni Katalogun e Standardeve Kosovare online, ku do te gjeni Komitetin Teknik - 8.

16 Jun 2020