Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

TAKIMI I DYTË I KËSHILLIT PROFESIONAL

TAKIMI I DYTË I KËSHILLIT PROFESIONAL

Këshilli profesional i standardizimit (KPS) takohet dy herë në vit, për të miratuar Programin gjashtëmujor të punës së Agjencisë, dhe për të sjell rekomandime për aktivitete të mëtejme.

Më 27 qershor, u realizua takimi i dytë i KPS i cili solli risi në punën e këtij organi. Takimin e udhëhoqi kryetari i Këshillit – Butrin Batalli, ndërsa të pranishëm ishin 7 nga 9 anëtarët e KPS. Rekomandim i KPS ishte promovimi ma i fuqishëm i standardizimit, si veprimtari bazike për rritje të eksporteve.

Gjithashtu, u diskutua mbrojtja e konsumatorit, nga implementimi më serioz i standardeve. Industria ushqimore duhet të shërbehet me standardet SK EN për të siguruar produkte më cilësore që ndikojnë drejtpërdrejt në shëndetin e qytetarit kosovar. 

27 Jun 2019