Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Udhëzim Administrativ nr. 08/2018 për Këshillin Profesional të Standardizimit.

Udhëzim Administrativ nr. 08/2018 për Këshillin Profesional të Standardizimit.

Udhëzim Administrativ nr. 08/2018 për Këshillin Profesional të Standardizimit.

Udhëzim Administrativ nr. 08/2018

26 Apr 2019