Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Komiteti Teknik për Makineri - KT.MA

Komiteti Teknik për Makineri - KT.MA

Komiteti Teknik për Makineri - KT.MA më datë 25.02.2019 ka mbajtur takim të rregullt pune. Referuar kërkesave dhe planit dinamik, AKS vazhdon të adoptojë standarde evropiane dhe ndërkombëtare EN.

Më datën 25.02.2019 ka shqyrtuar listën me 48 standarde nëpërmjet Komitetit Teknik për Makineri - KT.SH të cilat pas periudhës 60 ditore në  diskutimit publik, miratohen si standarde kosovare SK.

26 Feb 2019