Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

KOMITETI TEKNIK PËR METALE, PLASTIKË DHE ELEKTRIKË

KOMITETI TEKNIK PËR METALE, PLASTIKË DHE ELEKTRIKË

 

Komiteti Teknik për Metale, Plastikë dhe Elektrikë - KT.MPE, më datë 14.12.2018 ka mbajtur takim të rregullt pune. Referuar kërkesave dhe planit dinamik, AKS vazhdon të adoptojë standarde evropiane dhe ndërkombëtare EN dhe EN ISO/IEC.

 

Me datën 14.12.2018 ka shqyrtuar listën me 9 standarde nëpërmjet Komitetit Teknik për Plastikë dhe Elektrikë - KT.MPE  të cilat pas periudhës 60 ditore në  diskutimit publik, miratohen si standarde kosovare SK.

17 Dec 2018