Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Marrëveshje e Licencuar AKS me CEN/CENELEC

Marrëveshje e Licencuar AKS me CEN/CENELEC

 

Me datën 14.12.2018, Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), nënshkruan marrëveshjen “Licence Agreement” me CEN/CENELEC.

 

Kjo marrëveshje, mundëson qasje direkt në standardet evropiane EN dhe si e tillë e afron standardizimin kosovar më pranë standardizimit evropian.

14 Dec 2018