Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

KOMITETI TEKNIK PËR LODRA PAJISJE SPORTIVE DHE REKREACION

KOMITETI TEKNIK PËR LODRA PAJISJE SPORTIVE DHE REKREACION

Komiteti Teknik për Lodra Pajisje Sportive dhe Rekreacion - KT.LSPR-së, më datë 30.10.2018 ka mbajtur takim të rregullt pune.


Referuar kërkesave dhe planit dinamik, AKS vazhdon të adoptojë standarde evropiane dhe ndërkombëtare EN dhe EN ISO/IEC.


Me datën 30.10.2018 ka shqyrtuar listën me 33 standarde nëpërmjet Komitetit Teknik për Lodra Pajisje Sportive dhe Rekreacion - KT.LSPR  të cilat pas periudhës 60 ditore të diskutimit publik miratohen si standarde kosovare SK.

30 Oct 2018