Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Java e ISO

Java e ISO

 Në datat 24-28 Shtator 2018, në Gjenevë, u zhvillua java e ISO (ISO Week).

Asambleja e Përgjithshme e ISO, është një nga aktivitetet më të rëndësishme në fushën e standardizimit, në nivel ndërkombëtar, gjatë të cilës diskutohen çështje me rëndësi të veçantë dhe miratohen dokumente e programe strategjike në fushën e standardizimit, në të cilin aktivitet morën pjesë edhe përfaqësues të Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).

Sesioni i përbashkët i Asamblesë së Përgjithshme ofroi mundësinë për të raportuar dhe shqyrtuar idetë, çështjet kryesore strategjike, politike dhe teknike në lidhje me standardizimin ndërkombëtar, të cilat krijojnë sukses.

Gjatë asamblesë u zhvilluan disa sesione të hapura me tematika të ndryshme, gjatë të cilave pjesëmarrësit u përqendruan në problematikat dhe diskutuan së bashku disa mundësi të përbashkëta, në përputhje me Planin Strategjik të ISO, në fushat ku standardet mund të bëjnë dallimin dhe të identifikojnë fushat e ardhshme që duhet të adresohen:

- Avancimi i agjendës globale të standardizimit;

- Tendencat në tregtinë ndërkombëtare dhe roli i standardeve;

- Teknologjia, standardet dhe inovacioni;

- Angazhimi i politikbërësve dhe qeverisë, etj.

 Përfaqësuesit e AKS gjatë këtij eventi “ISO Week”, zhvilluan takime të shumta me përfaqësues të NSB lidhur me mundësitë e bashkëpunimit të ndërsjelltë.

01 Oct 2018