Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM TË EKSPERTËVE NË NËN-KOMITETE TEKNIKE PËR EUROKODE

Agjencia Kosovare e Standardizimit-AKS, bënë thirrje publike për të gjithë të interesuarit të cilët në baza vullnetare mund të japin kontribut në hartimin dhe zhvillimin e anekseve kombëtare, pjesë e eurokodeve.

 

Nën-komitetet teknike janë pjesë e Komitetit Teknik për Eurokode, dhe si të tilla organizohen dhe funksionojnë brenda domenit të këtij komiteti teknik.

 

1.  Për të aplikuar duhet dorëzuar:

1.1.            CV;

1.2.            Diplomë universitare: Fakulteti Teknik;

1.3.            Njohuri të përgjithshme në standardizim (e preferuar);

1.4.            Shkathtësi organizative në grupet punuese (e preferuar);

1.5.            Shprehje interesi ose preferenca për eurokode (e preferuar).

 

Ju lutem vini re se vetëm shprehjet e interesimit të dërguara deri me datë 30.08.2018 dhe vetëm të plotësuara tërësisht mund të konsiderohen për vlerësim.

 

Paraqitja e kërkesave

 

Aplikimi mund të bëhet në e-mail adresën: aksinfo@rks-gov.net ose mund të dorëzohen në Agjencinë Kosovare të Standardizimit-AKS, çdo ditë pune nga ora 8:00 - 16:00. Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në nr. tel. 038/512-814.


AKS, ofron mundësi të barabarta për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”. 

  

Kërkesat e pakompletuara si dhe kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 

14 Aug 2018