Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

KOMITETI TEKNIK PËR ELEKTROTEKNIKË

KOMITETI TEKNIK PËR ELEKTROTEKNIKË

Komiteti Teknik për Elektroteknikë, me datën 17.04.2018 ka mbajtur takim të rregullt pune.


Referuar kërkesave dhe planit dinamik, AKS vazhdon të adoptojë standarde evropiane dhe ndërkombëtare EN dhe ISO/IEC.


Me datën 17.04.2018 ka shqyrtuar listën me 312 standarde nëpërmjet Komitetit Teknik për Elektroteknikë (KT.E), të cilat pas periudhës 60 ditore të diskutimit publik miratohen si standarde kosovare SK.

17 Apr 2018