Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

KONFERENCA E PARË BALLKANIKE E IT-SË PËR PLATFORMËN E STANDARDIZIMIT.

KONFERENCA E PARË BALLKANIKE E IT-SË PËR PLATFORMËN E STANDARDIZIMIT.
Në datat 12-13 Mars 2018, në Shkup të Republikës së Maqedonisë, Instituti i  Standardizimit të Republikës së Maqedonisë (ISRM) zhvilloi Konferencën  e parë Ballkanike të Teknologjisë Informative për Platformën e Standardizimit dhe Terminologjinë.

Në këtë konferencë morën pjesë përfaqësues të organizmave Rajonale për Standardizimin në Ballkanin Perëndimor, si dhe përfaqësues të Komitetit Evropian për Standardizimin në fushën e Elektroteknikës (CENELEC), Organizatës Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO), Organizatës Ndërkombëtare për Standardizimin në fushën e Elektroteknikës (IEC).

Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS) u përfaqësua nga Zj.Qefsere Ajeti – Zyrtare për krijimin e bazës së të dhënave.

Prezantimet hapën mundësinë e diskutimeve dhe pyetjeve të detajuara mbi funksionet e secilës platformë të IT të prezantuar. Me shumë interes ishin edhe prezantimet mbi modulin e terminologjisë së standardeve, ndërveprimin e saj me faqen e internetit dhe platformën e punës së standardeve për sekretarët dhe ekspertët e Komiteteve Teknike të secilës NSB. 

Qëllimi i takimit është rritja e bashkëpunimit rajonal dhe bërja e tij sa më efikas në të mirë të punës sonë të përditshme, veçanërisht për përkthimin e standardeve, në mënyrë që bizneseve t’i sigurohet më shumë qasje në punën për hartimin dhe miratimin e standardeve dhe në publikimin me përkthim të plotë të standardeve me interes për to
.  
20 Mar 2018