Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Ligji për standardizim nr. 06/l-019

Ligji për standardizim nr. 06/l-019

Ligji për standardizim nr. 06/L-019

 

 

Zakon o standardizaciji br. 06 / l-019

Ligji për standardizim nr. 06/l-019

Law on standardization no. 06 / l-019

07 Mar 2018