Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Komiteti Teknik për Metrologji, më datën 24.04.2017 ka mbajtur takim të rregullt pune.

Referuar kërkesave dhe planit dinamik, AKS vazhdon të adoptojë standarde evropiane dhe ndërkombëtare EN dhe EN/ISO. Lidhur me këtë, më datën 24 prill 2017 është mbajtur Komiteti Teknik për Metrologji, përmes të cilit janë shqyrtuar 34 standarde.

Duke pasur parasysh rëndësinë që ka adoptimi i këtyre standardeve dhe rregullave të standardizimit, lista me 34 standarde mbetet në diskutim publik deri me datën 26 qershor 2017

04 May 2017