Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-13

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-13 » Programi i Punës i KT-13
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-13
2023-04-29
2023-04-29
2023-06-29
EN 1127-1:2019
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 1 : Konceptet baze dhe metodologjia
Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
KT-13
2023-04-29
2023-04-29
2023-06-29
prEN 13300 rev
Bojëra dhe llake - Produktet dhe sistemet e bojrave ujore për muret dhe tavanët e brendshmëm - Klasifikimi
Paints and varnishes - Water-borne coating materials and coating systems for interior walls and ceilings - Classification
KT-13
2023-04-29
2023-04-29
2023-06-29
EN 13523-11:2019
Metale të mbështjella me mbështjellje - Metodat e provës - Pjesa 11: Rezistenca ndaj tretësve (provë fërkimi)
Coil coated metals - Test methods - Part 11: Resistance to solvents (rubbing test)
KT-13
2023-04-29
2023-04-29
2023-06-29
EN 13523-17:2019
Metale të veshura me spirale - Metodat e provës - Pjesa 17: Ngjitja e filmave të zhveshur
Coil coated metals - Test methods - Part 17: Adhesion of strippable films
KT-13
2023-04-29
2023-04-29
2023-06-29
EN 13523-18:2020
Metalet e veshura me pështjellë -Metodat e provës -Pjesa 18 : Rezistenca ndaj ngjyrosjes (njollosjes)
Coil coated metals - Test methods - Part 18: Resistance to staining
KT-13
2023-04-29
2023-04-29
2023-06-29
EN 13523-19:2019
Metale të mbështjella me mbështjellje - Metodat e provës - Pjesa 19: Projektimi i panelit dhe metoda e provës të ekspozimit në atmosferë
Coil coated metals - Test methods - Part 19: Panel design and method of atmospheric exposure testing
KT-13
2023-04-29
2023-04-29
2023-06-29
EN 13523-20:2020
Metalet e veshura me spirale - Metodat e provës - Pjesa 20: Ngjitja me shkumë
Coil coated metals - Test methods - Part 20: Foam adhesion
KT-13
2023-04-29
2023-04-29
2023-06-29
EN 13523-6:2020
Metalet e veshura me pështjellë -Metodat e provës -Pjesa 6 : Ngjitja pas dhëmbëzimit (prova e tërheqjes boshe)
Coil coated metals - Test methods - Part 6: Adhesion after indentation (cupping test)
KT-13
2023-04-29
2023-04-29
2023-06-29
EN 15188:2020
Përcaktimi i sjelljes spontane të ndezjes së grumbullimeve të pluhurit
Determination of the spontaneous ignition behaviour of dust accumulations
KT-13
2023-04-29
2023-04-29
2023-06-29
EN 16020:2011
Devijuesit e eksplozionit (shpërthimit)
Explosion diverters
KT-13
2023-04-29
2023-04-29
2023-06-29
EN 16447:2014
Valvolat e izolimit të përplasjes të eksplozionit (shpërthimit)
Explosion isolation flap valves
KT-13
2023-04-29
2023-04-29
2023-06-29
EN 17077:2018
Përcaktimi i sjelljes ndaj zjarrit të shtresave të pluhurit
Determination of burning behaviour of dust layers
KT-13
2023-04-29
2023-04-29
2023-06-29
EN 17293:2020
Pajisjet e punimeve të përkohshme - Ekzekutimi - Kërkesat për prodhim
Temporary works equipment - Execution - Requirements for manufacturing
KT-13
2023-04-29
2023-04-29
2023-06-29
EN 927-10:2019
Bojra dhe llaqe - Materialet e riveshjes dhe sistemet e veshjes për drurin e jashtëm - Pjesa 10: Rezistencë ndaj bllokimit të bojrave dhe llaqeve në dru
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 10: Resistance to blocking of paints and varnishes on wood
KT-13
2023-04-29
2023-04-29
2023-06-29
EN 927-11:2020
Bojra dhe llaqe - Materialet veshëse dhe sistemet veshëse për pjesën e jashtme të drurit - Pjesa 11: Vlerësimi i përfshirjes së ajrit /mikro shkumave në shtresat e veshjes
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 11: Assessment of air inclusions/microfoam in coating films
KT-13
2023-04-29
2023-04-29
2023-06-29
EN 927-7:2020
Bojra dhe llaqe - Materialet e veshjes dhe sistemet e veshjes për dru të jashtëm - Pjesa 7: Vlerësimi i rezistencës ndaj ngjyrosjes së nyjeve të veshjeve të drurit
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 7: Assessment of knot staining resistance of wood coatings

16 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1