Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-11

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-11 » Programi i Punës i KT-11
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-11
2023-05-16
2023-05-16
2023-07-17
EN 1176-7:2020
Pajisje për sheshe lojrash - Pjesa 7: Udhëzues mbi instalimin, inspektimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin
Playground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation
KT-11
2023-05-16
2023-05-16
2023-07-17
EN 12221-1:2008+A1:2013
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Pajisje të ndryshueshme për përdorim shtëpiak - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë
Child use and care articles - Changing units for domestic use - Part 1: Safety requirements
KT-11
2023-05-16
2023-05-16
2023-07-17
EN 12221-2:2008+A1:2013
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Pajisje të ndryshueshme për përdorim shtëpiak - Pjesa 2: Metodat e provës
Child use and care articles - Changing units for domestic use - Part 2: Test methods
KT-11
2023-05-16
2023-05-16
2023-07-17
prEN 12616 rev
Sipërfaqet për zonat sportive - Metodat e provës për përcaktimin e infiltrimit vertikal të ujit dhe normave të rrjedhës horizontale të uji
Surfaces for sports areas - Determination of water infiltration rate
KT-11
2023-05-16
2023-05-16
2023-07-17
EN 1273:2020
Artikuj të kujdesit për fëmijë -Rrethore (kuadratë) për ecjen e fëmijëve - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
Child care articles - Baby walking frames - Safety requirements and test methods
KT-11
2023-05-16
2023-05-16
2023-07-17
EN 13209-2:2015
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Mbajtëse të bebeve - Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
Child use and care articles - Baby carriers - Safety requirements and test methods - Part 2: Soft carrier
KT-11
2023-05-16
2023-05-16
2023-07-17
EN 1400:2013+A2:2018
Artikuj të kujdesit për fëmijë - Biberona për bebe dhe për fëmijë të vegjël - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
Child use and care articles - Soothers for babies and young children - Safety requirements and test methods
KT-11
2023-05-16
2023-05-16
2023-07-17
EN 14350:2020
Artikuj për kujdesin e fëmijëve - Pajisjet e pirjes - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
Child care articles - Drinking equipment - Safety requirements and test methods
KT-11
2023-05-16
2023-05-16
2023-07-17
EN 1466:2014/AC:2015
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë -Shtratet portative dhe mbështetëset - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
Child use and care articles - Carry cots and stands - Safety requirements and test methods
KT-11
2023-05-16
2023-05-16
2023-07-17
EN 1466:2014
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë -Shtratet portative dhe mbështetëset - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
Child use and care articles - Carry cots and stands - Safety requirements and test methods
KT-11
2023-05-16
2023-05-16
2023-07-17
EN 15567-1:2015+A1:2020
Sporte dhe mjedise rekreative (argëtuese) - Litarët e fushave - Pjesa 1: Ndërtimi dhe kërkesa sigurie
Sports and recreational facilities - Ropes courses - Part 1: Construction and safety requirements
KT-11
2023-05-16
2023-05-16
2023-07-17
EN 16281:2013
Produktet mbrojtëse për fëmijë - Pajisje mbyllëse rezistente për konsumator fëmijë për dritare dhe dyer ballkon - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
Child protective products - Consumer fitted child resistant locking devices for windows and balcony doors - Safety requirements and test methods
KT-11
2023-05-16
2023-05-16
2023-07-17
EN 17022:2018
Artikuj të kujdesit për fëmijë - Pajisje ndihmëse për larjen në vaskë - Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
Child care articles - Bathing aids - Safety requirements and test methods
KT-11
2023-05-16
2023-05-16
2023-07-17
EN 17072:2018
Artikuj të kujdesit për fëmijë - Vaska (govata) për fëmijë, ndenjëse, dhe pajisje ndihmëse për larje në vaskë - Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
Child care articles - Bath tubs, stands and non-standalone bathing aids - Safety requirements and test methods
KT-11
2023-05-16
2023-05-16
2023-07-17
EN 913:2018/prA1
Pajisje gjimnastikore - Kërkesat e përgjithshme të sigurisë dhe metodat e testimit
Gymnastic equipment - General safety requirements and test methods

15 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1