Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-1

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-1 » Programi i Punës i KT-1
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
CEN/TR 17024:2017
Gurë natyrorë - Udhëzim për përdorimin e gurëve natyrorë
Natural stones - Guidance for use of natural stones
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
EN 1096-4:2018
Qelqi në ndërtim - Qelq i veshur - Pjesa 4: Standardi i produktit
Glass in building - Coated glass - Part 4: Product standard
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
prEN 12098-1
Kontrolli I sistemeve të ngrohjes -Pjesa 1 : Pajisjet për kontrollin e temperaturës së jashtëme për sistemet e ngrohjes me ujë të nxehtë
Controls for heating systems - Part 1: Outside temperature compensated control equipment for hot water heating systems
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
prEN 12098-3 rev
Kontrolli I sistemeve të ngrohjes -Pjesa 1 : Pajisjet për kontrollin e temperaturës së jashtëme për sistemet e ngrohjes me korent
Controls for heating systems - Part 3: Outside temperature compensated control equipment for electrical heating systems.
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
EN 12350-1:2019
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 1: Marrja e mostrave dhe pajisjet e zakonshme.
Testing fresh concrete - Part 1: Sampling and common apparatus
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
EN 12350-6:2019
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 6: Dendësia
Testing fresh concrete - Part 6: Density
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
prEN 12390-1
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 1: Forma. përmasat dhe kërkesat e tjera për mostrat dhe format
Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
EN 12390-2:2019
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 2: Përgatitja dhe trajtimi i mostrave për testimet e rezistencës
Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
prEN 12504-2
Testimi i betonit në struktura - Pjesa 2: Prova pa shkatërrim e mostrës - Përcaktimi i numrit të tërheqjes
Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
EN 1279-5:2018
Qelqi në ndërtim - Njësi qelqi izoluese - Pjesa 5: Standardi i produktit
Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Product standard
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
EN 1344:2013/AC:2015
Pllaka qeramike për dysheme - Kërkesat dhe metodat e provave
Clay pavers - Requirements and test methods
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
EN 1344:2013
Pllaka qeramike për dushem -Kërkesat dhe metoda provash
Clay pavers - Requirements and test methods
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
EN 13637:2015
Materiale ndërtimi - Sisteme dalje të kontrolluara elektrikisht për përdorim në rrugët e daljes emergjente - Kërkesat dhe metodat e provës
Building hardware - Electrically controlled exit systems for use on escape routes - Requirements and test methods
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
EN 13791:2019
Vleresimi në objekt i rezistencës në shtypje të strukturave dhe komponentëve të betonit të parapërgatitur
Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
EN 16361:2013+A1:2016
Dyer për këmbësorë që punojnë me energji elektrike - Standard produkti, karakteristikat e performancës - Kompletet e dyerve për këmbësorë, përveç tipit me rrotullim në çrnierë, projektuar fillimisht për instalim me veprim me energji elektrike
Power operated pedestrian doors - Product standard, performance characteristics - Pedestrian doorsets, other than swing type, initially designed for installation with power operation
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
EN 16434:2014
Grilat e brëndshëm - Mbrojtja nga rreziku i mbytjes - Kërkesat dhe metodat e provës për pajisjet e sigurisë
Internal blinds - Protection from strangulation hazards - Requirements and test methods for safety devices
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
FprEN 197-5
Çimento - Pjesa 5: Çimento e tipit Portland CEM II/C-M dhe çimento e përbërë CEM VI
Cement - Part 5: Portland-composite cement CEM II/C-M and Composite cement CEM VI
KT-1
2023-05-15
2023-05-15
2023-07-17
EN 933-1:2012
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve -Pjesa 1 : Përcaktimi i shpërndarjes së përmasave të kokërrizave -Metoda me sitim
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving method

18 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1