Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » Rezultatet e kërkimit:
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 15199-3:2020
Produktet e naftës-Përcaktimi i shpërndarjes së intervaleve të vlimit me metodën gas-kromatografike -Pjesa 3: Nafta bruto
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 3: Crude oil
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 15237:2007
Ekzekutim punimesh gjeoteknike speciale - Drenimi vertikal
Execution of special geotechnical works - Vertical drainage
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 15470:2017
Gaze të lëngët nga nafta -Përcaktimi i mbetjeve të tretëshme -Metoda gazkromatografike në temperaturë të lartë
Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residues - High temperature Gas chromatographic method
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 15471:2017
Gaze të lëngët nga nafta -Përcaktimi i mbetjeve të tretëshme -Metoda gravimetrike në temperature të lartë
Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residues - High-temperature gravimetric method
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 15492:2012
Etanoli (alkoli etilik) si një komponent shtesë për benzinën Përcaktimi i përmbajtjes së klorurit dhe sulfatit inorganic Metoda kromatografike e jonit
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of inorganic chloride and sulfate content - Ion chromatographic method
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 15779:2009+A1:2013
Produktet e naftës dhe derivatet e yndyrës e vajit - Esteret metilik të acidit yndyror (EMAY) për motorat diezel - Përcaktimi i estereve metilik të acidit yndyror shumë të pangopur me 4 ose më shumë lidhje dyfishe (PUFA) me anë të gaskromatografisë
Petroleum products and fat and oil derivates - Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines - Determination of polyunsaturated (≥4 double bonds) fatty acid methyl esters (PUFA) by gas chromatography
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 15861:2012
Makineri të përpunimit të ushqimit - Punishte për pjekje në tym - Kërkesa të sigurisë dhe higjenës
Food processing machinery - Smokehouses - Safety and hygiene requirements
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 15895:2011+A1:2018
Mjete dore që punojnë me fishekë - Kërkesat e sigurisë - Mjete markimi të rënda dhe fikse
Cartridge operated hand-held tools - Safety requirements - Fixing and hard marking tools
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 1596:1998/A1:2004
Specifikimet per pajisjet speciale te gazit te lengshem te naftes - Ngrohesit e ajrit me djegie direkte te levizshem dhe portative joshtepiak me konveksion te detyruar
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Mobile and portable non-domestic forced convection direct fired air heaters
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 1596:1998
Specifikimet per pajisjet speciale te gazit te lengshem te naftes - Ngrohesit e ajrit me djegie direkte te levizshem dhe portative joshtepiak me konveksion te detyruar
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Mobile and portable non-domestic forced convection direct fired air heaters
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 1601:2017
Produkte të lëngëta të naftës - Përcaktimi i përmbajtjes së komponimeve organike të oksigjenuara dhe të oksigjenit total të lidhur organik në benzinën pa plumb – Metoda nëpërmjet gaz kromatografisë (O - FID)
Liquid petroleum products - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content in unleaded petrol - Method by gas chromatography (O-FID)
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 16203:2014
Siguria e kamionëve industrial - Provat dinamike për verifikimin e stabilitetit anësor - Kamionë me balancim
Safety of Industrial Trucks - Dynamic tests for verification of lateral stability - Counterbalanced Trucks
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 16307-6:2014
Kamionë industrialë - Kërkesat e sigurisë dhe verifikimi - Pjesa 6: Kërkesat shtesë për mjetet e transportit të personelit dhe tonazhit
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 6: Supplementary requirements for burden and personnel carriers
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 16327:2014
Zjarrfikëse - Sisteme dozimi me presion-pozitiv (PPP) dhe sisteme shkume me ajër të ngjeshur (CAFS)
Fire-fighting - Positive-pressure proportioning systems (PPPS) and compressed-air foam systems (CAFS)
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 16500:2014
Makina për ngjeshjen e materialeve të mbeturinave ose të pjesëve të riciklueshme - Presat vertikale për dëngje - Kërkesat e sigurisë
Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Vertical baling presses - Safety requirements
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 1860-1:2013+A1:2017/AC:2017
Pajisjet, lëndët djegëse të ngurta dhe ndezësit për pjekje në zgarë - Pjesa 1: Lëndët djegëse të ngurta për pjekjen në zgarë - Kërkesat dhe metodat e provës
Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 1: Barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 1860-1:2013+A1:2017
Pajisjet, lëndët djegëse të ngurta dhe ndezësit për pjekje në zgarë - Pjesa 1: Lëndët djegëse të ngurta për pjekjen në zgarë - Kërkesat dhe metodat e provës
Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 1: Barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 228:2012+A1:2017
Lëndët djegëse për automjete - Benzinë pa plumb - Kërkesat dhe metodat e provës
Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 267:2020
Djegësa automatikë me fryrje të detyruar për lëndë djegëse të lëngëta
Forced draught burners for liquid fuels
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 303-3:1998/A2:2004
Kaldajat per ngrohje. Pjesa 3: Kaldajat e ngrohjes qendrore me gaz te djegshem. Agregat qe permban nje trup dhe nje djeges me fryres te detyrueshem kaldaje. (EN 303-3:1998/ A2:2004)
Heating Boilers - Part 3 : Gas-fired heating boilers - Assembly comprising a boiler body and a forced draught burner

148 gjetur, faqja5 nga8 Shtyp rezultatin e kërkimit      
5