Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » Rezultatet e kërkimit:
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 14655:2005+A1:2010
Makineri për përpunimin e ushqimit - Makinat prerëse me feta - Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
Food processing machinery - Baguette slicers - Safety and hygiene requirements
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 14673:2006+A1:2010
Siguri e makinerisë - Kërkesa të sigurisë për presa hidraulike të fuqishme për farkëtim në të nxehtë të filerës së hapur për farkëtimin e çelikut dhe jo prej hekuri
Safety of machinery - Safety requirements for hydraulically powered open die hot forging presses for the forging of steel and non-ferrous metals
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 14677:2008
Siguria e makinerisë - Prodhimi i çelikut sekondar - Makineri dhe pajisje për përpunimin e çelikut të lëngshëm
Safety of machinery - Secondary steelmaking - Machinery and equipment for treatment of liquid steel
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 14679:2005/AC:2006
Zbatimi i punimeve gjeoteknike speciale - Kolona me dhe të trajtuar
Execution of special geotechnical works - Deep mixing
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 14679:2005
Ekzekutim punimesh gjeoteknike speciale - Kolona me dhe të trajtuar
Execution of special geotechnical works - Deep mixing
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 14731:2005
Ekzekutim punimesh gjeoteknike speciale - Përpunimi i dheut me vibrim
Execution of special geotechnical works - Ground treatment by deep vibration
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 14829:2007
Pajisje për ngrohje të pa varura me gas me prurje termike nominale jo më të madhe se 6 kW
Independent gas-fired flueless space heaters for nominal heat input not exceeding 6 kW
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 14886:2008
Plastika dhe makinat e gomës - Makinat prerëse sharrë për blloqe sfungjeri - Kërkesa të sigurisë
Plastics and rubber machines - Bandknife cutting machines for block foams - Safety requirements
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010
Platforma ngritëse - Platformat e punës që ngjiten në shtyllë
Lifting platforms - Mast climbing work platforms
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 1495:1997+A2:2009
Platformat ngritëse - Platformat e punës që ngjiten në shtyllë
Lifting platforms - Mast climbing work platforms
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 14957:2006+A1:2010
Makineri të përpunimit të ushqimit - Makinat larëse të enëve me transportier - Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
Food processing machinery - Dishwashing machines with conveyor - Safety and hygiene requirements
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 14958:2006+A1:2009
Makineri për përpunimin e ushqimeve - Makineri për bluarjen dhe përpunimin e miellit dhe bollgurit - Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
Food processing machinery - Machinery for grinding and processing flour and semolina - Safety and hygiene requirements
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 14985:2012
Vinça - Vinça rrotullues me krah
Cranes - Slewing jib cranes
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 15033:2006/AC:2008
Pajisje për ngrohje e ujit të depozitave për prodhimin e ujit të nxehtë shtëpiak që përdorin GPL për makina dhe anije
Room sealed storage water heaters for the production of sanitary hot water using LPG for vehicles and boats
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 15033:2006
Pajisje për ngrohje e ujit të depozitave për prodhimin e ujit të nxehtë shtëpiak që përdorin GPL për makina dhe anije
Room sealed storage water heaters for the production of sanitary hot water using LPG for vehicles and boats
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 15067:2007
Makina për gomë dhe lëndë plastike - Makina të kthimit të filmit për çanta dhe thasë - Kërkesa të sigurisë
Plastics and rubber machines - Film converting machines for bags and sacks - Safety requirements
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 15166:2008
Makineri të përpunimit të ushqimit - Makina automatike qe presin mishin në thertore - Kërkesa të sigurisë dhe të higjenës
Food processing machinery - Automatic back splitting machines of butchery carcasses - Safety and hygiene requirements
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 15195:2014
Produkte të lëngëta të naftës -Përcaktimi i vonesës së ndezjes dhe të numrit të cetanit të përftuar (DCN) të lëndëve djegëse në distilatet e mesme në një dhomë me volum konstant
Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels by combustion in a constant volume chamber
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 15199-1:2020
Produkte të naftës - Përcaktimi i shpërndarjes së intervaleve të vlimit me metodën gazkromatografike - Pjesa 1: Distilatet e mesme dhe vajrat lubrifikues bazë
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 1: Middle distillates and lubricating base oils
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 15199-2:2020
Produkte nafte-Përcaktimi i shpërndarjes së intervaleve të vlimit me metodën gazkromatografike-Pjesa 2: Distilatet e rënda dhe lëndët djegëse mbetëse
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 2: Heavy distillates and residual fuels

148 gjetur, faqja4 nga8 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4