Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » Rezultatet e kërkimit:
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
ISO 13758:1996/Amd 1:2020; EN ISO 13758:1996/A1:2020
Gaze të lëngëta të naftës - Vlerësimi i thatësisë së propanit - Metoda e ngrirjes së valvulave - Amendmenti 1 (ISO 13758: 1996 / Amd 1: 2020)
Liquefied petroleum gases - Assessment of the dryness of propane - Valve freeze method - Amendment 1 (ISO 13758:1996/Amd 1:2020)
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
ISO 15156-1:2020; EN ISO 15156-1:2020
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Materiale për përdorim në ambjente që përmbajnë H2S në prodhimin e naftës dhe gazit -Pjesa 1 : Parimet e përgjithshme për përzgjedhjen e materialeve rezistente ndaj plasaritjes(çarjes) (ISO 15156 -1 : 2009)
Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production - Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials (ISO 15156-1:2020)
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
ISO 15156-2:2020; EN ISO 15156-2:2020
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Materiale për përdorim në ambjente që përmbajnë H2S në prodhimin e naftës dhe gazit -Pjesa 2 : Çeliqet me karbon dhe legim të ulët rezistentë ndaj plasaritjes dhe përdorimi i gizave (ISO 15156 -2 : 2009)
Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production - Part 2: Cracking-resistant carbon and low-alloy steels, and the use of cast irons (ISO 15156-2:2020)
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
ISO 15156-3:2020; EN ISO 15156-3:2020
Industritë e naftë dhe gazit natyror -Materiale për prëdorim në ambjente që përmbajnë H2S në prodhimin e naftës dhe gazit -Pjesa 3 : ARK -të (Aliazhet Rezistente ndaj Korrozionit) dhe aliazhet e tjerë rezistentë ndaj plasaritjes (ISO 15156 -3 : 2009)
Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production - Part 3: Cracking-resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and other alloys (ISO 15156-3:2020)
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
ISO 19902:2020; EN ISO 19902:2020
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Strukturat e pa lëvizeshme prej çeliku në det (ISO 19902:2020)
Petroleum and natural gas industries - Fixed steel offshore structures (ISO 19902:2020)
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN ISO 23251:2020
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyral - Sistemet e reduktimit të presionit dhe vakumit
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Pressure-relieving and depressuring systems (ISO 23251:2019)
KT-12
2016-08-01
2016-08-01
2016-09-30
ISO 4833-2:2013; EN ISO 4833-2:2013
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe lendeve ushqyese per kafshet -Metoda horizontale per numrimin e mikroorganizmave -Teknika e numrimit te kolonive ne 30 grade C
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique (ISO 4833-2:2013)
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
ISO 6246:2017/Amd 1:2019; EN ISO 6246:2017/A1:2019
Produkte të naftës - Përmbajtja rrëshinore në distilatet e lehta dhe të mesme - Amendment 1: Kërkesa e pastërtisë për n-heptan (ISO 6246:2017/Amd 1:2019)
Petroleum products - Gum content of fuels - Jet evaporation method - Amendment 1: Purity requirement for n-heptane (ISO 6246:2017/Amd 1:2019)
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
ISO 8973:1997/Amd 1:2020; EN ISO 8973:1999/A1:2020
Gazet e lëngëta të naftës - Metoda e llogaritjes për densitetin dhe presionin e avullit - Amendment 1 (ISO 8973:1997/Amd 1:2020)
Liquefied petroleum gases - Calculation method for density and vapour pressure - Amendment 1 (ISO 8973:1997/Amd 1:2020)
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
ISO 12999-1:2020; EN ISO 12999-1:2020
Akustikat -Matja e izolimit të tingujve në ndërtesa dhe elementët e ndërtesave -Pjesa 2 : Përcaktimi verifikimi dhe zbatimi i të dhënave të sakta
Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 1: Sound insulation (ISO 12999-1:2020)
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
ISO 13857:2019; EN ISO 13857:2019
Siguria e makinerise -Distancat e sigurise per te parandaluar arritjen e zonave te rrezikshme nga gjymtyret e siperme dhe te poshtme
Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2019)
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
ISO 14744-2:2000; EN ISO 14744-2:2000
Saldimi - Inspektimi i pranimit i makinave të saldimit me tufë elektronesh - Pjesa 2: Matja e karakteristikave përshpejtuese të tensionit
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines - Part 2: Measurement of accelerating voltage characteristics (ISO 14744-2:2000)
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
ISO 14744-3:2000; EN ISO 14744-3:2000
Saldimi - Inspektimi i pranimit i makinave të saldimit me tufë elektronesh - Pjesa 3: Matja e karakteristikave të intensitetit të rrymës të tufës
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines - Part 3: Measurement of beam current characteristics (ISO 14744-3:2000)
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
ISO 14744-4:2000; EN ISO 14744-4:2000
Saldimi - Inspektimi i pranimit i makinave të saldimit me tufë elektronesh - Pjesa 4: Matja e shpejtësise së saldimit
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines - Part 4: Measurement of welding speed (ISO 14744-4:2000)
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
ISO 14744-5:2000; EN ISO 14744-5:2000
Saldimi - Inspektimi i pranimit i makinave të saldimit me tufë elektronesh - Pjesa 5: Matja e saktësisë në dalje
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines - Part 5: Measurement of run-out accuracy (ISO 14744-5:2000)
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
ISO 14744-6:2000; EN ISO 14744-6:2000
Saldimi - Inspektimi i pranimit i makinave të saldimit me tufë elektronesh - Pjesa 6: Matja e qëndrueshmërisë së pozicionit të pikës së saldimit
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines - Part 6: Measurement of stability of spot position (ISO 14744-6:2000)
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
ISO 15614-10:2005; EN ISO 15614-10:2005
Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalike - Prova e procedurës së saldimit - Pjesa 10: Saldim i thatë me trusni (ISO 15614-10:2005)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 10: Hyperbaric dry welding (ISO 15614-10:2005)
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
ISO 15614-4:2005/Cor 1:2007; EN ISO 15614-4:2005/AC:2007
Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materiale metalike - Prova e procedurës së saldimit - Pjesa 4:Dora e fundit e saldimit për ngjitjen e aluminit (ISO 15614-4:2005/Cor 1:2007)
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 4: Finishing welding of aluminium castings (ISO 15614-4:2005/Cor 1:2007)
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
ISO 15614-4:2005; EN ISO 15614-4:2005
Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materiale metalike. Prova e kualifikimit të proedurës së saldimit - Pjesa 4:Dora e fundit e saldimit për ngjitjen e aluminit
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 4: Finishing welding of aluminium castings (ISO 15614-4:2005)
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
ISO 15618-2:2001; EN ISO 15618-2:2001
Prova e kualifikimit të saldatorëve për saldimin nën ujë - Pjesa 2: Saldatoret polumbare dhe operatorët e saldimit për saldimin hiperbarik të thatë
Qualification testing of welders for under-water welding - Part 2: Diver-welders and welding operators for hyperbaric dry welding (ISO 15618-2:2001)

148 gjetur, faqja7 nga8 Shtyp rezultatin e kërkimit      
7