Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » Rezultatet e kërkimit:
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 303-3:1998/AC:2006
Kaldajat per ngrohje. Pjesa 3: Kaldajat e ngrohjes qendrore me gaz te djegshem. Agregat qe permban nje trup dhe nje djeges me fryres te detyrueshem kaldaje. (EN 303-3:1998/ A2:2004)
Heating boilers - Part 3: Gas-fired central heating boilers - Assembly comprising a boiler body and a forced draught burner
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 415-1:2014
Siguria e makinave të paketimit - Pjesa 1: Terminologjia dhe klasifikimi i makinave të paketimit dhe pajisjeve përkatëse
Safety of packaging machines - Part 1: Terminology and classification of packaging machines and associated equipment
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 415-10:2014
Siguria e makinave të paketimit - Pjesa 10: Kërkesa të përgjithshme
Safety of packaging machines - Part 10: General Requirements
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 415-5:2006+A1:2009
Siguria e makinave të paketimit - Pjesa 5: Makinat e ambalazhimit
Safety of packaging machines - Part 5: Wrapping machines
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 449:2002+A1:2007
Të dhëna për pajisje me gaz nafte të lëngëzuar
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Domestic flueless space heaters (including diffusive catalytic combustion heaters)
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 461:1999/A1:2004
Specifikimi i pajsijeve te gazit te destinuara per perdorimin e gazit te lenget te naftes - Ngrohesit joshtepiak pa oxhak qe nuk i kalojne 10 kw
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Flueless non-domestic space heaters not exceeding 10 kW
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 461:1999
Specifikimi i pajsijeve te gazit te destinuara per perdorimin e gazit te lenget te naftes - Ngrohesit joshtepiak pa oxhak qe nuk i kalojne 10 kw
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Flueless non-domestic space heaters not exceeding 10 kW
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 484:2019/AC:2020
Specifikimi i pajisjeve të vecanta që përdorin gaz të lëngshëm të naftës – Furrat e pavarura, përfshirë ato që përmbajnë një grile për përdorim të jashtëm
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Independent stoves, including those incorporating a grill for outdoor use
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 484:2019
Specifikimi i pajisjeve të vecanta që përdorin gaz të lëngshëm të naftës – Furrat e pavarura, përfshirë ato që përmbajnë një grile për përdorim të jashtëm
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Independent stoves, including those incorporating a grill for outdoor use
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 498:2012
Specifikime per pajisjet që përdorin gaz të lëngshëmnga nafta (GLN) - Barbekytë për përdorim të jashtëm që përdorin edhe grilat
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Barbecues for outdoor use contact grills included
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 509:1999/A1:2003
Pajisjet e gazit me ndikim dekorativ te karburantit
Decorative fuel-effect gas appliances
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 509:1999/A2:2004
Pajisjet e gazit me ndikim dekorativ te karburantit
Decorative fuel-effect gas appliances
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 509:1999
Pajisjet e gazit me ndikim dekorativ te karburantit
Decorative fuel-effect gas appliances
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 521:2019+AC:2019
Specifikimi i pajisjeve të vecanta që përdorin gaz të lëngshëm të naftës - Pajisjet portative të gazit të lëngëzuar të naftës me presion avulli
Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Portable vapour pressure liquefied petroleum gas appliances
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 589:2018
Lëndë djegëse për automjete, për përdorim shtëpiak dhe industrial - GLN (Mishelë) - Kërkesat dhe metodat e provës
Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 676:2020
Djegësat automatikë me fryrje të detyruar për lëndë djegëse të gaztë
Forced draught burners for gaseous fuels
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 732:1998
Specifikime të destinuara për pajisjet e gazit të lëngshëm të naftës - Frigoriferët me absorbim
Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Absorption refrigerators
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 74-1:2005/prA1
Xhunto, bokulla dhe bazamente për përdorim në skelat dhe strukturat mbajtëse - Pjesa 1: Xhuntot për tubat - Kërkesat dhe procedurat e provës
Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 1: Couplers for tubes - Requirements and test procedures
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 74-3:2007
Xhunto, bokulla dhe bazamente për përdorim në skelat e përkohëshme dhe strukturat mbajtëse - Pjesa 3: Bazamentet e sheshta dhe bokullat - Kërkesat dhe procedurat e provës
Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 3: Plain base plates and spigot pins - Requirements and test procedures
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
ISO 11961:2018/Amd 1:2020; EN ISO 11961:2018/A1:2020
Industritë e naftës dhe të gazit natyror - Tuba çeliku për shpim (ISO 11961:2018/Amd 1:2020)
Petroleum and natural gas industries - Steel drill pipe - Amendment 1 (ISO 11961:2018/Amd 1:2020)

148 gjetur, faqja6 nga8 Shtyp rezultatin e kërkimit      
6