Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » Rezultatet e kërkimit:
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
CEN/TR 15367-1:2020
Produktet e naftës - Udhëzues për një menaxhim më të mirë të cilësisë së produktit - Pjesa 1: Karburantet diesel për automjeteve
Petroleum products - Guidelines for good housekeeping - Part 1: Automotive diesel fuels
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
CEN/TR 15745:2015
Produktet e lëngta të naftës - Përcaktimi i llojit të hidrokarburit dhe i komponimeve oksigjenore sipas metodës gas kromatografike shume dimensionale - Raportimi shkencor me letër qarkulluese
Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates via multidimensional gas chromatography method - Round Robin research report
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 1004-1:2020
Kullat e aksesit celular dhe të punës të bëra nga elementë të parafabrikuar - Pjesa 1: Materialet, dimensionet, ngarkesat e projektimit, kërkesat e sigurisë dhe performancës
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Part 1: Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 1062-1:2004
Bojra dhe llaqe - Materialet e riveshjes dhe sistemet e veshjes për murin e jashtëm dhe betoni - Pjesa 1: Klasifikimi
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 1: Classification
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12063:1999
Zbatimi i punës speciale gjeoteknike - Muret me shtylla të sheshta
Execution of special geotechnical work - Sheet-pile walls
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 12177:1998/AC:2000
Produkte të lëngëta të naftës - Benzinë pa plumb - Përcaktimi i përmbajtjes së benzenit nëpërmjet gaz kromatografisë
Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of benzene content by gas chromatography
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 12285-1:2018
Rezervuarët prej çeliku të prodhuar në punishte -Pjesa 1 : Rezervuarët horizontal cilindrikë me një shtresë dhe me dy shtresa për depozitime nëntokesore të lëngjeve ndotës të ujit të djegshëm dhe të padjegshëm
Workshop fabricated steel tanks - Part 1: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids other than for heating and cooling of buildings
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 12514:2020
Komponentë për sistemet e furnizimit për njësitë konsumuese me lëndë djegëse të lëngshme
Components for supply systems for consuming units with liquid fuels
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 1266:2002/A1:2005
Specifikimet per pajisjet speciale te gazit te lengshem te naftes - Ngrohesit e ajrit me djegie direkte te levizshem dhe portative joshtepiak me konveksion te detyruar
Independent gas-fired convection heaters incorporating a fan to assist transportation of combustion air and/or flue gases
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 1266:2002
Pavarësia e përçuesve të nxehtësisë me djegie me gaz që kanë brënda një shoshë për të ndihmuar transportimin e djegies së ajrit dhe/ose të gazeve
Independent gas-fired convection heaters incorporating a fan to assist transportation of combustion air and/or flue gases
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12715:2020
Zbatimi i punës speciale gjeoteknike - Mbushja e fugaturave me llaç
Execution of special geotechnical work - Grouting
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 12766-3:2004/AC:2007
Produktet e naftës dhe vajrat e përdorur - Përcaktimi i BPK - ve (derivatet e Benzenit të PoliKlorinuar) dhe produktet në lidhje me ‘to - Pjesa 3: Përcaktimi dhe kuantifikimi (sasijimi) i përmbajtjes së terfenileve (difenilbenzeneve ) të poliklorinuara ( TPK ) dhe toluen benzileve të poliklorinuara ( TBPK ) me anë të gazkromatografisë ( GK ) duke përdorur një dedektor (gjurmues) për kapjen e elektronit (DKE)
Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part 3: Determination and quantification of polychlorinated terphenyls (PCT) and polychlorinated benzyl toluenes (PCBT) content by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD)
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12811-2:2004
Pajisje për punime të përkohshme - Pjesa 2: Informacion për materialet
Temporary works equipment - Part 2: Information on materials
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12811-3:2002/AC:2004
Pajisjet për punime të përkohshme - Pjesa 3: Provat me ngarkesa
Temporary works equipment - Part 3: Load testing
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12811-3:2002
Pajisjet për punime të përkohshme - Pjesa 3: Provat me ngarkesa
Temporary works equipment - Part 3: Load testing
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12813:2004
Pajisje për punime të përkohshme - Skela me shtylla për mbajtje ngarkesash të realizuara me elementë të parafabrikuar - Metodat e veçanta të projektimit strukturor
Temporary works equipment - Load bearing towers of prefabricated components - Particular methods of structural design
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 12916:2019
Produkte të naftës - Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve aromantikë në distilatet e mesme - Metoda kromatografike me performancë të lartë në fazë të lëngët nëpërmjet gjurmimit të indeksit të refraksionit
Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - High performance liquid chromatography method with refractive index detection
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 13016-1:2018
Produkte të lëngëta të naftës - Tensioni i avujve - Pjesa 1: Përcaktimi i tensionit të avujve të ngopur të ajrit (ASVP) dhe llogaritja e tensionit të avujve të thatë ekujvalent (DVPE)
Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE)
KT-10
2022-06-17
2022-06-17
2022-08-18
EN 13135:2013+A1:2018
Vinça - Siguria - Projektimi - Kërkesat për pajisje
Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 13160-2:2016
Sistemet e gjurmimit të pikimit -Pjesa 2 : Sistemet e presionit dhe të vakumit
Leak detection systems - Part 2: Requirements and test/assessment methods for pressure and vacuum systems

148 gjetur, faqja1 nga8 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1