Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-09-20 
12 € 
PDF
Blej
Tuba gome dhe tuba fleksibël (markuç) për thithjen dhe shkarkimin e ujit - Specifikimi (ISO 4641:2010)
English
Published 
2016-07-13 
24 
26 € 
PDF
Blej
Hidrometri – Matja e intesitetit të rreshjeve (rreshjet e shiut): kërkesat, metodat e kalibrimit dhe matjet në terren
English
Published 
2016-07-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Aspekte mjedisore të sistemeve me tuba prej hekuri të farkëtueshëm për zbatime në ujësjellës dhe kanalizime
English
Published 
2018-02-14 
65 
42 € 
PDF
Blej
Karakterizimi i llumrave -Praktika e mirë hirëzimin e kombinuar të llumrave dhe mbeturinave shtëpiake
English
Withdrawn 
2016-07-13 
48 
36 € 
PDF
Blej
Ajri i mjedisit - Sistemet matëse të automatizuara për matjen e përqëndrimit të grimcave të ngurta (PM10; PM2,5)
English
Withdrawn 
2018-02-15 
75 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë Pajisjet mbrojtëse të ndjeshme ndaj elektricitetit Pjesa 3 : Kërkesa të veçanta për pajisjet që përdorin dispozitivë mbrojtës aktivë optiko elektronik të ndjeshme ndaj reflektimeve difuzive (AOPDDR)
English
Published 
2016-07-13 
46 
36 € 
PDF
Blej
Përmirësuesit e tokës dhe mjedisit prodhues. Etiketimi, specifikimet dhe katalogimet e produktit.
English
Withdrawn 
2016-07-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ventilimi në ndërtesa - Përcaktimi eksperimental i koefiçienteve të humbjes mekanike të energjisë të përbërsave të përpunimit të ajrit
English
Published 
2013-12-11 
26 
26 € 
PDF
Blej
Cilësia e ujit -Përzgjedhja e provave për biodegradueshmërinë (ISO/TR 15462 : 2006)
English
Published 
2013-12-11 
22 
25 € 
PDF
Blej
Kontrollet gjeoteknike dhe provat -Prova laboratorike e tokës -Pjesa 10 : Prova e prerjes së drejtpërdrejtë të tokës (ISO/TS 17892 -10 : 2004
English
Withdrawn 
2013-12-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kontrollet gjeoteknike dhe provat -Prova laboratorike e tokës -Pjesa 1 : Përcaktimi i përmbajtjes së ujit (ISO/TS 17892 -1 : 2004)
English
Withdrawn 
2013-12-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova -Provat laboratorike të tokës -Pjesa 2 : Përcaktimi i masës vëllimore të një toke me kokërriza të imta (ISO/TS 17892 -2 : 2004)
English
Withdrawn 
2013-12-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova -Provat laboratorike të tokës -Pjesa 3 : Përcaktimi i masës vëllimore të grimcave Metoda e piknometrit (ISO/TS 17892 -3 : 2004)
English
Withdrawn 
2015-07-08 
46 
36 € 
PDF
Blej
Shkarkimet nga burimet stacionare - Udhëzim për zbatimin e EN 14181:2004.
English
Withdrawn 
2013-12-11 
26 
26 € 
PDF
Blej
Karakterizimi i mbeturinave -Udhëzime mbi përdorimin e testeve të ekotoksicitetit të aplikueshme tek mbeturinat
English
Withdrawn 
2013-12-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Cilësia e ajrit -Matja e shkarkimeve nga burimet stacionare -Udhëzime për përpunimin e metodave të standardizuara
English
Withdrawn 
2013-12-12 
44 
34 € 
PDF
Blej
Cilësia e ajrit -Matja e shkarkimeve nga burimet stacionare -Zbatimi i EN ISO/IEC 17025 : 2005 në matjet periodike
English
Published 
2023-07-24 
47 
36 € 
PDF
Blej
Shkarkimet nga burimet stacionare - Përcaktimi i përqëndrimit në masë të dioksidit të squfurit nëpërmjet teknikave instrumentale
English
Withdrawn 
2013-12-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kontrollet gjeoteknike dhe provat -Prova laboratorike e tokës -Pjesa 10 : Prova e prerjes së drejtpërdrejtë të tokës (ISO/TS 17892 -10 : 2004
English
Withdrawn 
2013-12-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova -Provat laboratorike të tokës -Pjesa 12 : Përcaktimi i kufijve të Atterberg (ISO/TS 17892 -12 : 2004)
805 gjetur, faqja1 nga41 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1