Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2009-10-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Parandalimi i vënies së papritur në punë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet mbyllëese të pajisura me mbrojtëse -Parimet për projektimin dhe zgjedhjen
English
Published 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Vlerësimi zvogëlimi i rreziqeve që lindin nga rrezatimi që emetojnë makineritë - Parime të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Vlerësimi zvogëlimi I rreziqeve që lindin nga rrezatimi që emetojnë makineritë -Parime të përgjithëshme
English
Published 
2016-06-16 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Vlerësimi zvogëlimi i rreziqeve që lindin nga rrezatimi që emetojnë makineritë - Pjesa 3: Zvogëlimi i rrezatimit me anë të ngadalsimit ose të ekranizimit
English
Published 
2012-09-05 
11 
17 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Udhëzim për projektimin e kushteve të vibrimit të standardeve të sigurisë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Parandalimi dhe mbrojtja nga zjarri
English
Published 
2012-09-05 
13 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Udhëzues për përgaditjen e klauzolave, që kanë te bëjnë me zhurmën, në standardet e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
56 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Pajisjet mbrojtëse të ndjeshme ndaj presionit - Pjesa 1: Parimet e përgjithshme për projektimin dhe provat e shtresave të ndjeshme ndaj presionit dhe të dyshemeve të ndjeshme ndaj presionit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
66 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Pajisjet mbrojtëse të ndjeshme ndaj presionit - Pjesa 2: Parimet e përgjithshme për projektimin dhe provat e fundeve të ndjeshëm ndaj presionit dhe të shufrave të ndjeshme ndaj presionit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
66 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave -Pajisjet mbrojtese të ndjeshme ndaj presionit -Pjesa 2 : Parimet e përgjithshme për projektimin dhe provat fundeve të ndjeshëm dhe të shufrave të ndjeshme ndaj presionit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
12 
17 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Nriçimi integral i makinave
English
Withdrawn 
2009-10-28 
12 
17 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Hapësirat e sigurisë për të parandaluar prekjen e pjesëve të trupit të trupit të njeriut
English
Withdrawn 
2010-09-23 
32 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive -Rregullat për përgatitjen e standardeve të sigurisë
English
Withdrawn 
2011-05-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Rregulla për përgatitjen dhe paraqitjen e standardeve të sigurisë
English
Withdrawn 
2017-07-28 
52 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerive -Rregullat për përgatitjen e standardeve të sigurisë
English
Published 
2009-08-28 
21 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Matjet e trupit të njeriut - Pjesa 1: Parimet për përcaktimin e dimensioneve të kërkuara për vrimat për futjen e të gjithë trupit në makineritë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Matjet e trupit të njeriut -Pjesa 1 : Parimet për përcaktimin e dimensioneve të kërkuara për vrimat për futjen e të gjithë trupit në makineritë
English
Published 
2009-08-28 
31 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Matjet e trupit të njeriut - Pjesa 2: Parimet për përcaktimin e dimensioneve të kërkuara për vrimat e hyrjes
English
Withdrawn 
2009-10-28 
29 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -matjet e trupit të njeriut -Pjesa 2 : Parimet për përcaktimin e dimesioneve të kërkuara për vrimat e hyrjes
112 gjetur, faqja2 nga6 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2