Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

prSK SSH/EN/ISO 16090-1:2024

Shtëpi » Standardizim » prSK SSH/EN/ISO 16090-1:2024
prSK SSH/EN/ISO 16090-1:2024
Status: Draft
Gjuha: English
Faqe: 169
Publikuar: 2024-05-27
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN ISO 16090-1:2022
This standard is identical to:
ISO 16090-1:2022
This standard is identical to:
SSH EN ISO 16090-1:2022
Çmim: 61 €Titulli Shqip

Siguria e makinave metalprerese - Qendrat e përpunimit, frezat, makinat transportuese - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë (ISO 16090-1:2022, Versioni i korrigjuar 2023-10)

Titulli Anglisht

Machine tools safety - Machining centres, milling machines, transfer machines - Part 1: Safety requirements (ISO 16090-1:2022, Corrected version 2023-10)

Scope Shqip

Ky dokument specifikon kërkesat e sigurisë teknike dhe masat mbrojtëse për projektimin, ndërtimin dhe furnizimin (përfshirë instalimin dhe çmontimin, me masat për transportin dhe mirëmbajtjen) të: - makinave bluarëse (shih 3.1.1), duke përfshirë makinat e afta për të kryer operacione të shpimit ( shih 3.1.2); — qendrat e përpunimit; dhe — makineritë transferuese (shih 3.1.3) të projektuara për përdorim të vazhdueshëm prodhimi, të cilat kanë për qëllim prerjen e metalit të ftohtë dhe materialeve të tjera të ftohta jo të djegshme, përveç drurit ose materialeve me karakteristika fizike të ngjashme me ato të drurit siç përcaktohet në ISO 19085-1 dhe qelqi, guri dhe materialet e modifikuar/aglomeruar siç përcaktohen në EN 14618. Ky dokument mbulon makinat e mëposhtme (të referuara si "makinat" në këtë dokument): a) makineritë shpuese dhe bluarëse të manovruara me dorë, pa kontroll numerik (shih 3.2. 1, Grupi 1), p.sh. Makinat e frezimit vertikale (shih Figurat C.1 dhe C.2); b) në mënyrë manuale, me kontroll numerik të kufizuar, makineri shpuese dhe bluarëse të manovruara (shih 3.2.2, Grupi 2), p.sh. makina frezuese me profil dhe kontur (shih Figurat C.3 dhe C.4); c) Makinat e bluarjes dhe qendrat e përpunimit të kontrolluara numerikisht (shih 3.2.3, Grupi 3), p.sh. makinat automatike të bluarjes dhe qendrat e bluarjes, p.sh. frezë me shumë boshte, frezë me ingranazhe (shih Figurat C.5 deri C.7); d) makineritë e transferimit dhe me qëllime të veçanta (shih 3.2.4, Grupi 4), të cilat janë projektuar për të përpunuar vetëm pjesë të paracaktuara të punës ose gamë të kufizuar të pjesëve të ngjashme të punës me anë të një sekuence të paracaktuar të operacioneve të përpunimit dhe parametrave të procesit (shih Figurat C .8 deri në C.13). e) makineritë e pajisura me pajisjet/makineritë e mëposhtme, rreziqet e të cilave janë trajtuar: — revistë(at) e veglave; - ndërruesit e veglave; — mekanizmat e trajtimit të pjesëve të punës; — mekanizmat e fiksimit të pjesës së punës me fuqi; — transportues(it) me ashkla/cifla; — dyer(t) që funksionojnë me energji elektrike; — kabina(t) e lëvizshme e operatorit; — pajisje shtesë për tornim; - pajisje shtesë për bluarje. Ky dokument trajton të gjitha rreziqet e mundshme, situatat dhe ngjarjet e rrezikshme që lidhen me këtë lloj makinerie që mund të ndodhin gjatë transportit, montimit dhe instalimit, vendosjes, funksionimit, pastrimit dhe mirëmbajtjes, zgjidhjes së problemeve, çmontimit ose çaktivizimit sipas ISO 12100, kur makineria përdoret sipas qëllimit dhe është në kushte keqpërdorimi të cilat janë të parashikueshme në mënyrë të arsyeshme nga prodhuesi (shih pikën 4). Ky dokument supozon aksesueshmërinë në makinë nga të gjitha drejtimet dhe specifikon kushtet e hyrjes në pozicionet e operatorit. Ai zbatohet gjithashtu për pajisjet e transferimit të pjesëve të punës duke përfshirë pajisjet e transportit për ngarkim/shkarkim kur ato përbëjnë një pjesë integrale të makinës.

Scope Anglisht

Asnjë informacion i shtuar.

Komitetet Teknike

ICS

Direktivë

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.