Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-01-21 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova – Metoda e marrjes së mostrës dhe matjet e ujërave nëntokësore – Pjesa 2: Kriteret e kualifikimit për ndërmarrjet dhe personelin (ISO/TS 22475-2:2006)
English
Withdrawn 
2013-12-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kontrollet gjeoteknike dhe provat -Prova laboratorike e tokës -Pjesa 1 : Përcaktimi i përmbajtjes së ujit (ISO/TS 17892 -1 : 2004)
English
Withdrawn 
2013-12-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova -Provat laboratorike të tokës -Pjesa 2 : Përcaktimi i masës vëllimore të një toke me kokërriza të imta (ISO/TS 17892 -2 : 2004)
English
Withdrawn 
2013-12-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova -Provat laboratorike të tokës -Pjesa 3 : Përcaktimi i masës vëllimore të grimcave Metoda e piknometrit (ISO/TS 17892 -3 : 2004)
English
Published 
2016-01-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova – Provat në shesh – Pjesa 10: Prova e sondimit nëpërmjet peshës (ISO/TS 22476-10:2005)
English
Withdrawn 
2013-12-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kontrollet gjeoteknike dhe provat -Prova laboratorike e tokës -Pjesa 10 : Prova e prerjes së drejtpërdrejtë të tokës (ISO/TS 17892 -10 : 2004
English
Withdrawn 
2013-12-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova -Provat laboratorike të tokës -Pjesa 12 : Përcaktimi i kufijve të Atterberg (ISO/TS 17892 -12 : 2004)
English
Withdrawn 
2013-12-11 
32 
29 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova -Provat laboratorike të tokës -Pjesa 4 : Pëcaktimi i shpërndarjes granulometrike (ISO/TS 17892 -4 : 2004)
English
Withdrawn 
2013-12-11 
32 
29 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova -Provat laboratorike të tokës -Pjesa 5 : Prova edometrike me rritje të ngarkesës (ISO/TS 17892 -5 : 2004)
English
Withdrawn 
2013-12-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova -Provat laboratorike të tokës -Pjesa 6 : Prova me majën konike (ISO/TS 17892 -6 : 2004)
English
Withdrawn 
2013-12-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova -Provat laboratorike të tokës -Pjesa 7 : Prova e ngjeshjes së thjeshtë në tokë me kokërriza të imta (ISO/TS 17892 -7 : 2004)
English
Withdrawn 
2013-12-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova -Provat laboratorike të tokës -Pjesa 8 : Prova triaksiale e pa konsoliduar e pa drenuar (ISO/TS 17892 -8 : 2004)
English
Withdrawn 
2013-12-11 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova -Provat laboratorike të tokës -Pjesa 9 : Provat triaksiale të konsoliduara në tokë të ngopur me ujë (ISO/TS 17892 -9 : 2004)
English
Withdrawn 
2013-11-11 
21 
25 € 
PDF
Blej
Hetimi dhe testimi gjeoteknik -Metodat e marrjes së mostrës dhe matjet piezometrike -Pjesa 3 : Vlerësimi i konformitetit të ndërmarrjes dhe të personelit nga një palë e tretë
English
Published 
2016-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova – Provat në shesh – Pjesa 11: Prova me bymim matës (dilatometër) të sheshtë (ISO 22476-11:2005)
English
Published 
2022-08-22 
79 
45 € 
PDF
Blej
Zbatimi i punës speciale gjeoteknike - Muret me shtylla të sheshta
English
Published 
2022-08-22 
53 
38 € 
PDF
Blej
Zbatimi i punës speciale gjeoteknike - Mbushja e fugaturave me llaç
English
Published 
2008-09-29 
48 
36 € 
PDF
Blej
Produkte betoni të parafabrikuar -Shtylla themelesh
English
Published 
2022-08-22 
34 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet për veshjen e kanaleve - Pjesa1: Specifikime të produktit
English
Published 
2022-08-22 
15 € 
PDF
Blej
Sistemet për veshjen e kanaleve - Pjesa 2: Vlerësimi me anë të llogaritjes ose të provës
45 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1